3 834 odsłony

Pdf do word — konwerter

Mało jest pro­gra­mi­ków, któ­rych kon­wer­sja dzia­ła popraw­nie… przy­naj­mniej jeśli cho­dzi o pli­ki pdf do word’a. Szu­ka­łem i zna­la­złem pro­ble­my głów­nie z wyświe­tla­niem pol­skich zna­ków. Nie­ste­ty narzę­dzia fre­ewa­re, któ­re by mnie zado­wo­li­ło nie uda­ło się zna­leźć ale…

Jest pro­gram, któ­ry radzi sobie dosko­na­le i prze­kon­wer­tu­je nam plik pdf na word — PDF to Word Conver­ter. Mam dość skom­pli­ko­wa­ny plik w pdf’ie i chciał­bym aby wyglą­dał iden­tycz­nie w “łor­dzie”.

Zanim przy­stą­pi­my do pra­cy nale­ży zcią­gnąć plik wer­sji trial, któ­ra pozwa­la na 30d­ni pra­cy oraz prze-kon­wer­to­wa­nie mak­sy­mal­nie 5 stron doku­men­tu. Na moje potrze­by wystar­cza, gdyż mam tyl­ko jeden plik z 3 stro­na­mi.

down­lo­ad1 down­lo­ad2

War­to pamię­tać, że Ado­be Reader posia­da funk­cję “Zapisz jako tekst…” (do notat­ni­ka) więc jeśli chce­cie tyl­ko tekst to moż­na wyko­rzy­stać tę opcję. Wyglą­da to tak:

Plik, któ­ry chciał­bym prze­kon­wer­to­wać poza tek­stem z pol­ski­mi zna­ka­mi zawie­ra gra­fi­kę. Chce aby wszyst­ko było umiesz­czo­ne tak jak w ory­gi­na­le. Dla przy­kła­du poka­żę jaki to plik:

Ok po zain­sta­lo­wa­niu PDF2WORD widzi­my okno głów­ne gdzie może­my od razu zała­do­wać plik nas inte­re­su­ją­cy.

Po wybra­niu pli­ku pdf spraw­dza­my pre­fe­ren­cje. Ja usta­wiam na domyśl­nych, gdyż chcę aby wszyst­ko było jak w ory­gi­nal­nym pli­ku.

Rezul­tat jest taki sam jak w przed­sta­wio­nym scre­enie przy­kła­do­wym. Czy war­to pła­cić za tak pro­stą ope­ra­cję?

Wyda­je się, że fak­tycz­nie jest to nic takie­go. Kil­ka klik­nięć i ok. Lecz jeśli miał­bym na codzień uży­wać tego opro­gra­mo­wa­nia to bym się zasta­no­wił, gdyż poprzed­nie pro­gra­mi­ki, któ­re testo­wa­łem sku­tecz­nie mar­no­wa­ły mój czas;) W każ­dym razie $39,95 kosz­tu­je wer­sja full.

Jeśli chciał­byś zro­bić odwror­nie czy­li stwo­rzyć pdf to pole­cam ten wpis.

By | 2016-11-26T10:07:39+00:00 Grudzień 28th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Przy­daje się też zupeł­nie odwrot­na ope­ra­cja, tzn prze­kon­wer­tować plik z pdf do wor­da. Znaj­dziesz to tu. […]

Zostaw komentarz