13 033 odsłony

Fujitsu Siemens Amilo pa 2510 win xp

Zda­rzył mi się ostat­nio klient, któ­ry z mar­ke­tu zaku­pił Fujit­su Sie­mens Ami­lo Pa 2510. Noote­bo­ok ogól­nie w porząd­ku, nie dostrze­głem jakiś wad ukry­tych typu pro­blem z wifi czy pozo­sta­łych kom­po­nen­tów. Jak to teraz bywa w stan­dar­dzie jest wgry­wa­ny win­dows vista. No i więk­szość klien­tów pra­gnie mieć xp. Pro­blem poja­wił się ze ste­row­ni­ka­mi. Po dłu­gich 3 godzi­nach uda­ło mi się zna­leźć wszyst­kie, ale nie ze stro­ny pro­du­cen­ta. Tak­że nie szu­kaj­cie tam. Na pew­no się znaj­dzie ktoś kto zechce nagrać sta­re­go poczci­we­go xp, dla­te­go opi­sze wam co zro­bi­łem, może będzie to pomoc­ne. Zacznij­my od wifi:

Wlan mini Card 802.11bg

link nr 1
lub
link nr 2

Ok, powiedz­my że wifi już macie, kolej­nym kro­kiem będzie pobra­nie pozo­sta­łych ste­rów.

here you find all XP dri­ver

http://uploading.com/files/GM3GVO5Q/Modem.rar.html

http://uploading.com/files/5ERJMYUF/LAN.rar.html

http://uploading.com/files/FKJ4VFI6/reSM-BUS.rar.html

http://uploading.com/files/TGXRXD2T/VGA.rar.html

http://uploading.com/files/CTNR745C/WLAN.rar.html

http://uploading.com/files/KYUEA698/reSound.rar.html

http://uploading.com/files/6Y3LR2BO/KB888111.rar.html

Nie insta­luj­cie tyl­ko gra­fi­ki… Bo i tak nie pój­dzie. Choć spró­bo­wać nie zaszko­dzi, mi wyska­ki­wał błąd, że sys­tem jest nie popraw­ny czy coś w tym sty­lu. Dla­te­go musi­cie ze stro­ny ATI pobrać ste­row­nik inne­go mode­lu. Wcho­dzi­my na:

VGA DRIVERS

win­dows xp> professional/home> rade­on> x1300 series

By | 2016-11-26T10:08:00+00:00 Wrzesień 19th, 2008|Categories: hardware, News|Tags: , |7 komentarzy

7 komentarzy

 1. Elvis 22/11/2008 w 00:43- Odpowiedz

  Ja po porba­niu ste­row­ni­ków połą­czy­łem je z płyt­ką od win­dow­sa i teraz wystar­czy wło­żyć pły­te naci­snąć jeden kla­wisz cze­kać ok 20min. i rein­stal­ka goto­wa

 2. StoN 21/01/2009 w 21:16- Odpowiedz

  THX :)

 3. A.Sunshine 15/08/2009 w 12:02- Odpowiedz

  SM Bus and Sound archi­ves are cor­rup­ted

 4. Fujitsu Siemens Amilo pa 2510 win xp | toin.pl « sterownik 01/05/2010 w 14:25- Odpowiedz

  […] Wię­cej: Fujit­su Sie­mens Ami­lo pa 2510 win xp | toin.pl […]

 5. Wielki Dziękowacz 24/12/2011 w 23:10- Odpowiedz

  Czy możesz podać Dzia­ła­ją­ce lin­ki do ste­row­ni­ków do visty lub win 7??? (naj­le­piej 7) Potrze­bu­ję bar­dzo formata(znam się na tym) ale za chi­ny ste­rów zna­leźć nie mogę. Do xp poni­żać się nie będę (vista i 7 mnie zauro­czy­ła) więc jeśli możesz pomóż mi. Jeśli napi­szesz coś ze ste­ra­mi do visty/7 napisz mi na maila tpsc@wp.pl

  • slasho 18/03/2013 w 03:09- Odpowiedz

   Jedy­nie na stro­nie pro­du­cen­ta znaj­dziesz.

Zostaw komentarz