1 228 odsłony

Podkręcanie karty graficznej

Każdy gracz myślał zapewne o zmianie swojej karty graficznej na lepszą lub o tym, by chociaż w pewnym stopniu poprawić wydajność swojej aktualnej. Dzięki temu nie musimy od razy wydawać majątku na nowe karty, gdy możemy spróbować „wycisnąć” więcej mocy z obecnej. W przykładzie opiszę, jak zwiększyć wydajność oraz podkręcić pamięć RAM karty graficznej Nvidia GeForce GT 430 z pamięcią 1 GB na pokładzie i zainstalowanym systemem Windows 7 x64.

Dobra wiadomość jest taka, że cała operacja odbywa się poprzez zapis ustawień do pliku – dzięki temu po każdym włączeniu komputera możemy uruchomić nowe ustawienia. Nie są więc one na stałe zapisane w pamięci karty.

Naj­pierw postaw na wydaj­ność.

1. W pierw­szej kolej­no­ści pobie­ra­my pro­gram o nazwie Nvi­dia Inspec­tor – do pobra­nia z por­ta­lu dobre­pro­gra­my:

http://www.dobreprogramy.pl/NVIDIA-Inspector,Program,Windows,39354.html

Zale­cam pobrać poprzez odno­śnik LINKI BEZPOŚREDNIE – w ten spo­sób pobie­rze­my tyl­ko apli­ka­cję, a nie cały kre­ator pobie­ra­nia:

pobieranie

2. Pobra­na pacz­ka jest w posta­ci archi­wum .rar , któ­rą musi­my wypa­ko­wać np. pro­gra­mem Win­RAR. Po wypa­ko­wa­niu uru­cha­mia­my pro­gram – zoba­czy­my szcze­gó­ło­wy opis naszej kar­ty gra­ficz­nej:

inspector

3. Po zapo­zna­niu się z wytycz­ny­mi naci­ska­my przy­cisk Show Over­loc­king, aby przejść do okna ze zmia­ną usta­wień. Sto­sow­ny komu­ni­kat (bar­dziej ostrze­że­nie), któ­ry nam się uka­że potwier­dza­my kli­ka­jąc na Tak:

komunikat

4. Widzi­my okno z usta­wie­nia­mi pro­gra­mu – prze­cho­dzi­my do sek­cji o nazwie: Base Clock Off­set. Tutaj zmie­nia­my powo­li czę­sto­tli­wość dostęp­ny­mi przy­ci­ska­mi. Zrób­my to bez pośpie­chu – powiedz­my co 10 – 15 MHz:

overclocking

5. Po zmia­nie usta­wień naj­le­piej obcią­żyć moc­no kar­tę gra­ficz­ną – w tym celu naj­ko­rzyst­niej włą­czyć jakąś grę na wyso­kich deta­lach i obser­wo­wać jej zacho­wa­nie. Jeśli nie wyda­rzy się nic podej­rza­ne­go – może­my pod­krę­cać dalej. Gdy nato­miast zauwa­ży­my arte­fak­ty lub inne pro­ble­my z gra­fi­ką wyłącz­my grę i zmniej­szy­my czę­sto­tli­wość do niż­szej war­to­ści.

Pod­krę­ca­my pamięć kar­ty gra­ficz­nej.

1. Przy­szła pora na pod­krę­ce­nie pamię­ci. Moja gra­fi­ka posia­da 1 GB, ale z pew­no­ścią da się to zmie­nić i coś z niej „wyci­snąć”. Prze­cho­dząc do obsza­ru Memo­ry Clock Off­set zwięk­sza­my suwa­kiem czę­sto­tli­wość co kil­ka MHz – np. co 20 – 30 MHz aż do zado­wa­la­ją­ce­go nas efek­tu:

memmory_clock

2. Gdy zauwa­ży­my pro­ble­my z wyświe­tle­niem obra­zu lub błę­du w gra­fi­ce – nie pod­krę­caj­my wię­cej pamię­ci, tyl­ko wróć­my do takich usta­wień, gdy pro­ble­my nie wystę­po­wa­ły. Dla­te­go naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest włą­cze­niu gry po prze­su­wa­niu suwa­ka co kil­ka MHz i obser­wo­wa­nie. Jeśli widzi­my, że wszyst­ko jest w porząd­ku zwięk­sza­my usta­wie­nia.

3. Gdy już wszyst­kie para­me­try mamy usta­wio­ne zapi­su­je­my zmia­ny i two­rzy­my skrót, dzię­ki któ­re­mu będzie­my mogli uru­cho­mić nasze usta­wie­nia np. wte­dy, gdy będzie­my mie­li ocho­tę grać w gry. Usta­wie­nia zapi­su­je­my przy­ci­skiem Apply Clocks & Vol­ta­ge , a następ­nie two­rzy­my skrót do usta­wień za pomo­cą przy­ci­sku Cre­ate Clocks Short­cut — skrót zosta­nie utwo­rzo­ny na pul­pi­cie.

4. Teraz wystar­czy, że po każ­dym uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra akty­wu­je­my usta­wie­nia przy pomo­cy stwo­rzo­ne­go skró­tu.

Pro­szę pamię­tać, że każ­dej mody­fi­ka­cji użyt­kow­nik doko­nu­je na wła­sną odpo­wie­dzial­ność. Por­tal TOIN sta­ra się przy­go­to­wać arty­ku­ły z dokład­ną sta­ran­no­ścią, lecz moż­li­wo­ści sprzę­to­we każ­de­go użyt­kow­ni­ka są inne.
By | 2016-11-26T10:07:23+00:00 Styczeń 26th, 2015|Categories: hardware|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz