Pobierz 2016-11-26T10:07:10+00:00
9,Wrze­sień, 2015

Flat Logo

By | Wrze­sień 9th, 2015|Cate­go­ries: Pobierz|Tags: , , |0 Com­ments

Dar­mo­wy sza­blon. Do pobra­nia i dowol­nej edy­cji. Moż­na wyko­rzy­stać na swo­im kana­le youtu­be i nie tyl­ko. Całość w After Effects CS6. Ist­nie­je moż­li­wość wsta­wie­nia swo­je­go obra­zu lub zdję­cia w miej­sce tła. Porad­nik video doda­ny do pacz­ki. Pobierz Pro­ject Featu­res: – Video tuto­rial inc­lu­ded – No plug-ins – After Effects CS6 pro­ject […]

2,Wrze­sień, 2015

Plastic Birds

By | Wrze­sień 2nd, 2015|Cate­go­ries: Pobierz|Tags: , , |0 Com­ments

Dar­mo­wy sza­blo­ny. Tem­pla­te przy­go­to­wa­ny w After Effects CS6. Do pacz­ki dołą­czo­ny video tuto­rial bez dźwię­ku. W pro­jek­cie znaj­dzie­cie Con­troll Lay­er gdzie z łatwo­ścią zmie­ni­cie więk­szość usta­wień, np. wiel­kość logo­ty­pu, pozy­cje lin­ku url, colo­ry itp. Down­lo­ad Pro­ject Featu­res: — Video tuto­rial inc­lu­ded — No plug-ins / No Pre­Ren­ders — After […]