Ist­nieje wiele pro­gra­mów do nagry­wa­nia video z gier np. popu­larny Fraps. W tym porad­niku sku­pi­łem się na nieco innym pro­gra­mie – jest to Game Cam. Nowo­ścią jest to, że wer­sja V2 obsłu­guje już Win­dows Vista i Win­dows 7. Na Ósemce nie testo­wa­łem, więc nie potra­fię tego oke­ślić. Zało­że­nie jest takie, że więk­szość gra­czy korzy­sta z Win­dows XP i 7, więc szcze­gól­niej­szy nacisk posta­wiony jest wła­śnie na te sys­temy.  Zapra­szam do zapo­zna­nia się z artykułem.

Update 19.04.2014

1.)    Pro­gram Game Cam jest udo­stęp­niany bez­płat­nie i możemy go pobrać np. z por­talu Instalki:

http://www.instalki.pl/programy/download/Windows/testowanie_i_diagnostyka/Game_Cam.html

2.)    Pro­ce­dura insta­la­cji jest nie­zwy­kle pro­sta i opiera się tylko na kilku potwier­dze­niach komu­ni­ka­tów insta­la­tora. Insta­la­cji nie trzeba szcze­gó­łowo opi­sy­wać, każdy powi­nien sobie z  nią poradzić.

3.)    Pobrany pro­gram uru­cha­miamy z ikony, która została utwo­rzona na naszym pulpicie:

game

4.)    Przed nami główny inter­fejs pro­gramu. Z reguły w oknie powinny być wyświe­tlone tytuły zain­sta­lo­wa­nych przez nas gier. W star­szej wer­sji Game Cam gry były widoczne, lecz w tej wer­sji nie zauwa­ży­łem na liście gier, które mam zain­sta­lo­wane. Ale to w niczym nie prze­szka­dza. Okno główne wygląda tak:

game2

W oknie tym zauwa­żymy nato­miast grę, którą uru­cho­mimy i roz­pocz­niemy nagry­wa­nie video

5.)    Widzimy też, że ikonki  PLAY,  DELETE oraz SAVE VIDEO TITLE są „zamro­żone”. Ozna­cza to, że nie możemy ich użyć dopóki, dopóty nie zaczniemy nagry­wać jakie­goś video z gry.

6.)    Przejdźmy teraz do kon­kre­tów . Pro­gram Game Cam został wyszcze­gól­niony także w zasob­niku sys­te­mo­wym – infor­muje nas o tym ikonka:

g4

A klik­nię­cie pra­wym przy­ci­skiem myszki na ikonkę skut­kuje uka­za­niem się roz­wi­ja­nego menu:

g5

  • Browse – tutaj możemy przejść do fol­deru, w któ­rym zapi­sane są nasze filmy/screeny
  • Options – opcje pro­gramu Game Cam
  • Video Mana­ger – wywo­łuje główne okno pro­gramu Game Cam
  • Buy Now – tutaj możemy zaku­pić pro­gram w wer­sji pełnej
  • Regi­ster – jeśli posia­damy numer seryjny, który wcze­śniej zaku­pi­li­śmy to tutaj możemy go wprowadzić
  • Online Help – pomoc  online doty­czące programu
  • Por­tal – strona internetowa
  • Close – wyj­ście z aplikacji

7.)    Przejdźmy teraz do opcji. Pod­stawą jest usta­wie­nie kla­wi­szy odpo­wie­dzial­nych za roz­po­czę­cie i zakoń­cze­nie nagry­wa­nia (tzw. Hot­keys), a także okre­śle­nie fol­deru do zapisu naszych mate­ria­łów. Po klik­nię­ciu na Options zoba­czymy okno z trzema zakład­kami:  Gene­ral, Hot­keys i Videos. Pierw­sza z nich – Gene­ral – przed­sta­wia główne opcje pro­gramu. To tutaj możemy wybrać miej­sce zapisu naszych pli­ków Video (Video Direc­tory) oraz miej­sce zapisu scre­enów (Image Direc­tory):

g6

8) Kolejna zakładka to Hot­keys – tam możemy usta­wić główne kla­wi­sze, dzięki któ­rym roz­pocz­niemy, bądź zakoń­czymy nagry­wa­nie filmu. Tutaj naj­waż­niej­sze kla­wi­sze to roz­po­czę­cie nagry­wa­nia (Video recor­ding Toogle) , zatrzy­ma­nie nagry­wa­nia (Pause Recor­ding Toogle) oraz utwo­rzeni zrzutu ekranu (screen) – (Pause Recor­ding Toogle):

9) Ostat­nia zakładka umoż­li­wia zmianę opcji doty­czą­cych pliku video. Z reguły tutaj nic nie musimy zmieniać:

g8

10 ) Gdy wszyst­kie usta­wie­nia mamy już usta­wione uru­cha­miamy dowolną grę. Gdy gra jest już uru­cho­miona wystar­czy, że naci­śniemy usta­wiony wcze­śniej kla­wisz roz­po­czy­na­jący nagry­wa­nie, aby plik się zapi­sał na dysku. Na koniec wystar­czy naci­snąć przy­cisk odpo­wia­da­jący na przy­cisk zatrzy­ma­nia. Prze­cho­dząc do wybra­nego fol­deru otrzy­mamy nagrany przez nas film:

 g9

***ISTOTNA UWAGA***

Wer­sja bez­płatna umoż­li­wia nagry­wa­nie fil­miku z gier, lecz nie nagrywa dźwięku. Dopiero zakup wer­sji płat­nej umoż­liwi nam dodat­kowo nagry­wa­nie dźwięku w filmach.

Warto spraw­dzić naj­now­sze pro­gramy do nagry­wa­nia w tym arty­kule.