Prawa Autorskie 2016-11-26T10:07:11+00:00

Zawar­tość blo­ga udo­stęp­nia­my na zasa­dzie licen­cji Cre­ati­ve Com­mons 2.5 Pol­ska, w myśl któ­rej tre­ści w nim zawar­te moż­na kopio­wać i roz­po­wszech­niać pod nastę­pu­ją­cy­mi warun­ka­mi:

  • sko­pio­wa­ne mate­ria­ły pozo­sta­ną w nie­zmie­nio­nej tre­ści
  • zosta­ną odpo­wied­nio ozna­czo­ne: wyma­gam umiesz­cze­nia infor­ma­cji o auto­rze i źró­dle pocho­dze­nia sko­pio­wa­nych mate­ria­łów
  • sko­pio­wa­ne tre­ści nie mogą być uży­te do celów komer­cyj­nych

Powyż­sze zastrze­że­nia nie doty­czą mate­ria­łów pocho­dzą­cych z ser­wi­sów zewnętrz­nych oraz zastrze­żo­nych zna­ków han­dlo­wych.

Zastrze­żo­ne nazwy i zna­ki fir­mo­we umiesz­czam jedy­nie w celu ich iden­ty­fi­ka­cji. Są one wła­sno­ścią firm i pod­le­ga­ją ochro­nie praw­nej.