1 171 odsłony

Programy na pendrive LiberKey

Jeśli potrzebujesz na co dzień różnych aplikacji czy to do nagrywania, archiwizacji danych czy odtwarzania muzyki, a nie chcesz ich instalować osobno na każdym komputerze, z którego korzystasz wypróbuj program o nazwie LiberKey. Wystarczy zastosować pendrive lub inny przenośny dysk. Dzięki programowi pobierzemy na nasz nośnik wybrane przez nas programy w wersji portable – nie trzeba ich instalować.
Mamy do wybory około 300 darmowych programów! Więcej w artykule.

1. Pobieramy LiberKey.

Pro­gram może­my pobrać bez­po­śred­nio ze stro­ny pro­du­cen­ta http://www.liberkey.com/

Pobra­ny insta­la­tor uru­cha­mia­my i insta­lu­je­my pro­gram. Pro­ces insta­la­cji jest bar­dzo pro­sty i nie trze­ba go opi­sy­wać. Istot­na uwa­ga: insta­la­tor pro­si o ścież­kę, w któ­rej ma zain­sta­lo­wać pro­gram. Stwórz­my więc dowol­ny fol­der na nośni­ku i zmień­my ścież­kę insta­la­cji do tego wła­śnie fol­de­ru. To wła­śnie tutaj będą pobie­ra­ne wszyst­kie pro­gra­my.

aplikacje-przenosne

2. Kreator programów.

Insta­la­tor pro­gra­mów por­ta­ble jest przed­sta­wio­ny w posta­ci pro­ste­go kre­ato­ra – jak widać nie ma tu nic skom­pli­ko­wa­ne­go. Wystar­czy klik­nąć duży przy­cisk Pobierz listę dostęp­nych pakie­tów opro­gra­mo­wa­nia:

kreator

Trzy pro­fi­le repre­zen­tu­ją licz­bę pro­gra­mów, któ­re może­my pobrać. Są to kolej­no:

profile

Wer­sja Basic ofe­ru­je naj­mniej­szą licz­bę pro­gra­mów i wyma­ga naj­mniej miej­sca na dys­ku. Funk­cja Ulti­ma­te ofe­ru­je nato­miast naj­więk­szą licz­bę pro­gra­mów i zaj­mu­je naj­wię­cej miej­sca.

Po wybra­niu inte­re­su­ją­ce­go nas pro­fi­lu zoba­czy­my dostęp­ne do pobra­nia pro­gra­my. Stan­dar­do­wo wszyst­kie są zazna­czo­ne jako goto­we do pobra­nia:

liberkey

Jeśli któ­raś apli­ka­cja nie jest nam potrzeb­na – odzna­cza­my ją. Naj­pro­ściej jest odha­czyć wszyst­kie i zazna­czyć tyl­ko te, któ­re są nam potrzeb­ne. W tym celu kli­ka­my iko­nę klu­czy­ka w lewym dol­nym rogu i kli­ka­my “odznacz wszyst­kie”.
Gdy wybie­rze­my już wszyst­kie pro­gra­my, kli­ka­my na przy­cisk “insta­luj wszyst­kie apli­ka­cje z pakie­tu”.
W sto­sow­nym oknie może­my obser­wo­wać prze­bieg pobie­ra­nia i insta­lo­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia:
instalacja-pakietow

3. Jak to działa?

Pora spraw­dzić dzia­ła­nie pobra­ne­go pro­gra­mu. Dla testu pobra­łem dar­mo­wy archi­wi­zer 7-Zip. W głów­nym oknie pro­gra­mu jest on od razu widocz­ny:

liberkey2

Zoba­czy­my opis danej apli­ka­cji. Nie­ste­ty jest on tyl­ko w języ­ku angiel­skim. Jeśli nie wie­my do cze­go słu­ży dany pro­gram, a nie chce­my pobie­rać w ciem­no to war­to przed pobra­niem poczy­tać o nim w Inter­ne­cie. Bar­dzo moż­li­we, że uda nam się tra­fić na pol­ski opis. Klik­nię­cie przy­ci­sku Uru­chom spo­wo­du­je uru­cho­mie­nie:

7-zip

Gdy wszyst­kie wybra­ne przez nas dar­mo­we pro­gra­my są już goto­we może­my je uru­cho­mić ze stwo­rzo­ne­go na począt­ku kata­lo­gu na pen­dri­ve bez­po­śred­nio po pod­łą­cze­niu go do inne­go kom­pu­te­ra.

Dzię­ki Liber­Key nie musi­my szu­kać każ­de­go pro­gra­mu w Inter­ne­cie osob­no. Zro­bi­my to auto­ma­tycz­nie za pomo­cą kil­ku klik­nięć. Dodat­ko­wo wszyst­kie pobra­ne pli­ki są w wer­sji por­tal­be – a ozna­cza to, że nie są one insta­lo­wa­ne na dys­ku twar­dym, lecz uru­cha­mia­ne bez­po­śred­nio ze ścią­gnię­te­go pli­ku.
By | 2016-11-26T10:07:22+00:00 Marzec 1st, 2015|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz