2 427 odsłony

Przeźroczystość paska zadań — XP

Ist­nie­je wie­le pro­gra­mów, dzię­ki któ­rym może­my upięk­szyć swój sys­tem — mię­dzy inny­mi pro­gra­my, któ­re doda­ją prze­źro­czy­stość paska zadań. Nie­ste­ty wią­że się to z obcią­ża­niem sys­te­mu. Ja jed­nak zna­la­złem pro­gram, dzię­ki któ­re­mu może­my uzy­skać ten efekt bez ŻADNEGO zwięk­sze­nia zaso­bo­żer­no­ści sys­te­mu. W tym porad­ni­ku przed­sta­wię jego kon­fi­gu­ra­cję.

1. Pobie­ra­my pro­gram Trans­Bar.

2. Pobra­ny pro­gram prze­no­si­my do kata­lo­gu C:\WINDOWS

3. Uru­cha­mia­my go.

4. W dzia­le “Task­bar Trans­pa­ren­cy” zazna­cza­my opcję Ena­bled, a suwa­kiem niżej wybie­ra­my poziom prze­źro­czy­sto­ści (100% bez prze­źro­czy­sto­ści — 0% pasek zadań nie­wi­dzial­ny).

5. W dzia­le Options zazna­cza­my opcje: “Auto apply.” oraz “Run at win­dows star­tup.”.

6. Kli­ka­my na przy­cisk “Zasto­suj”, następ­nie “OK” i goto­we.

Od teraz przy każ­dym star­cie sys­te­mu, auto­ma­tycz­nie pasek zadań będzie sta­wał się prze­źro­czy­sty

Pro­gram dzia­ła na zasa­dzie: ustaw prze­źro­czy­stość — wyłącz się. Ozna­cza to, że nie obcią­ża sys­te­mu, ponie­waż zaraz po zaapli­ko­wa­niu prze­źro­czy­sto­ści wyłą­cza się, a pasek zadań jest ład­niej­szy.

SPOSÓB TYLKO DLA WINDOWS XP !!!

By | 2016-11-26T10:07:42+00:00 Sierpień 25th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz