1 517 odsłony

Przekierowanie URL — tymczasowe

Załóżmy że masz domenę, której nazwę chciałbyś zmienić, gdyż zakupiłeś lepszą, łatwiejszą. Np mojastrona.gda.pl na mojastrona.pl. Końcówka gda.pl już nie jest Ci potrzebna bo chcesz rozwinąć swoją działalność na cały kraj, a nie tylko region. Co możesz zrobić aby najkorzystniej skorzystać z opcji przekierowania adresu URL?

1. Zaloguj się do PA

Twój hostin­go­daw­ca udo­stęp­nia Ci panel admi­ni­stra­to­ra, gdzie masz usta­wie­nia prze­kie­ro­wa­nia. W moim przy­pad­ku to hekko.pl gdzie w pane­lu Direc­tAd­min prze­kie­ro­wu­ję dome­nę.
Plan jest taki. Obec­ną stro­nę na mojastrona.gda.pl chcę zosta­wić na czas gdy już zbu­du­ję nową na mojastrona.pl dla­te­go prze­kie­ro­wa­nie uży­ję do obec­nej stro­ny. Czy­li oby­dwie dome­ny będą pro­wa­dzi­ły do obec­nej stro­ny.

przekierowanie1

Z punk­tu widze­nia PA wyglą­da to nastę­pu­ją­co:

2. Budujemy nową WWW

Gdy już uru­cho­mi­li­śmy nowy naby­tek jakim jest mojastrona.pl może­my w tym cza­sie budo­wać nową stro­nę, aby w przy­szło­ści pod­piąć tą dome­nę. Do tego naj­pierw załóż­my sobie dome­nę wewnętrz­ną, tym­cza­so­wą na czas budo­wa­nia stro­ny, dzię­ki któ­rej będzie­my mogli w łatwy spo­sób dostać się do wp-admin, a przede wszyst­kim poka­zać współ­pra­cow­ni­kom jak nowa odsło­na stro­ny będzie wyglą­da­ła.

przekierowanie3

3. Przekierowanie w bazie danych.

Teraz trze­ba zalo­go­wać się do php­My­Ad­min aby zro­bić też tam prze­kie­ro­wa­nie. Jest to baza danych nowej stro­ny, któ­rą będziesz budo­wał. Nie zmie­niaj usta­wień bazy obec­nie dzia­ła­ją­cej. Jest to waż­ne, gdyż tyl­ko wte­dy będzie­my mogli w peł­ni sko­rzy­stać z word­pres­sa i mieć dostęp do wp-admin. W każ­dym razie… gdy nie dzia­ła Ci wp-admin to z pew­no­ścią w bazie danych masz inny adres. Sprawdź to. Jak?

Zalo­guj się przez php­My­Ad­min i wybierz  wp_options (doty­czy word­pres­sa). Wstaw adres tym­cza­so­wy aby pra­co­wać nad stro­ną.

phpMyAdmin

4. Przekierowanie na nową domenę.

Gdy już nasza nowa stro­na www jest goto­wa, czas odwór­cić prze­kie­ro­wa­nia tak aby mojastrona.pl była głów­ną i naj­waż­niej­szą dome­ną. Czy­li usu­wa­my prze­kie­ro­wa­nie z PA (patrz ptk.1).
Teraz musisz tą z koń­ców­ką .gda.pl prze­kie­ro­wać na .pl a testo­wą usu­nąć bo nie będzie Ci już potrzeb­na. Oczy­wi­ście pamię­taj aby w bazie danych rów­nież adre­sy się zga­dza­ły. Koń­co­wy sche­mat powi­nien wyglą­dać tak:

przekierowanie4

5. Podsumowanie.

Dzię­ki tej ope­ra­cji nie tra­cisz obec­nych klien­tów, któ­rzy zna­ją już adres stro­ny z koń­ców­ką .gda.pl bo prze­kie­ru­jesz ich na nową stro­nę .pl
Dodat­ko­wo czas budo­wy nowej stro­ny nie wpły­nie na utra­tę odwie­dza­ją­cych bo oby­dwie dome­ny będą dzia­ła­ły.
Czy war­to utrzy­my­wać dwie dome­ny?
Trze­ba prze­ana­li­zo­wać jaki ruch gene­ru­je sta­ra dome­na czy­li z koń­ców­ką gda.pl i koniecz­nie zacznij już dziś przy­zwy­cza­jać użyt­kow­ni­ków do nowej dome­ny. Dzię­ki temu być może za rok bez więk­szych pro­ble­mów zre­zy­gnu­jesz z prze­dłu­ża­nia tej z koń­ców­ką gda.pl a Two­ja dzia­łal­ność nie odczu­je mniej­sze­go zain­te­re­so­wa­nia (rzad­szych odwie­dzin).

By | 2016-11-26T10:07:23+00:00 Styczeń 15th, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz