1 479 odsłony

Problemy z drukowaniem windows 7

 

Często zdarza się, że miewamy problem z drukarką – zazwyczaj nie chce ona drukować mimo, iż wszystkie kable są poprawnie podłączone. Jeśli jesteśmy pewni, że wszystkie sterowniki są poprawnie zainstalowane, drukarka jest poprawnie skonfigurowana i podłączona, a pojemniki z tuszem nie są puste, wykonajmy kilka kroków by sprawdzić, co tak naprawdę powoduje problemy z drukowaniem w naszym systemie.

1. Pod­czas dru­ko­wa­nia może­my spo­tkać się z róż­ny­mi komu­ni­ka­ta­mi czy błę­da­mi. Jeśli dostrze­że­my, że doku­ment ocze­ku­je w kolej­ce nie popa­daj­my w pani­kę – wszyst­ko da się napra­wić:

drukowanie2. Uda­je­my się do usta­wień naszej dru­kar­ki. W sys­te­mie Win­dows 7 będzie­my ich szu­kać w Pane­lu Ste­ro­wa­nia i kolej­no w Wyświetl urzą­dze­nia i dru­kar­ki:

drukarki3. Pra­wym kli­kiem prze­cho­dzi­my do Wła­ści­wo­ści dru­kar­ki. Pamię­taj­my, aby wybrać popraw­ną dru­kar­kę jako domyśl­ną:

wlasciwosci-drukarki

4. Gdy już jeste­śmy we wła­ści­wo­ściach uda­je­my się do zakład­ki Na samym dole widzi­my zazna­czo­ną opcję (w zasa­dzie powin­na być ona zazna­czo­na domyśl­nie) Włącz obsłu­gę dwu­kie­run­ko­wą. Obsłu­ga dwu­kie­run­ko­wa pomię­dzy kom­pu­te­rem, a dru­kar­ką może powo­do­wać, że zamiast wydru­ku dosta­nie­my tyl­ko komu­ni­ka­ty o błę­dach. Odzna­cza­my tą pozy­cję:

epson

5. Na sam koniec war­to jesz­cze przejść do zakład­ki Zaawan­so­wa­ne i zazna­czyć pozy­cję Dru­kuj bez­po­śred­nio do dru­kar­ki. W ten spo­sób dru­kar­ka nie będzie naj­pierw bufo­ro­wa­ła doku­men­tów przed ich póź­niej­szym wydru­ko­wa­niem, tyl­ko zle­ci to pole­ce­nie od razu:

epson26. To wszyst­ko. Teraz spraw­dza­my, czy doku­men­ty dru­ku­ją się popraw­nie. Dla pew­no­ści war­to uru­cho­mić ponow­nie kom­pu­ter przed roz­po­czę­ciem dru­ko­wa­nia.

By | 2016-11-26T10:07:21+00:00 Marzec 23rd, 2015|Categories: hardware, News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz