2 517 odsłony

Przechwytywanie obrazu w treść

Czy zasta­na­wia­łeś się kie­dy­kol­wiek nad fak­tem prze­nie­sie­nia tek­stu czy wido­ku ze zdję­cia np do Wor­da, Pain­ta czy cho­ciaż­by zwy­kłe­go sys­te­mo­we­go notat­ni­ka? Twier­dzi­łeś, że to nie real­ne? Byłeś w błę­dzie! Doko­nasz tego dzię­ki pro­gra­mo­wi ABBYY Scre­en­shot Reader. Prze­chwy­cisz dowol­ną foto­gra­fię, tabe­lę i dowol­ny tekst i to w bar­dzo pro­sty spo­sób. Od teraz możesz mieć w swo­im doku­men­cie ele­men­ty, któ­re wcze­śniej były tyl­ko “zacną” gra­fi­ką. ;) Zapra­szam do lek­tu­ry.

1.) Na począ­tek pobie­ra­my pro­gram Z TEJ STRONY. Następ­nie insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Po uru­cho­mie­niu uka­że nam się takie oto okien­ko:

2.) Pro­gram dodat­ko­wo w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym wyświe­tli nową iko­nę. Kli­ka­jąc ją rów­nież wywo­ła­my powyż­sze okien­ko. Iko­na w zasob­ni­ku wyglą­da nastę­pu­ją­co:

3.) Okno głów­ne podzie­lo­ne jest na trzy para­me­try, któ­re odpo­wia­da­ją za prze­chwy­ty­wa­nie obra­zu. Zaj­mie­my się listą Zapisz. Roz­wi­ja­my ją. Zoba­czy­my czte­ry opcje do wybo­ru:

Obszar - opcja ta słu­ży do prze­chwy­ty­wa­nia dowol­ne­go zazna­czo­ne­go obsza­ru.

Okno — opcja ta słu­ży do prze­chwy­ty­wa­nia zawar­to­ści całe­go wybra­ne­go przez nas okna.

Ekran — opcja ta słu­ży do prze­chwy­ty­wa­nia całe­go ekra­nu.

Ekran cza­so­wy — opcja ta słu­ży do prze­chwy­ty­wa­nia całe­go ekra­nu, ale z 5 sekun­do­wym opóź­nie­niem.

4.) Z listy język wybie­ra­my taki język, w jakim napi­sa­ny jest tekst (bądź tekst na obra­zie), któ­ry chce­my prze­chwy­cić. Jeśli wybie­rze­my Auto­ma­tycz­ny wybór pro­gram sam wybie­rze dany język.

5.) Ostat­nia lista to Wyślij.  Dzię­ki niej okre­śli­my spo­sób, w zosta­nie prze­two­rzo­ny prze­chwy­co­ny przez nas obraz:

Tekst do schow­ka — opcja ta wkle­ja sko­pio­wa­ny tekst do dowol­ne­go edy­to­ra (tekst wkle­ja­my skró­tem CTRL+V).

Tekst do doku­men­ty pro­gra­mu Micro­soft Word - opcja ta stwo­rzy nowy doku­ment w tym edy­to­rze i wklei do nie­go tekst.

Tekst do pli­ku — opcja ta stwo­rzy plik tek­sto­wy w for­ma­cie TXT, DOC lub RTF i wklei do nie­go tekst.

Tabe­la do schow­ka — opcja ta wkle­ja roz­po­zna­ną tabe­lę i wkle­ja ją do dowol­ne­go edy­to­ra tek­stu.

Tabe­la do doku­men­tu pro­gra­mu Micro­soft Excel — opcja ta stwo­rzy nowy doku­ment pro­gra­mu Excel i wkle­ji do nie­go roz­po­zna­ną tabe­le.

Tabe­la do pli­ku — opcja ta stwo­rzy plik CSV lub XLS i zapi­su­je do nie­go tabe­lę.

Obraz do schow­ka — opcja ta wkle­ja prze­chwy­co­ny obraz np do Pain­ta.

Obraz do pli­ku — opcja ta zapi­su­je prze­chwy­co­ny obraz w for­ma­cie JPG, BMP lub PNG.

Obraz do wia­do­mo­ści e-mail — opcja ta zapi­sze obraz do wysła­nia e-mailem.

PODSUMOWANIE

Pro­gram ABBYY Scre­en­shot Reader może oka­zać się bar­dzo przy­dat­ny do biu­ra, gdy potrze­bu­je­my pil­nie wkle­ić część obraz­ka do tek­stu.

By | 2016-11-26T10:07:48+00:00 Lipiec 9th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz