1 559 odsłony

Przenieś/Kopiuj w menu kontekstowym

Win­dows XP razem z paskiem bocz­nym w fol­de­rach wpro­wa­dził nową funk­cję — “Prze­nieś ten plik” oraz “Kopiuj ten plik”. Ale dzię­ki doda­niu wpi­su do reje­stru te opcje mogą być rów­nież dostęp­ne z pozio­mu menu kon­tek­sto­we­go. Poni­żej przed­sta­wię jak je dodać.

1. Kli­ka­my Start, a następ­nie Uru­chom…

2. W otwar­te okien­ko wpi­su­je­my rege­dit

3. Otwie­ra­my po kolei klu­cze:
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers

4. W Con­te­xt­Me­nu­Han­dlers two­rzy­my nowy klucz i nazy­wa­my go Copy To

5. Jako war­tość domyśl­ną wpi­su­je­my:
{C2FBB630-2971 – 11d1-A18C-00C04FD75D13}

6. Znów two­rzy­my nowy klucz. Tym razem nazy­wa­my go Move To

7. Jako war­tość domyśl­ną wpi­su­je­my:
{C2FBB631-2971 – 11d1-A18C-00C04FD75D13}

8. Zamy­ka­my edy­tor reje­stru.
9. Efekt:

By | 2016-11-26T10:07:44+00:00 Sierpień 6th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. artus2007 06/08/2010 w 15:53- Odpowiedz

  Bar­dzo dobry porad­nik i co naj­waż­niej­sze — dzia­ła :)

 2. Damian 29/06/2011 w 09:22- Odpowiedz

  A jak usta­wić, aby domyśl­nie były dwa wybra­ne prze­ze mnie kata­lo­gi, a nie żeby za każ­dym razem wybie­rać kata­log?

 3. grubelix 06/01/2012 w 14:27- Odpowiedz

  @artus2007 lol. Jak u cie­bie dzia­ła­ją war­to­ści domyśl­ne w takim wyda­niu jak są przed­sta­wio­ne to ja jestem Oba­ma… ha ha ha … Jest tam błąd, malut­ki ale jest i rejestr przez to nie widzi ich war­to­ści, odczy­tu­je je jako śmieć.

  • se 09/02/2012 w 22:19- Odpowiedz

   .… a jaki, jeśli łaska powie­dzieć ???

 4. Damian 21/07/2012 w 11:11- Odpowiedz

  Odświe­żam temat… A czy jest moż­li­wość, aby w tych opcjach usta­wić kon­kret­ny fol­der do któ­re­go będą prze­no­szo­ne lub kopio­wa­ne pli­ki? Czę­sto prze­no­szę pli­ki do 3 róż­nych fol­de­rów w róż­nych loka­li­za­cjach i bar­dzo uła­twi­ło­by mi to pra­cę, gdy­by moż­na było usta­wić kon­kret­ną loka­li­za­cję, a nie wybie­rać za każ­dym razem kon­kret­ny kata­log, bo aktu­al­na mody­fi­ka­cja po wybra­niu pole­ce­nia z menu kon­tek­sto­we­go pamię­ta ostat­nio wybra­ny fol­der (tak­że po wyłą­cze­niu kom­pu­te­ra). Dzię­ki za odp.

Zostaw komentarz