57 597 odsłony

Program do nagrywania filmików z gier

Ist­nie­je wie­le pro­gra­mów do nagry­wa­nia video z gier np. popu­lar­ny Fraps. W tym porad­ni­ku sku­pi­łem się na nie­co innym pro­gra­mie – jest to Game Cam. Nowo­ścią jest to, że wer­sja V2 obsłu­gu­je już Win­dows Vista i Win­dows 7. Na Ósem­ce nie testo­wa­łem, więc nie potra­fię tego oke­ślić. Zało­że­nie jest takie, że więk­szość gra­czy korzy­sta z Win­dows XP i 7, więc szcze­gól­niej­szy nacisk posta­wio­ny jest wła­śnie na te sys­te­my.  Zapra­szam do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem.

Upda­te 19.04.2014

1.)    Pro­gram Game Cam jest udo­stęp­nia­ny bez­płat­nie i może­my go pobrać np. z por­ta­lu Instal­ki:

http://www.instalki.pl/programy/download/Windows/testowanie_i_diagnostyka/Game_Cam.html

2.)    Pro­ce­du­ra insta­la­cji jest nie­zwy­kle pro­sta i opie­ra się tyl­ko na kil­ku potwier­dze­niach komu­ni­ka­tów insta­la­to­ra. Insta­la­cji nie trze­ba szcze­gó­ło­wo opi­sy­wać, każ­dy powi­nien sobie z  nią pora­dzić.

3.)    Pobra­ny pro­gram uru­cha­mia­my z iko­ny, któ­ra zosta­ła utwo­rzo­na na naszym pul­pi­cie:

game

4.)    Przed nami głów­ny inter­fejs pro­gra­mu. Z regu­ły w oknie powin­ny być wyświe­tlo­ne tytu­ły zain­sta­lo­wa­nych przez nas gier. W star­szej wer­sji Game Cam gry były widocz­ne, lecz w tej wer­sji nie zauwa­ży­łem na liście gier, któ­re mam zain­sta­lo­wa­ne. Ale to w niczym nie prze­szka­dza. Okno głów­ne wyglą­da tak:

game2

W oknie tym zauwa­ży­my nato­miast grę, któ­rą uru­cho­mi­my i roz­pocz­nie­my nagry­wa­nie video

5.)    Widzi­my też, że ikon­ki  PLAY,  DELETE oraz SAVE VIDEO TITLE są „zamro­żo­ne”. Ozna­cza to, że nie może­my ich użyć dopó­ki, dopó­ty nie zacznie­my nagry­wać jakie­goś video z gry.

6.)    Przejdź­my teraz do kon­kre­tów . Pro­gram Game Cam został wyszcze­gól­nio­ny tak­że w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym – infor­mu­je nas o tym ikon­ka:

g4

A klik­nię­cie pra­wym przy­ci­skiem mysz­ki na ikon­kę skut­ku­je uka­za­niem się roz­wi­ja­ne­go menu:

g5

 • Brow­se – tutaj może­my przejść do fol­de­ru, w któ­rym zapi­sa­ne są nasze filmy/screeny
 • Options – opcje pro­gra­mu Game Cam
 • Video Mana­ger – wywo­łu­je głów­ne okno pro­gra­mu Game Cam
 • Buy Now – tutaj może­my zaku­pić pro­gram w wer­sji peł­nej
 • Regi­ster – jeśli posia­da­my numer seryj­ny, któ­ry wcze­śniej zaku­pi­li­śmy to tutaj może­my go wpro­wa­dzić
 • Onli­ne Help – pomoc  onli­ne doty­czą­ce pro­gra­mu
 • Por­tal – stro­na inter­ne­to­wa
 • Clo­se – wyj­ście z apli­ka­cji

7.)    Przejdź­my teraz do opcji. Pod­sta­wą jest usta­wie­nie kla­wi­szy odpo­wie­dzial­nych za roz­po­czę­cie i zakoń­cze­nie nagry­wa­nia (tzw. Hot­keys), a tak­że okre­śle­nie fol­de­ru do zapi­su naszych mate­ria­łów. Po klik­nię­ciu na Options zoba­czy­my okno z trze­ma zakład­ka­mi:  Gene­ral, Hot­keys i Vide­os. Pierw­sza z nich – Gene­ral – przed­sta­wia głów­ne opcje pro­gra­mu. To tutaj może­my wybrać miej­sce zapi­su naszych pli­ków Video (Video Direc­to­ry) oraz miej­sce zapi­su scre­enów (Ima­ge Direc­to­ry):

g6

8) Kolej­na zakład­ka to Hot­keys – tam może­my usta­wić głów­ne kla­wi­sze, dzię­ki któ­rym roz­pocz­nie­my, bądź zakoń­czy­my nagry­wa­nie fil­mu. Tutaj naj­waż­niej­sze kla­wi­sze to roz­po­czę­cie nagry­wa­nia (Video recor­ding Toogle) , zatrzy­ma­nie nagry­wa­nia (Pau­se Recor­ding Toogle) oraz utwo­rze­ni zrzu­tu ekra­nu (scre­en) – (Pau­se Recor­ding Toogle):

9) Ostat­nia zakład­ka umoż­li­wia zmia­nę opcji doty­czą­cych pli­ku video. Z regu­ły tutaj nic nie musi­my zmie­niać:

g8

10 ) Gdy wszyst­kie usta­wie­nia mamy już usta­wio­ne uru­cha­mia­my dowol­ną grę. Gdy gra jest już uru­cho­mio­na wystar­czy, że naci­śnie­my usta­wio­ny wcze­śniej kla­wisz roz­po­czy­na­ją­cy nagry­wa­nie, aby plik się zapi­sał na dys­ku. Na koniec wystar­czy naci­snąć przy­cisk odpo­wia­da­ją­cy na przy­cisk zatrzy­ma­nia. Prze­cho­dząc do wybra­ne­go fol­de­ru otrzy­ma­my nagra­ny przez nas film:

 g9

***ISTOTNA UWAGA***

Wer­sja bez­płat­na umoż­li­wia nagry­wa­nie fil­mi­ku z gier, lecz nie nagry­wa dźwię­ku. Dopie­ro zakup wer­sji płat­nej umoż­li­wi nam dodat­ko­wo nagry­wa­nie dźwię­ku w fil­mach.

Warto sprawdzić najnowsze programy do nagrywania w tym artykule.

 

By | 2016-11-26T10:07:57+00:00 Październik 27th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |24 komentarze

24 komentarze

 1. Dawid 06/01/2010 w 17:23- Odpowiedz

  Ej usta­wi­lem se nagry­wa­nie na V i nic nie nagry­wa ;/

  • admin 09/01/2010 w 13:11- Odpowiedz

   A usta­wi­les V jako recor­ding?

 2. Łukasz 25/01/2010 w 09:07- Odpowiedz

  Zio­mek mam pro­blem z nagry­wa­niem zro­bi­lem wszyst­ko co tu pisze czy­li scia­gno­lem usta­wi­lem fol­der zro­bi­lem nowy usta­wi­lem Video Recor­ding Tog­gle (V) kli­kam V i nic nie dzia­la wyla­czam V i tez nic wcho­dze do fol­de­ru i dupa :( help plisss;/

 3. Zatan 27/01/2010 w 20:36- Odpowiedz

  Pyta­nie jakie­go Win­dow­sa masz?

 4. lis 28/01/2010 w 21:41- Odpowiedz

  co wy malo­la­ty nie umie­cie czy­tac!!!!!!!!!!!

  w dar­mowej wer­sji pro­gram nie nagry­wa dźwię­ku;

 5. .......... 30/01/2010 w 22:59- Odpowiedz

  na win­dows 7 nie zapi­su­ją się pli­ki cze­mu ? (czy to by było tak samo jak z pli­ka­mi .dem ? )

 6. Siles 31/01/2010 w 10:48- Odpowiedz

  Na Win­dows 7 wszyst­ko jest ok ;] dzwię­ku nie ma bo to beta i nagry­wa oko­lo 40 sec fil­mu

 7. Łukasz 17/03/2010 w 03:12- Odpowiedz

  Micro­soft Win­dows XP Pro­fes­sio­nal Wer­sja 2002

 8. Łukasz 17/03/2010 w 03:13- Odpowiedz

  Micro­soft Win­dows XP Pro­fes­sio­nal Wer­sja 2002 ;/

 9. Łukasz 17/03/2010 w 08:53- Odpowiedz

  Jak pró­bu­je nagrać fil­mik w tibi i jak kli­kam (V) to nic nie dzia­ła nie wiem co robić ;/ może trze­ba naj­pierw to jakoś aktu­ali­zo­wać coś klik­nąć dopie­ro nagrywać…;/

 10. paka 18/03/2010 w 14:47- Odpowiedz

  nom bys mogl napi­sac na moje gg 15717866 bo nic nie kumam tu :( a bar­dzo chce nagrac moja gre nq napisz

 11. killer 08/04/2010 w 19:09- Odpowiedz

  ej jak się tym poslu­gwac

 12. ; D 18/04/2010 w 12:01- Odpowiedz

  mam pyta­nie cze­mu nie moge nagra­nych przez sie­bie fil­mi­kow odtwo­rzyc?

  • admin 18/04/2010 w 15:40- Odpowiedz

   a w jakim for­ma­cie nagra­les? .avi?

 13. cxxz 19/07/2010 w 09:54- Odpowiedz

  Łukasz — Tibia nie wiem jaką jest grą czy ona jest pobie­ra­na czy nie.Natomiast w grach prze­glą­dar­ko­wych tym pro­gra­mem nic nie zdziałasz.Musisz uru­cho­mic gra z dys­ku ale przed tym pro­gram , i pod­czas gry poka­zu­je ci się okien­ko w pra­wym dol­nym rogu i jak naci­skasz v to zaczy­nasz nagrywanie.Film będzie trwac 40 sek. (oko­ło) pzdr.

 14. Anonim 02/01/2011 w 18:38- Odpowiedz

  […] […]

 15. anonim@interia.pl 02/03/2011 w 13:52- Odpowiedz

  A jaki jest numer seryj­ny zeby zare­je­stro­wac ?

  • slasho 03/03/2011 w 13:22- Odpowiedz

   “Moż­na zare­je­stro­wać kopię i korzy­stać z moż­li­wo­ści nagry­wa­nia dźwię­ku USD 25,95. W każ­dym razie wer­sja fre­ewa­re (bez moż­li­wo­ści dogra­nia dźwię­ku) i tak jest god­na pole­ce­nia.”

 16. Łuki1 05/07/2012 w 20:49- Odpowiedz

  Siem­ka :) A czy ten pro­gram nagra fil 10mi­nu­to­wy? Pro­szę o szyb­ką odp :)

 17. AronPlayGames 24/04/2014 w 09:56- Odpowiedz

  Witam. Czy ten pro­gram nagry­wa 10 minu­to­we fil­my i czy się zapi­su­je na Win­dows Vista? i czy ten pro­gram nie ma Wiru­sów. Pozdra­wiam i pro­szę o szyb­ką odp. :)

 18. […] Może zain­te­re­suje Cie rów­nież pole­cany przez nas pro­gram do nagry­wa­nia fil­mi­ków z gier? […]

 19. Olga 04/03/2015 w 17:39- Odpowiedz

  Cze­mu nie moge prze­słać fil­mów na YouTu­be czy to cho­dzi o to że to jest for­mat avi

  • slasho 04/03/2015 w 22:16- Odpowiedz

   YT przyj­mie rów­nież for­mat avi.

 20. artur 04/03/2015 w 21:03- Odpowiedz

  Olga ego to już Ci nie powiem. Sprawdź na YT naj­le­piej w pomo­cy jakie plik mają w wyma­ga­niach. Tam non stop coś się zmie­nia, war­to się o tym dowie­dzieć

Zostaw komentarz