5 481 odsłony

„Moje dokumenty” w innej lokalizacji

Jeże­li chcesz prze­nieść fol­der Moje doku­men­ty do innej loka­li­za­cji, ten porad­nik jest wła­śnie dla Cie­bie! Otwórz Mój kom­pu­ter, odwiedź dysk C:/, fol­der Użyt­kow­ni­cy i tutaj wejdź w kata­log Two­je­go pro­fi­lu. Klik­nij Pra­wym Przy­ci­skiem Myszy na fol­der Moje doku­men­ty i wybierz Wła­ści­wo­ści.

W nowym oknie wybierz zakład­kę Loka­li­za­cja.

Wybierz przy­cisk Prze­nieś… Następ­nie wskaż loka­li­za­cję, do któ­rej chcesz prze­nieść kata­log.

W następ­nej kolej­no­ści klik­nij Wybierz. Okien­ko zosta­nie zamknię­te. Ponow­nie znaj­dzie­my się w zakład­ce Loka­li­za­cja, tym razem z inną war­to­ścią w polu tek­sto­wym.

Zamiast wybie­rać fol­der za pomo­cą for­mu­la­rza wywo­ły­wa­ne­go opcją Prze­nieś… moż­na wpi­sać ręcz­nie nową ścież­kę.

Potwierdź decy­zję przy­ci­ska­jąc Zasto­suj.
Zosta­niesz zapy­ta­ny, czy chcesz prze­nieść Moje doku­men­ty do nowej loka­li­za­cji. Potwier­dzasz wci­ska­jąc Tak i po chwi­li masz wszyst­ko tam gdzie chcesz.

Uwa­ga! Infor­ma­cja dla gra­czy!

Jeże­li cho­dzi o zapi­sy w grach, któ­re korzy­sta­ją z fol­de­ru Moje doku­men­ty, w więk­szo­ści przy­pad­ków powin­no być OK. Jeże­li cho­dzi o sła­bo, nie­do­pra­co­wa­nie stwo­rzo­ne gry, np.: Race­dri­ver GRID, zapi­sy sta­nów gry, dalej będą prze­cho­wy­wa­ne w loka­li­za­cji C:/Użytkownicy/twój_profil/RacedriverGRID. To zale­ży od apli­ka­cji, w takich przy­pad­kach nie da się nic zro­bić (ewen­tu­al­nie możesz zwró­cić się z proś­bą do pro­du­cen­ta :P).

By | 2016-11-26T10:07:40+00:00 Sierpień 30th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. artus2007 30/08/2010 w 11:47- Odpowiedz

    Dzię­ki! O to mi wła­śnie cho­dzi­ło! Na żad­nych ama­tor­skich forach nie mogłem tego poszu­kać, a tu patrz zna­la­złem na naszym blo­gu:) dzię­ki! :)

  2. Prezes 20/08/2012 w 17:00- Odpowiedz

    Dzię­ki! Na pew­no się przy­da!

  3. Bohdan 15/08/2017 w 03:07- Odpowiedz

    to jest cham­skie oszu­kań­stwo użyt­kow­ni­ków nazy­wa­ne za grqni­cą “desin­for­ma­cją”

Zostaw komentarz