30 648 odsłony

Przesyłanie obrazu przez wifi Miracast

Połą­cze­nie lap­to­pa z tele­wi­zo­rem lub innym urzą­dze­niem w celu wyświe­tla­nia obra­zu i dźwię­ku zwy­kle reali­zo­wa­ne jest poprzez kabel HDMI czy VGA. Jest to naj­po­pu­lar­niej­sze roz­wią­za­nie lecz plą­ta­ni­na kabli może przy­pra­wić o ból gło­wy. Z myślą wyeli­mi­no­wa­nia kabli powsta­ła tech­no­lo­gia Mira­cast. Ma ona na celu prze­sła­nie obra­zu i dźwię­ku np. na ekran tele­wi­zo­ra poprzez sieć bez­prze­wo­do­wą Wi-Fi. Oglą­da­nie zdjęć czy słu­cha­nie muzy­ki na dużym ekra­nie TV jest bar­dzo kom­for­to­we i z pew­no­ścią nie jed­na oso­ba z tego sko­rzy­sta.

 1. Już na samym począt­ku arty­ku­łu muszę o tym wspo­mnieć, że stan­dard Mira­cast nie­ste­ty nie jest dostęp­ny dla wszyst­kich. Aby móc w peł­ni z nie­go korzy­stać potrze­bu­je­my: TV z funk­cją Mira­cast oraz lap­to­pa z sys­te­mem Win­dows 8.1, któ­ry rów­nież obsłu­gu­je ten stan­dard. Więk­szość nowych lap­to­pów już go obsłu­gu­je, więc nie musi­my się zbyt­nio mar­twić, jeśli posia­da­my now­szy sprzęt.
 2. Jest też dru­gi wariant – lap­top obsłu­gu­je Mira­cast, a TV nie­ste­ty nie. W takim wypad­ku musi­my zaopa­trzyć się w małe urzą­dze­nie — Wire­less Display Adap­ter , któ­re posłu­ży nam jako odbior­nik pod­łą­czo­ny do tele­wi­zo­ra:router
 3. W moim przy­kła­dzie nie muszę uży­wać żad­nych dodat­ko­wych odbior­ni­ków, ponie­waż zarów­no TV, jak i lap­top obsłu­gu­ją stan­dard
 4. Jak uży­wać ? To bar­dzo pro­ste. Naj­pierw musi­my połą­czyć ze sobą te dwa urzą­dze­nia – TV jest odbior­ni­kiem, a lap­top jest nadaj­ni­kiem (obraz z lap­to­pa wyświe­tla­ny ma być w TV).

Konfiguracja odbiornika TV

 1. Kon­fi­gu­ru­je­my naj­pierw odbior­nik – w moim przy­pad­ku tele­wi­zor LG. Prze­cho­dząc do menu, w któ­rym zarzą­dza się złą­cza­mi wybie­ram z listy urzą­dzeń PC:source
 2. Kolej­ny krok to wybór opcji udo­stęp­nia­nia ekra­nu. U mnie wyglą­da to w ten spo­sób:source2
 3. Na następ­nym ekra­nie wybie­ram połą­cze­nie poprzez Mira­cast i kli­kam na START:source3
 4. Po chwi­li na kolej­nym oknie widzi­my, co nale­ży zro­bić w komputerze/laptopie, aby połą­cze­nie zosta­ło nawią­za­ne – musi­my włą­czyć Mira­cast w lap­to­pie, żeby połą­cze­nie zosta­ło nawią­za­ne:source4

Konfiguracja nadajnika — Laptopa.

 1. Włą­cza­my lap­top z sys­te­mem Win­dows 8.1 , a następ­nie kur­so­rem myszy najeż­dża­my na pra­wy dol­ny róg ekra­nu, aby wyświe­tlić sto­sow­ny panel z wybo­rem usta­wień i urzą­dzeń. Kli­ka­my na pozy­cję Urzą­dze­nia:urzadzenia
 2. W roz­wi­nię­tym menu urzą­dzeń wybie­ra­my pozy­cję Inny ekran:urzadzenia2
 3. Powin­na wyświe­tlić nam się pozy­cja odno­śnie pod­łą­cze­nia dru­gie­go ekra­nu. Kli­ka­my na nią:inny-ekran
 4. Z listy wykry­tych urzą­dzeń wybie­ra­my nasz tele­wi­zor. Goto­we! Połą­cze­nie powin­no dzia­łać pra­wi­dło­wo:lg-smart-tv
 5. Na koniec z listy ekra­nu (kli­ka­jąc na Inny Ekran) wybie­ra­my meto­dę prze­ka­zy­wa­nia obra­zu, aby unik­nąć kom­pli­ka­cji i nie­po­ro­zu­mień:

Tyl­ko ekran kom­pu­te­ra – obraz będzie wyświe­tla­ny tyl­ko w nadaj­ni­ku (w moim przy­pad­ku lap­top)

Dupli­kuj – obraz zosta­nie zdu­pli­ko­wa­ny co ozna­cza, że będzie wyświe­tla­ny na obu urzą­dze­niach

Roz­szerz – obraz zosta­nie roz­sze­rzo­ny pomię­dzy lap­to­pa, a TV

Tyl­ko dru­gi ekran – obraz będzie wyświe­tla­ny tyl­ko w odbior­ni­ku (w moim przy­pad­ku TV)

Kli­ka­jąc na przy­cisk Odłącz połą­cze­nie zosta­nie prze­rwa­ne.

Tech­no­lo­gia Mira­cast przed­sta­wio­na w arty­ku­le odbie­ga zna­czą­co od połą­cze­nia urzą­dzeń zwy­kłym kablem HDMI. Ozna­cza to, że połą­cze­nie bez­prze­wo­do­we może powo­do­wać opóź­nie­nie w wyświe­tla­niu obra­zu, jak i odsłu­chi­wa­ne­go dźwię­ku. Poka­za­na meto­da połą­cze­nia z pew­no­ścią może być przy­da­na do wyświe­tla­nia obra­zów, lecz do oglą­da­nia fil­mów czy gra­nia w gry ( a tym bar­dziej już sie­cio­we) nie­zbyt się nada­je.
By | 2016-11-26T10:07:22+00:00 Marzec 4th, 2015|Categories: hardware, News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

 1. tadeusz 07/02/2017 w 18:09- Odpowiedz

  Mój li jakaapt.op poka­zu­je że widzi tv pana­so­nic ale nie może nawią­zać polą­cze­nia i jaka tego przy­czy­na.

Zostaw komentarz