2 329 odsłony

Odzyskiwanie utraconych zdjęć z kart pamięci

Każ­dy z nas zapew­ne lubi foto­gra­fo­wać — nie ukry­wa­my tego. Coraz czę­ściej kupu­je­my bar­dziej pojem­ne kar­ty pamię­ci w celu prze­cho­wa­nia jak naj­więk­szej licz­by zdjęć. Może się zda­rzyć i tak, że przez przy­pa­dek usu­nie­my jakieś waż­ne zdję­cie lub co gor­sze — usu­nie­my przy­pad­ko­wo wszyst­kie zdję­cia. Nie zała­muj­my rąk — da się je odzy­skać, a bynaj­mniej część z nich.  Na wszyst­ko ist­nie­je roz­wią­za­nie. Zapra­szam do lek­tu­ry.

1.) Na począt­ku musi­my zaopa­trzyć się w opro­gra­mo­wa­nie nie­zbęd­ne do odzy­ski­wa­nia zdjęć. Ja pole­cam pro­gram PC Inspec­tor Smart Reco­ve­ry, któ­ry znaj­dzie­my np TUTAJ . Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Tak wyglą­da głów­ne okno pro­gra­mu:

2.) Naszym celem jest odzy­ska­nie utra­co­nych zdjęć. Pod­łą­cza­my więc do kom­pu­te­ra kar­tę pamię­ci. Wybie­ra­my na liście lite­rę napę­du z kar­tą i rodzaj odzy­ski­wa­nych zdjęć (domyśl­nie zosta­wia­my JPG):

3.) Teraz wybie­ra­my loka­li­za­cję, w któ­rej pro­gram ma zapi­sać odzy­ska­ne zdję­cia:

UWAGA! Jako loka­li­za­cję odzy­ska­nych zdjęć nie nale­ży wybie­rać aktu­al­nej kar­ty pamię­ci!

4.) Pozo­sta­ło nam już tyl­ko klik­nąć na Start i cze­kać na rezul­ta­ty:

5.) Cały prze­bieg ope­ra­cji tj licz­bę odzy­ska­nych zdjęc może­my obser­wo­wać w dol­nej czę­ści głów­ne­go okna apli­ka­cji:

PODSUMOWANIE

Żaden pro­gram nie daje 100% sku­tecz­no­ści w odzy­ski­wa­niu zdjęć. Jeśli zde­cy­du­je­my się na ich odzy­ski­wa­nie pamię­taj­my, żeby wcze­śniej na kar­cie nic nie zapi­sy­wać, ponie­waż może­my zama­zać sek­to­ry zdjęć i ich odzy­ska­nie może stać się nie moż­li­we.

By | 2017-07-22T18:05:40+00:00 Maj 6th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz