1 480 odsłony

Program do nagrywania pulpitu

Nagry­wa­nie scen video z pul­pi­tu, two­rze­nie ama­tor­skich scre­enów z gier, czy z innych ele­men­tów wyświe­tla­nych na naszym ekra­nie to z pew­no­ścią marze­nie nie jed­ne­go użyt­kow­ni­ka kom­pu­te­ra. Do cze­go nam w sumie potrzeb­ne video nagra­ne z pul­pi­tu? Do cze­go może­my wyko­rzy­stać zdję­cia, któ­re wyko­na­li­śmy? Otóż każ­dy wyko­rzy­sta to według wła­sne­go pomy­słu, a jest ich kil­ka.

Jeśli opra­co­wu­jesz róż­ne porad­ni­ki – nie tyl­ko gra­ficz­ne, ale tak­że video to wła­śnie dla Cie­bie są takie pro­gra­my. Z Ich pomo­cą bez pro­ble­mu nagrasz fil­mik z dowol­nej gry, wyko­nasz zdję­cia pul­pi­tu by poka­zać zna­jo­mym krok po kro­ku, jak roz­wią­zać daną uster­kę w sys­te­mie lub sko­rzy­stasz z naj­po­pu­lar­niej­szej funk­cji – nagry­wa­nie scen w posta­ci pli­ku fil­mo­we­go. Ta ostat­nia nale­ży do naj­po­pu­lar­niej­szych. Dla­cze­go? Już wyja­śniam – chcesz zade­mon­stro­wać kole­dze, jak zain­sta­lo­wać skom­pli­ko­wa­ny pro­gram. Kole­ga mie­sza­ka dale­ko, a ty nie jesteś w sta­nie do nie­go pod­je­chać i zain­sta­lo­wać pro­gra­mu. Wte­dy masz moż­li­wość nagra­nia tego, co aktu­al­nie robisz i prze­sła­nia mu w posta­ci cyfro­wej. Pro­ste, praw­da ?

W teście tym porów­nam dla was 2 płat­ne pro­gra­my do wyko­ny­wa­nia tego typu ope­ra­cji, oraz 1 dar­mo­wy odpo­wied­nik. Są ta według mnie naj­lep­sze pro­gra­my – w moim teście wypa­dły naj­le­piej.

 

ACTION!

Pro­gram fir­my Miril­lis jest pro­gra­mem płat­nym, ale jed­nym z naj­lep­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych pro­gra­mów do two­rze­nie nie tyl­ko sekwen­cji video nasze­go pul­pi­tu, ale tak­że do wyko­ny­wa­nia zrzu­tów ekra­no­wych. Przede wszyst­kim jest on pole­ca­ny dla gra­czy – umoż­li­wia prze­chwy­ty­wa­nie i nagry­wa­nie naszych postę­pów w grach, dzię­ki cze­mu może­my się podzie­lić nimi z przy­ja­ciół­mi bądź z inny­mi gra­cza­mi.

Główne menu programu Action!

Głów­ne menu pro­gra­mu Action!

Pro­gram nie dość, że ma pol­ski inter­fejs, to na doda­tek nie jest trud­ny w obsłu­dze. Jak widzi­my na scre­enie, pro­gram ofe­ru­je nagry­wa­nie nie tyl­ko same­go obra­zu, ale tak­że dodat­ko­wo dźwię­ku. Dzię­ki temu nasze nagra­nia nie będą żmud­ne i mono­ton­ne. Wystar­czy, że pod­łą­czy­my do kom­pu­te­ra mikro­fon – w ten spo­sób oży­wi­my nasze nagra­nia dodat­ko­wo swo­im gło­sem, co jest przy­dat­ne pod­czas nagry­wa­nia porad­ni­ków.

Cie­ka­wą funk­cją, jaką mogą zaofe­ro­wać nam pro­du­cen­ci to funk­cja Per­fect Video Match – opcja jest już dostęp­na do wybo­ru na począt­ku ekra­nu star­to­we­go:

Tryb Perfect Video Match jest włączony.

Tryb Per­fect Video Match jest włą­czo­ny.

Dzię­ki tej funk­cji bez prze­szkód nagra­my fil­mi­ki z sie­ci i poka­że­my je zna­jo­mym. Może­my nagry­wać to, co włą­czy­my np. w ser­wi­sie Youtu­be, czy na innych stro­nach z fil­ma­mi.

Jak dobrze zauwa­ży­li­śmy już na ekra­nie głów­nym może­my wybrać, czy chce­my nagry­wać:

 • Sekwen­cje video z gier (iko­na joy­stic­ka)
 • Obszar nasze­go pul­pi­tu (iko­na moni­to­ra)
 • Obszar wybra­nej czę­ści pul­pi­tu lub dowol­ne­go okna

Pro­gram umoż­li­wia nam nagry­wa­nie w for­ma­cie .AVI i .MP4, nawet w jako­ści FULL HD. Z roz­wi­ja­nej listy może­my wybrać sto­sow­ny for­mat oraz jakość nagry­wa­ne­go przez nas pli­ku:

Format i jakość nagrywanych plików.

For­mat i jakość nagry­wa­nych pli­ków.

Action! umoż­li­wia rów­nież wyko­ny­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści za pomo­cą skró­tów kla­wi­szo­wych. Dzię­ki temu nie musi­my bez potrze­by kli­kać mysz­ką na ekra­nie, aby np. zatrzy­mać nagry­wa­nie. W ten spo­sób zaosz­czę­dzi­my sobie nie­po­trzeb­ne­go kli­ka­nia, któ­re mogło­by zostać zare­je­stro­wa­ne na naszym video. Tak wyglą­da stre­fa zmia­ny kla­wi­szo­lo­gi:

Skróty klawiszowe w programie Action!

Skró­ty kla­wi­szo­we w pro­gra­mie Action!

ZALETY:

 • pro­gram łatwy w obsłu­dze,
 • inter­fejs w języ­ku pol­skim,
 • moż­li­wość nagry­wa­nia sekwen­cji video w jako­ści FULL HD,
 • współ­pra­cu­je z Win­dows Vista, 7 oraz Win­dows 8,
 • nie obcią­ża sys­te­mu,
 • wspar­cie dla tech­no­lo­gii CUDA,

WADY:

 • wer­sja dar­mo­wa ofe­ru­je nam testo­wa­nie przez okres 30 dni,
 • mogą wystę­po­wać pro­ble­my w sys­te­mie Win­dows 8.1,
 • mała licz­ba dostęp­nych for­ma­tów do nagry­wa­nia zrzu­tów,

 

 

SnagIT

Kolej­ny testo­wa­ny prze­ze mnie pro­gram do nagry­wa­nia sekwen­cji video, któ­ry zasłu­gu­je na god­ne pole­ce­nie. Może funk­cjo­nal­no­ścią i wyglą­dam odbie­ga nie­znacz­nie od swo­je­go poprzed­ni­ka, ale rów­nież jest pro­sty i przy­ja­zny w obsłu­dze. Apli­ka­cja jest płat­na, ale 15 dnio­wy okres prób­ny z pew­no­ścią pozwo­li nam zapo­znać się ze jej moż­li­wo­ścia­mi.

Główne menu program SnagIT.

Głów­ne menu pro­gram Sna­gIT.

Jedy­nym minu­sem jest to, że inter­fejs jest w języ­ku angiel­skim. Dodat­ko­wym atu­tem jest też moż­li­wość szyb­kiej edy­cji zapi­sa­nych przez nas zrzu­tów ekra­no­wych. Umoż­li­wi nam to wbu­do­wa­ny edy­tor Sna­gIT Edi­tor. Atu­tem jest też moż­li­wość wzbo­ga­ca­nia zdjęć i dodat­ko­we obiek­ty przy pomo­cy wbu­do­wa­ne­go pro­gra­mu Sna­gIT Stu­dio.

Nowo­ścią nie­spo­ty­ka­ną dotąd w innych pro­gra­mach jest moż­li­wość wysła­nia nasze­go pro­jek­tu np. bez­po­śred­nio do YouTu­be, czy pro­gra­mu do edy­cji Cam­ta­sia Stu­dio:

snagit1.png

Cie­ka­wost­ką Sna­gIT jest tak­że moż­li­wość dowol­nej edy­cji wyko­na­ne­go przez nas zdję­cia – może­my doda­wać tekst, czy doko­ny­wać innych róż­nych mody­fi­ka­cji:

snagit2

Jeśli chce­my od razu roz­po­cząć nagry­wa­nie nasze­go pul­pi­tu lub zare­je­stro­wać w posta­ci video to, co aktu­al­nie robi­my na kom­pu­te­rze, wystar­czy, że w menu start odnaj­dzie­my pro­gram Sna­gIT i wybie­rze­my opcję star­tu nagry­wa­nia (tak, jak na poniż­szym scre­enie):

Nagrywanie pulpitu w SnagIT

Nagry­wa­nie pul­pi­tu w Sna­gIT

Kolej­ny etap to już tyl­ko wybra­nie obsza­ru, któ­ry będzie­my nagry­wać i naci­śnię­cie przy­ci­sku Play. Od tej pory nagry­wa­ny będzie ten obszar pul­pi­tu lub te aktyw­ne okno, któ­re zazna­czy­li­śmy. War­to jesz­cze zapo­znać się z kla­wi­sza­mi ste­ro­wa­nia, aby nie naci­skać noto­rycz­nie mysz­ką na ekra­nie żad­nych przy­ci­sków. Wystar­czy odszu­kać iko­nę pro­gra­mu w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym i z roz­wi­ja­ne­go menu wybrać Pre­fe­ren­ces. W ten spo­sób usta­wi­my kla­wi­sze według wła­sne­go uzna­nia.

ZALETY:

 • pro­sta obsłu­ga,
 • łatwa i przej­rzy­sta moż­li­wość edy­cji swo­ich obra­zów,
 • boga­ta biblio­te­ka edy­to­ra zdjęć,
 • kre­ator nagry­wa­nia video pro­wa­dzi użyt­kow­ni­ka prak­tycz­nie „za rękę”,
 • współ­pra­cu­je z Win­dows 7 i Win­dows 8 (star­sze wer­sje tak­że z XP),

WADY:

 • inter­fejs w język obcym (angiel­ski),
 • pro­gram w wer­sji testo­wej moż­na testo­wać przez 15 dni,

 

 

Free Screen Capturer

Pro­gram ten jest jedy­nym dar­mo­wym pro­gra­mem testo­wa­nym prze­ze mnie w arty­ku­le. Jego inter­fejs jest w języ­ku pol­skim, więc powin­no to ucie­szyć więk­szość użyt­kow­ni­ków. Umoż­li­wia nam (tak, jak poprzed­ni­cy) nagry­wa­nie sekwen­cji video z nasze­go pul­pi­tu oraz wyko­ny­wa­nie zrzu­tów ekra­nu. Przed uru­cho­mie­niem musi­my podać klucz reje­stra­cyj­ny – po klik­nię­ciu na odno­śnik dosta­nie­my klucz na maila:

Screen Capturer wymaga podania klucza.

Scre­en Cap­tu­rer wyma­ga poda­nia klu­cza.

Pre­zen­to­wa­na apli­ka­cja jest chy­ba naj­prost­sza w obsłu­dze. Wszyst­kie funk­cje mamy poda­ne prak­tycz­nie „na tacy” w jed­nym pod­ręcz­nym menu. Nie spo­sób się tutaj pogu­bić ponie­waż nawet naj­młod­szy uzyt­kow­nik powi­nien sobie pora­dzić s obsłu­gą:

screen1

Jak widzi­my, może­my sobie wybrać, czy prze­chwy­tu­je­my cały ekran, okno, czy wybra­ny obszar. Dodat­ko­wo już na pierw­szym ekra­nie wybie­ra­my, czy prze­chwy­tu­je­my film (nasze postę­py będą reje­stro­wa­ne w posta­ci pli­ku video) lub zrzut ekra­nu (krót­ko mówiąc – wyko­nu­je­my zrzut ekra­nu). Na koniec wystar­czy wybrać, w jakiej posta­ci mamy otrzy­mać plik wyj­ścio­wy (np. e-mail, czy obraz).

 

War­to spraw­dzić na począt­ku skró­ty kla­wi­szo­we – tak, jak w poprzed­nich pre­zen­to­wa­nych pro­gra­mach. Wystar­czy przejść do Opcji i wybrać odpo­wied­nią zakład­kę:

Podstawowe klawisze sterowania

Pod­sta­wo­we kla­wi­sze ste­ro­wa­nia

Pra­wi­dło­wo usta­wio­ne ste­ro­wa­nie ustrze­że nas przed nie­spo­dzie­wa­ny­mi skut­ka­mi złe­go nagra­nia. Małym minu­sem są dostęp­ne for­ma­ty zapi­su dla pli­ków mul­ti­me­dial­nych: mamy bowiem do wybo­ru tyl­ko stan­dard AVI oraz gor­szy WMV, któ­ry z regu­ły przy­da­je się, jeśli chce­my prze­słać plik e-mailem.

ZALETY:

 • pro­sty w obsłu­dze,
 • wygod­ne menu,
 • pol­ski inter­fejs, co jest dodat­ko­wym atu­tem,
 • dar­mo­wa alter­na­ty­wa dla nie­wy­ma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków,
 • współ­pra­cu­je z Win­dows XP, Vista 7 oraz 8,

WADY:

 • wyma­ga­ne poda­nie adre­su e-mail w celu ode­bra­nia klu­cza reje­stra­cyj­ne­go
 • mała ilość for­ma­tów wyj­ścio­wych dla nagry­wa­nych pli­ków,

Może zain­te­re­su­je Cie rów­nież pole­ca­ny przez nas pro­gram do nagry­wa­nia fil­mi­ków z gier?

By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Październik 7th, 2014|Categories: News, software|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. […] War­to spraw­dzić naj­now­sze pro­gramy do nagry­wa­nia w tym arty­kule. […]

 2. sawee 03/09/2015 w 11:01- Odpowiedz

  Potrze­bo­wa­łem szyb­ko nagrać wideo-pomoc na stron i ją umie­ścić. Sko­rzy­sta­łem z tej stro­ny http://www.helprecorder.com . Wszyst­ko szyb­ko i pro­sto. Pora­dzi­łem sobie w 3 minu­ty. Do tego mają faj­ny kod, któ­ry pozwa­la na śle­dze­nie odwie­dzin na stro­nie www. Faj­ny doda­tek

Zostaw komentarz