1 206 odsłony

Przewodnik windows 8 cz1

 

Nowy Windows 8 może niektórych przerażać swoimi możliwościami, ale też i swoim wyglądem. Jeśli nie miałeś nigdy wcześniej do czynienia z nowym systemem lub dopiero zaczynasz z nim swoją przygodę to warto, abyś poznał kilka ciekawych sztuczek ułatwiających pracę. Pamiętajmy, że Windows 8 nie posiada klasycznego Menu start tak, jak w poprzednich wersjach Windows.

1. Skrót do wszystkich aplikacji w jednym miejscu.

Dla nowych użyt­kow­ni­ków począt­ki są trud­ne, ale nic nie stoi na prze­szko­dzie w prze­glą­da­niu zain­sta­lo­wa­nych na kom­pu­te­rze pro­gra­mów. Dzię­ki spe­cjal­nie stwo­rzo­ne­mu skró­to­wi będzie­my mie­li łatwy dostęp do wszyst­kich zain­sta­lo­wa­nych apli­ka­cji tak, jak z pozio­mu Menu Start.

 • Na pul­pi­cie two­rzy­my nowy skrót o nazwie Explo­rer Shell:AppsFolder wpi­su­jąc nazwę w przed­sta­wio­ne niżej pole:

lokalizacja

 • W kolej­ne pole wpi­su­je­my nazwę dla nowo two­rzo­ne­go skró­tu Nazwę oczy­wi­ście poda­je­my według wła­snych upodo­bań. Poni­żej przy­kład:

 skrot

 • Kli­ka­my dwu­krot­nie na nowo utwo­rzo­ny skrót – zoba­czy­my w nim wszyst­kie zain­sta­lo­wa­ne przez nas pro­gra­my. Wyglą­da to tak, jak­by­śmy wła­śnie mie­li otwar­te Menu Start. Oczy­wi­ście jeśli nie odpo­wia­da nam stan­dar­do­wy wygląd to może­my go zmie­nić – nic nie stoi na prze­szko­dzie aby­śmy zmie­ni układ np. duże iko­ny, małe, lista czy szcze­gó­ły. Wszyst­ko zale­ży tyl­ko i wyłącz­nie od nas.

2. Gdzie się podziały opcje usypiania i hibernacji?

W nie­któ­rych wer­sjach sys­te­mu lub przy nie­któ­rych jego usta­wie­niach może­my dostrzec, że pod­czas wyłą­cza­nia kom­pu­te­ra z sys­te­mem Win­dows 8 nie widać pozy­cji doty­czą­cych usy­pia­nia i prze­cho­dze­nia w san hiber­na­cji. Jeśli korzy­sta­my z tych funk­cji, a w naszym sys­te­mie są one domyśl­nie wyłą­czo­ne war­to zapo­znać się z poniż­szą sztucz­ką.

 • Prze­cho­dzi­my do menu wyszu­ki­wa­nia – może­my to zro­bić na szyb­ko kla­wi­szem W pole wyszu­ki­wa­nia wpi­su­je­my nastę­pu­ją­cy ciąg: powercfg.cpl i naci­ska­my kla­wisz Enter:

wyszukiwanie

 • Kli­ka­my teraz na pozy­cję Wybierz dzia­ła­nie przy­ci­sków zasi­la­nia i prze­cho­dzi­my do zakład­ki o nazwie Zmień usta­wie­nia, któ­re są obec­nie nie­do­stęp­ne. W sto­sow­nym oknie zoba­czy­my, któ­re skład­ni­ki w naszym sys­te­mie są wyłą­czo­ne, a któ­re włą­czo­ne. W moim przy­kła­dzie kom­pu­ter aku­rat nie może przejść w stan hiber­na­cji – okien­ko jest odha­czo­ne:

hibernacja

 • Po zazna­cze­niu wybra­nych przez sie­bie funk­cji (w moim przy­pad­ku Hiber­na­cja) opcja ta powin­na być już dostęp­na. War­to spraw­dzić, czy dzia­ła popraw­nie.

3. Nowy mechanizm naprawiania systemu windows 8.

W sys­te­mie Win­dows 8 ist­nie­je moż­li­wość napra­wy nawet wte­dy, gdy nie posia­da­my pły­ty insta­la­cyj­nej. W ten spo­sób może­my dostać się do narzę­dzi, któ­re odświe­żą nasz sys­tem oraz będzie­my mieć dostęp do kon­so­li odzy­ski­wa­nia, co z pew­no­ścią przy­da się zaawan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom.

 • Uru­cha­mia­my kom­pu­ter i przed uka­za­niem się okna star­to­we­go sys­te­mu wci­ska­my SHIFT + F8 aby uru­cho­mić narzę­dzie do odzy­ski­wa­nia. Po chwi­li powin­ni­śmy zoba­czyć głów­ne okno z opcja­mi odzy­ski­wa­nia:

system-restore

Sys­tem Resto­re – ofe­ru­je nam dostęp do punk­tu przy­wra­ca­nia

Sys­tem Ima­ge Reco­ve­ry – przy­wró­ce­nie sys­te­mu z przy­go­to­wa­ne­go wcze­śniej obra­zu ( o ile taki został przez nas stwo­rzo­ny)

Auto­ma­tic Repa­ir – umoż­li­wia auto­ma­tycz­ną napra­wę sys­te­mu Win­dows

Com­mand Prompt – tutaj znaj­dzie­my kon­so­lę odzy­ski­wa­nia w posta­ci try­bu tek­sto­we­go

Win­dows Star­tup Set­tings – tutaj znaj­dzie­my opcje doty­czą­ce uru­cha­mia­nia sys­te­mu

 • Nie wybie­ra­my żad­nej z przed­sta­wio­ny pozy­cji. Po pra­wej stro­nie ekra­nu znaj­dzie­my przy­cisk z ikon­ką koła zęba­te­go (Usta­wie­nia – Set­tings) , a następ­nie kli­ka­my na Zmień usta­wie­nia kom­pu­te­ra. Kli­ka­my na pozy­cję Ogól­ne, a następ­nie naci­ska­my Ujrzy­my taki oto komu­ni­kat:

odswiezanie

 • Dzię­ki temu kre­ato­ro­wi odświe­ży­my nasz sys­tem bez potrze­by uży­wa­nia pły­ty insta­la­cyj­nej , a co naj­waż­niej­sze żad­ne nasze dane nie zosta­ną utra­co­ne.

4. Szybkie i komfortowe zamykanie systemu windows 8.

Jeśli chcesz w bar­dzo szyb­ki spo­sób zamknąć sys­tem Win­dows, nie musisz szu­kać przy­ci­sku wyłą­cza­nia w menu kafel­ko­wym ani korzy­stać s kom­bi­na­cji kla­wi­szy ALT+F4. Wystar­czy, że stwo­rzysz bar­dzo funk­cjo­nal­ny skrót na pul­pi­cie i wyłą­czysz kom­pu­ter dzię­ki nie­mu.

 • Uda­je­my się na pul­pit i two­rzy­my nowy skrót. Pra­wym kla­wi­szem myszy kli­ka­my na wol­ne pole na pul­pi­cie i wybie­ra­my kolej­no Nowy i Skrót.
 • Nowy skrót musi­my koniecz­nie nazwać shut­down /s /t 0 i kli­ka­my na Dalej.
 • Wpi­su­je­my nazwę czy­li np. Wyłącz kom­pu­ter, zamy­ka­nie kom­pu­te­ra czy inną według wła­snych upodo­bań.

wylacz-pc

 • Tak stwo­rzo­ny spe­cjal­nie skrót umiesz­cza­my naj­le­piej w widocz­nym miej­scu na pul­pi­cie, aby­śmy mogli z nie­go bar­dzo szyb­ko korzy­stać. War­to zmie­nić mu iko­nę. W tym celu kli­ka­my pra­wym przy­ci­skiem myszy na iko­nie i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. Prze­cho­dząc do zakład­ki Skrót wybie­ra­my Zmień iko­nę i wybie­ra­my dowol­ną z sze­re­gu dostęp­nych:

zmien-ikone

By | 2016-11-26T10:07:22+00:00 Marzec 3rd, 2015|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz