Prze­kie­ro­wa­nie portu na kon­kretne urzą­dze­nie uła­twi ci dostęp do niego. Jeśli posia­dasz zewnętrzny adres ip (publiczny) to możesz skon­fi­gu­ro­wać swój router tak, aby za pomocą prze­kie­ro­wa­nia portu zalo­go­wać się na inne urzą­dze­nie np. bramkę voip. Na tym przy­kła­dzie pokażę jak prze­kie­ro­wać port 80 i zalo­go­wać się na voipa z sieci zewnętrz­nej, czyli korzy­sta­jąc z inter­netu innego operatora.

 

1. Zalo­guj się na NS jako administrator.

login: admin
pass: admin_netia

2. Sprawdź czy NS “widzi” voipa.

Oraz czy wysyła mu ip wewnętrzne. W tym celu klik­nij w “usługi”, “dys­try­bu­cja adre­sów ip” następ­nie wybierz “Lista połą­czeń” aby wyświe­tlić urzą­dze­nia, które pobrały ip wewnętrzne. Jak roz­po­znać voipa? Wystar­czy że porów­nasz adresy mac. Czyli sprawdź adres fizyczny na bramce voip i wybierz iden­tycz­nego z listy.

W moim przy­padku jest to cc:5d:4e:40:26:24 więc kli­kam na “new-host” i usta­wiam “Typ sta­tycz­nej dzierżawy”.

3. Następ­nie “Zapora sie­ciowa”, “Prze­kie­ro­wa­nie portu” i “Nowy wpis”.

4. Pro­to­kół wybie­ramy z listy “Defi­nio­wany przez użytkownika”.

5. Nazwa usługi np “voip”. Następ­nie ikonkę zie­lo­nego plusa.

6. Zmie­niamy tylko doce­lowe porty na “pojedyncze”.

W przy­padku tej bramki ZyXEL P-2702R będzie to port 80, w przy­padku innych czę­sto bywa port 8080. Kli­kamy na OK. Oraz potwier­dzamy ponow­nie wci­ska­jąc OK.

7. Wybie­ramy teraz z listy nasz “new-host”

Wcze­śniej pod­pa­trze­li­śmy w dys­try­bu­cji adre­sów nazwę hosta, także wiemy że jest nim nasz voip.

8. Potwier­dzamy kli­ka­jąc OK.

Spraw­dzamy czy prze­kie­ro­wa­nie działa. Naj­szyb­ciej i naj­ła­twiej wpi­su­jąc nasze publiczne ip w prze­glą­darkę wraz z por­tem 80.

np xxx.xxx.xxx.xxx:80

W ten spo­sób możemy zarzą­dzać takim urzą­dze­niem z zewnątrz. Daje nam to przede wszyst­kim swo­bodę w szyb­kim dia­gno­zo­wa­niu usterki, co przy korzy­sta­niu z voip’ów jest wygodne. Jako przy­kład podam sytu­acje, w któ­rej ktoś ze zna­jo­mych dzwoni (przez komórkę) i mówi mi, że voip nie działa. Loguję się nawet ze smartfon’a i przez prze­glą­darkę widzę co się dzieje. W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy ponow­nie zalo­go­wać do plat­formy sip i ok. To jeden z wielu pro­ble­mów, które opi­sa­łem tutaj.