Prawa Autorskie2016-11-26T10:07:11+00:00

Zawartość blo­ga udostęp­ni­amy na zasadzie licencji Cre­ative Com­mons 2.5 Pol­s­ka, w myśl której treś­ci w nim zawarte moż­na kopi­ować i rozpowszech­ni­ać pod następu­ją­cy­mi warunk­a­mi:

  • sko­pi­owane mate­ri­ały pozostaną w niezmienionej treś­ci
  • zostaną odpowied­nio oznac­zone: wymagam umieszczenia infor­ma­cji o autorze i źró­dle pochodzenia sko­pi­owanych mate­ri­ałów
  • sko­pi­owane treś­ci nie mogą być użyte do celów komer­cyjnych

Powyższe zas­trzeże­nia nie doty­czą mate­ri­ałów pochodzą­cych z ser­wisów zewnętrznych oraz zas­trzeżonych znaków hand­lowych.

Zas­trzeżone nazwy i zna­ki fir­mowe umieszczam jedynie w celu ich iden­ty­fikacji. Są one włas­noś­cią firm i podle­ga­ją ochronie prawnej.