2 916 odsłony

Powiększ partycję systemową

W bar­dzo pro­sty spo­sób moż­na powięk­szyć roz­miar ist­nie­ją­cej par­ty­cji sys­te­mo­wej. Jeśli uwa­żasz, że par­ty­cja, któ­rą obec­nie posia­dasz ma za mały roz­miar, możesz zwięk­szyć jej roz­miar bez utra­ty danych. Jak tego doko­nać dowiesz się z poniż­sze­go arty­ku­łu.

1.) W celu zwięk­sze­nia par­ty­cji sys­te­mo­wej posłu­ży­my się pro­gra­mem Acro­nis Disk Direc­tor 11. Moż­na go pobrać w wer­sji testo­wej np TUTAJ . Wer­sja testo­wa w zupeł­no­ści wystar­czy do tego “zabie­gu”. Oso­by, któ­rym wer­sja prób­na nie wystar­czy zawsze mogą zaku­pić peł­ną wer­sję.

2.) Po zain­sta­lo­wa­niu pro­gra­mu uru­cha­mia­my go. Po uru­cho­mie­niu zoba­czy­my wszyst­kie par­ty­cje, jakie są obec­ne w kom­pu­te­rze:

3.) Kli­ka­my PPM na par­ty­cję, któ­rą chce­my powięk­szyć (w moim przy­pad­ku jest to par­ty­cja C) i kli­ka­my na Zmień roz­miar wolu­mi­nu:

4.) Przed nami kolej­no okien­ko. Zazna­cza­my w nim nastę­pu­ją­ce pozy­cje:

- Dodaj do wolu­mi­nu całe nie­przy­dzie­lo­ne miej­sce

- Wyko­rzy­staj wol­ne miej­sce z innych wolu­mi­nów

Przy pozy­cji “Pozo­staw wol­ne miej­sce na każ­dym wolu­mi­nie (%)” zmie­nia­my suwa­kiem wiel­kość poni­żej 100 aż zaob­ser­wu­je­my, że roz­miar wol­ne­go miej­sca się powięk­sza:

Gdy usta­wi­my odpo­wia­da­ją­cy nam roz­miar,  na samej górze okna przy pozy­cji “Roz­miar wolu­mi­nu” powięk­sza­my roz­miar par­ty­cji sys­te­mo­wej przy pomo­cy suwa­ka. Par­ty­cja powięk­szy się dzię­ki miej­scu, któ­re uzy­ska­li­śmy z miej­sca nie­przy­dzie­lo­ne­go:

5.) Na koniec kli­ka­my na Ok by potwier­dzić zmia­ny. Uka­że się głów­ne okno pro­gra­mu — kli­ka­my na przy­cisk Zatwierdź ope­ra­cje ocze­ku­ją­ce — zoba­czy­my tutaj wszyst­kie ope­ra­cje, któ­re ocze­ku­ją w kolej­ce:

6.) Kli­ka­my na Kon­ty­nu­uj i potwier­dza­my komu­ni­kat infor­mu­ją­cy o resta­ra­cie kom­pu­te­ra. Kom­pu­ter uru­cho­mi się pono­wie — zanim jed­nak sys­tem zosta­nie w peł­ni zała­do­wa­ny ujrzy­my okno, w któ­rym będzie­my mogli zoba­czyć pro­ces powięk­sza­nia naszej par­ty­cji:

7.) Po zała­do­wa­niu się syte­mu par­ty­cja będzie powięk­szo­na.

UWAGA!!! Przed wyko­ny­wa­niem jakiej­kol­wiek ope­ra­cja na dys­kach nale­ży wyko­nać kopię zapa­so­wą naj­waż­niej­szych danych! Pamię­taj, że mody­fi­ka­cji sys­te­mo­wych pli­ków i ope­ra­cji na dys­kach doko­nu­jesz na wła­sną odpo­wie­dzial­ność!

PODSUMOWANIE

Zwięk­sza­nie roz­mia­ru par­ty­cji sys­te­mo­wej może oka­zać się bar­dzo przy­dat­ne. Nie musi­my wte­dy od nowa wgry­wać sys­te­mu i usu­wać danych. Pamię­taj­my jed­nak, aby wyko­ny­wać wszyst­ko ze szcze­gól­ną ostroż­no­ścią.

By | 2016-11-26T10:07:38+00:00 Kwiecień 3rd, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz