8 690 odsłony

Pobieranie gier flash na dysk — Firefox, IrfanView

Jest wie­le stron ofe­ru­ją­cych dar­mo­wą zaba­wę gra­mi flash’owymi np gry.jeja.pl czy gramy.org . Tyl­ko co zro­bić jeże­li chcesz zagrać, a nie masz dostę­pu do inter­ne­tu? O tym wła­śnie będzie ten tuto­rial. Potrze­bu­je­my do tego Mozil­li Fire­fox z odpo­wied­nim plu­gi­nem, a tak­że popu­lar­nej prze­glą­dar­ki pli­ków gra­ficz­nych Irfa­nView o bar­dzo roz­bu­do­wa­nych moż­li­wo­ściach.

Insta­la­cja wtycz­ki dla Firefox’a — SWF Cat­cher

Sothink SWF Cat­cher for Fire­fox jest dar­mo­wym i uży­tecz­nym dodat­kiem Fire­fo­xa, umoż­li­wia­ją­cym wyła­py­wa­nie pli­ków Flash movies (o roz­sze­rze­niu *.swf) ze stron inter­ne­to­wych prze­glą­dar­ki Fire­fox i zapi­sy­wa­nie ich w lokal­nym fol­de­rze.

Jeże­li uży­wasz już Fire­fox’a to wystar­czy odwie­dzić ofi­cjal­ną stro­nę wtycz­ki SWF Cat­cher, gdzie pobie­rzesz i zain­sta­lu­jesz doda­tek. Postę­puj według kolej­no­ści:

swf4swf5

swf6

swf7

Po restar­cie prze­glą­dar­ki wtycz­ka jest już goto­wa do dzia­ła­nia.

Insta­la­cja Irfa­nView w wer­sji pol­skiej z pacz­ką dodat­ków

Na pew­no uży­wasz już jakieś prze­glą­dar­ki pli­ków gra­ficz­nych, być może jest to sys­te­mo­wa, ale nagra­nie Irfa­nView spo­wo­du­je, że będziesz miał dodat­ko­wą, któ­rą będziesz mógł usta­wić jako domyśl­ną. Ten uży­tecz­ny pro­gra­mik pozwo­li Ci otwie­rać wie­le zna­nych for­ma­tów pli­ków, nawet mp3, dla­te­go w cza­sie insta­la­cji zaznacz Ima­ges only, aby mieć go tyl­ko do pli­ków gra­ficz­nych. Gdyż pew­nie do mp3 domyśl­nie masz usta­wio­ny inny pro­gram np winamp.

Pod­czas insta­la­cji zosta­niesz jesz­cze zapy­ta­ny o zain­sta­lo­wa­nie Toolbar’a Google, któ­ry będzie dołą­czo­ny do prze­glą­dar­ki. Zaznacz lub odznacz wedle uzna­nia.

swf2

Zanim przy­stą­pisz do insta­la­cji ścią­gnij pro­gram. W pacz­ce znaj­dziesz: Irfa­nView 4.25, Spo­lsz­cze­nie, Pacz­ka dodat­ków umoż­li­wia­ją­ca mię­dzy innym otwie­ra­nie pli­ków .swf czy­li flash’owych gier.

swf1

Down­lo­ad — Irfa­nView Pack — 8.2 MB

Insta­lu­jesz dokład­nie tak jak na scre­enie po kolei od lewej. Po iview425_setup.exe kli­kasz na dru­gą ikon­kę — jest to spo­lsz­cze­nie. Potem w opcjach zmień język na polski.dll. Teraz już tyl­ko doin­sta­luj zestaw wty­czek, czy­li 3 ikon­ka. To wła­śnie dzię­ki jed­nej z wty­czek będzie­my mogli otwie­rać pli­ki .swf z dys­ku twar­de­go. Irfa­nView jest już goto­wy.

swf3

Wtycz­ki doda­ją dla pro­gra­mu Irfa­nView obsłu­gę nowych for­ma­tów gra­ficz­nych oraz bar­dzo wie­le cie­ka­wych efek­tów i fil­trów, któ­re moż­na wyko­rzy­stać do obrób­ki i upięk­sza­nia obra­zów gra­ficz­nych.

Pobie­ra­my grę flash’ową na dysk twar­dy

Wcho­dzi­my na stro­nę z dar­mo­wy­mi gra­mi flash’owymi np gry.jeja.pl. Wybie­ram przy­kła­do­wą grę:

swf8

Kli­ka­my w nią — ładu­je się. Po zała­do­wa­niu uru­cha­mia­my wtycz­kę Sothink SWF Cat­cher.

swf9swf10

Widzi­my że zosta­ły w menu po lewej “wyła­pa­ne” pli­ki .swf więc ścią­gnij­my tyl­ko jeden kli­ka­jąc pra­wym przy­ci­skiem myszy i Save…

swf11Jeże­li nasz plik wyglą­da tak jak po lewej to zna­czy, że trze­ba go sko­ja­rzyć z Irfa­nView. Klik­nij­my pra­wym przy­ci­skiem myszy i wybierz­my Wła­ści­wo­ści.

swf12

Kli­ka­jąc na Zmień.. wybierz­my swf13 i teraz wskaż :

swf14

Po wska­za­niu swf15 zatwier­dza­my wszyst­ko OK.

Kli­ka­my na ikon­kę gry któ­rą ścią­gne­li­śmy i moż­na już grać bez potrze­by połą­cze­nia z inter­ne­tem.

By | 2016-11-26T10:07:58+00:00 Wrzesień 18th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. tmaszlatawiecc 24/02/2010 w 21:28- Odpowiedz

  a co jeśli ścią­gnię­ta gra .swf wyma­ga jed­nak do wystar­to­wa­nia połą­cze­nia z inter­ne­tem. np. gra “the spa­ce game” ścia­ga sie jakiś swf ale kie­dy pró­bu­je go uru­cho­mić offline(po restar­cie komu­te­ra) to wyska­ku­je komu­ni­kat ze nie ma potwie­dze­nia z jakiejs stro­ny www i sie gra nie odpa­la :(

 2. admin 24/02/2010 w 23:33- Odpowiedz

  jeże­li gra potrze­bu­je połą­cze­nie z inter­ne­tem to nie zadzia­ła raczej.. ten porad­nik jest dla gier offli­ne

 3. Kamil 02/03/2010 w 18:27- Odpowiedz

  Bio­rę włą­czam wtycz­kę Sothink SWF Cat­cher. i po lewo jakieś dziw­ne znacz­ki mi się poka­zu­ją i nie da się zapi­sać???? help

 4. admin 02/03/2010 w 20:56- Odpowiedz

  a jaką wer­sje fire­fo­xa posia­dasz? bo wla­snie zak­tu­ali­zo­wa­lem FF i tez widze widze krzacz­ki

 5. Owel 28/06/2014 w 21:03- Odpowiedz

  Ja tam się nie bawię w takie rze­czy. Jak potrze­bu­ję pobrać grę to od razu wcho­dzę na filefox.pl i nie mam z tym naj­mniej­sze­go pro­ble­mu. Od kie­dy zna­jo­my poka­zał mi ten ser­wis nie ma dla mnie rze­czy nie do pobra­nia :D Faj­ne miej­sce. Nie prze­cho­wu­ją IP.

Zostaw komentarz