6 816 odsłony

Przekierowanie portu na bramkę voip — Netia Spot

Prze­kie­ro­wa­nie por­tu na kon­kret­ne urzą­dze­nie uła­twi ci dostęp do nie­go. Jeśli posia­dasz zewnętrz­ny adres ip (publicz­ny) to możesz skon­fi­gu­ro­wać swój router tak, aby za pomo­cą prze­kie­ro­wa­nia por­tu zalo­go­wać się na inne urzą­dze­nie np. bram­kę voip. Na tym przy­kła­dzie poka­żę jak prze­kie­ro­wać port 80 i zalo­go­wać się na voipa z sie­ci zewnętrz­nej, czy­li korzy­sta­jąc z inter­ne­tu inne­go ope­ra­to­ra.

 

1. Zaloguj się na NS jako administrator.

login: admin
pass: admin_ne­tia

2. Sprawdź czy NS “widzi” voipa.

Oraz czy wysy­ła mu ip wewnętrz­ne. W tym celu klik­nij w “usłu­gi”, “dys­try­bu­cja adre­sów ip” następ­nie wybierz “Lista połą­czeń” aby wyświe­tlić urzą­dze­nia, któ­re pobra­ły ip wewnętrz­ne. Jak roz­po­znać voipa? Wystar­czy że porów­nasz adre­sy mac. Czy­li sprawdź adres fizycz­ny na bram­ce voip i wybierz iden­tycz­ne­go z listy.

W moim przy­pad­ku jest to cc:5d:4e:40:26:24 więc kli­kam na “new-host” i usta­wiam “Typ sta­tycz­nej dzier­ża­wy”.

3. Następnie “Zapora sieciowa”, “Przekierowanie portu” i “Nowy wpis”.

4. Protokół wybieramy z listy “Definiowany przez użytkownika”.

5. Nazwa usługi np “voip”. Następnie ikonkę zielonego plusa.

6. Zmieniamy tylko docelowe porty na “pojedyncze”.

W przy­pad­ku tej bram­ki ZyXEL P-2702R będzie to port 80, w przy­pad­ku innych czę­sto bywa port 8080. Kli­ka­my na OK. Oraz potwier­dza­my ponow­nie wci­ska­jąc OK.

7. Wybieramy teraz z listy nasz “new-host”

Wcze­śniej pod­pa­trze­li­śmy w dys­try­bu­cji adre­sów nazwę hosta, tak­że wie­my że jest nim nasz voip.

8. Potwierdzamy klikając OK.

Spraw­dza­my czy prze­kie­ro­wa­nie dzia­ła. Naj­szyb­ciej i naj­ła­twiej wpi­su­jąc nasze publicz­ne ip w prze­glą­dar­kę wraz z por­tem 80.

np xxx.xxx.xxx.xxx:80

W ten spo­sób może­my zarzą­dzać takim urzą­dze­niem z zewnątrz. Daje nam to przede wszyst­kim swo­bo­dę w szyb­kim dia­gno­zo­wa­niu uster­ki, co przy korzy­sta­niu z voip’ów jest wygod­ne. Jako przy­kład podam sytu­acje, w któ­rej ktoś ze zna­jo­mych dzwo­ni (przez komór­kę) i mówi mi, że voip nie dzia­ła. Logu­ję się nawet ze smartfon’a i przez prze­glą­dar­kę widzę co się dzie­je. W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy ponow­nie zalo­go­wać do plat­for­my sip i ok. To jeden z wie­lu pro­ble­mów, któ­re opi­sa­łem tutaj.

By | 2016-11-26T10:07:29+00:00 Wrzesień 5th, 2012|Categories: hardware, News|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. […] Sko­rzy­staj z prze­kie­ro­wa­nia por­tu […]

  2. […] Musi­my naj­pierw się zalo­go­wać na router. W tym celu sprawdź w instruk­cji obsłu­gi, któ­ry adres trze­ba wpi­sac w prze­glą­darkę aby wyświe­tlił się dostęp do pane­la admi­ni­stra­tora. Być może w Two­im mode­lu pod urzą­dze­niem jest naklej­ka, któ­ra infor­muje jaki jest adres urzą­dze­nia i hasło. Na blo­gu opi­sy­wa­li­śmy już spo­soby prze­kie­ro­wy­wa­nia por­tów na mode­lu dlink oraz netia­spot. […]

Zostaw komentarz