5 749 odsłony

Podmiana plików systemowych XP/7

Gdy któ­ryś z pli­ków sys­te­mo­wych ule­gnie uszko­dze­niu wca­le nie trze­ba rein­sta­lo­wać sys­te­mu, ani włą­czać Kon­so­li odzy­ski­wa­nia, któ­ra wyma­ga zna­jo­mo­ści komend.  Słu­żą do tego dwa pro­ste pro­gra­my, każ­dy dla inne­go sys­te­mu. Poni­żej opi­szę jak ich uży­wać.

PODMIANA PLIKÓW W WINDOWS XP:

1. Ścią­ga­my pro­gram Repla­cer

2. Roz­pa­ko­wu­je­my pli­ki bez­po­śred­nio na dysk C

3. Uru­cha­mia­my Replacer.cmd

4. W okno kon­so­li prze­cią­ga­my uszko­dzo­ny plik sys­te­mo­wy i naci­ska­my Enter

5. Teraz prze­cią­ga­my nowy plik i wci­ska­my Enter

6. Pro­gram zapy­ta nas czy pod­mie­nić pli­ki. Wpi­su­je­my Y i naci­ska­my Enter. Gdy pro­gram zakoń­czy pod­mia­nę naci­ska­my dowol­ny kla­wisz, po czym restar­tu­je­my kom­pu­ter.

Gdy­by Win­dows nie uru­cho­mił się uru­cha­mia­my Kon­so­lę odzy­ski­wa­nia z pły­ty z Win­dow­sem, logu­je­my się do naszej insta­la­cji sys­te­mu i wpi­su­je­my:

BATCH ReplacerUndo.txt
EXIT

PODMIANA PLIKÓW W WINDOWS 7:

1. Pobie­ra­my Win­dows Se7en File Repla­cer

2. Roz­pa­ko­wu­je­my pli­ki bez­po­śred­nio na dysk C

3. Uru­cha­mia­my Se7en File Replacer.exe

4. W okien­ko “Drop your new file here” prze­cią­ga­my NOWY plik.

Pro­gram auto­ma­tycz­nie znaj­dzie ory­gi­nal­ny plik, któ­ry ma być zamie­nio­ny w sys­te­m32 (jeśli tak się nie sta­nie, to poja­wi się proś­ba o wska­za­nie sta­re­go pli­ku), zre­se­tu­je upraw­nie­nia ory­gi­na­łu (przej­mo­wa­nie na Wła­sność), zbac­ku­pu­je plik źró­dło­wy w ory­gi­nal­nym fol­de­rze (plik poja­wi się z roz­sze­rze­niem *.bak) i spró­bu­je pli­ki zamie­nić. Jeśli plik jest w uży­ciu, moż­na zazna­czyć opcję “Repla­ce at rebo­ot”. Spo­wo­du­je to zamia­nę pli­ków pod­czas następ­ne­go restar­tu kom­pu­te­ra. Pro­gram posia­da rów­nież funk­cję Resto­re do cofa­nia zmian.

!!! UWAGA !!!

Funk­cja prze­cią­ga­nia do okien­ka dzia­ła jedy­nie kie­dy jest wyłą­czo­ne UAC, jeśli zaś jest włą­czo­ne trze­ba użyć funk­cji Manu­al.

Z porad korzy­stasz na wła­sną odpo­wie­dzial­ność.

Pomoc w zamia­nie pli­ku moż­na uzy­skać tak­że w wąt­ku na forum.toin.pl.

By | 2015-09-01T10:18:46+00:00 Sierpień 16th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. artus2007 17/08/2010 w 12:42- Odpowiedz

    Porad­nik dobry, acz­kol­wiek pod­mia­ny pli­ków w XP moż­na doko­nać tak­że za pomo­cą okna Uru­chom i płyt­ki z sys­te­mem :P. A co do 7 to bar­dzo cie­ka­we :).

  2. artus2007 21/08/2010 w 13:05- Odpowiedz

    Przy­da się na pew­no :) pod­lin­kuj gdzieś ten arty­kuł, arty­ku­ły doty­czą­ce sys­te­mów są bar­dzo popu­lar­ne i mogą osią­gnąć w krót­kim cza­sie dużo odwe­idzin

Zostaw komentarz