2 264 odsłony

Optymalizacja systemu Windows XP

Włą­cza­nie kom­pu­te­ra, któ­ry nie był porząd­ko­wa­ny przez dłu­gi czas może oka­zać się bar­dzo powol­ne. Nie dość, że kom­pu­ter dłu­go się uru­cha­mia, to na doda­tek dłu­go wczy­tu­ją się pro­gra­my czy edy­cja doku­men­tów. Zop­ty­ma­li­zuj­my sys­tem, odcią­ża­jąc go z uru­cha­mia­nia zbęd­nych pro­gra­mów, jak i za pomo­cą sztu­czek przed­sta­wio­nych w arty­ku­le.

1.) Pierw­szym waż­nym ele­men­tem pod­czas opty­ma­li­za­cji sys­te­mu jest spraw­dze­nie, jakie pro­gra­my star­tu­ją wraz z nim i wyłą­cze­nie tych, któ­re są nie potrzeb­ne. Prze­cho­dzi­my do menu START, następ­nie do Uru­chom i wpi­su­je­my mscon­fig i kli­ka­my Ok. Otwo­rzy się okno kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mu:

Teraz może­my odzna­czyć pro­gra­my i usłu­gi, któ­re nie mają star­to­wać wraz z sys­te­mem. Nie odzna­czaj­my tych ele­men­tów, któ­rych nie zna­my lub nie wie­my do cze­go słu­żą! Wyłą­czyć może­my wszel­kie­go rodza­ju komu­ni­ka­to­ry, pro­gra­my codzien­ne­go użyt­ku czy gry (jeśli są na liście).

2.) Kon­tro­lę uru­cha­mia­nych pro­gra­mów mamy za sobą. Czas na ruty­now­sze dzia­ła­nie: wyczysz­cze­nie fol­de­ru pre­fetch, któ­ry prze­cho­wu­je tzw spis tre­ści danych łado­wa­nych przez sys­tem pod­czas star­tu. Zbie­ra­ne są tam infor­ma­cje o tym, jakie pro­gra­my uru­cha­mia­li­śmy, a tak­że infor­ma­cje o uru­cha­mia­niu sys­te­mu. Fol­der ten może­my wyczy­ścić tyl­ko wte­dy, gdy nigdy wcze­śniej tego nie robi­li­śmy lub robi­li­śmy to bar­dzo daw­no temu. Odra­dzam regu­lar­ne jego czysz­cze­nie, gdyż wpły­wa to nega­tyw­nie na sta­bil­ność i pra­cę sys­te­mu. A nam prze­cież zale­ży na jego szyb­szym dzia­ła­niu, praw­da? ;) Zaczy­nam od pobra­nia odpo­wied­nie­go pro­gra­mu. Znaj­dzie­my go tutaj Win­dows XP Pre­fetch Cle­an and Con­trol. Po pobra­niu uru­cha­mia­my. Głów­ne okno pro­gra­mu wyglą­da tak, jak na scre­enie poni­żej. Kli­ka­my na opcję zazna­czo­ną czer­wo­ną ram­ką:

3.) Gdy poja­wi się okno infor­mu­ją­ce o wyczysz­cze­niu fol­de­ru pre­fetch kli­ka­my ok:

4.) Pro­gram powró­ci do głów­ne­go okna. Zazna­cza­my krop­ką tą opcję, któ­ra jest zazna­czo­na na scre­enie krop­ką, a następ­nie kli­ka­my na pole zazna­czo­ne na zie­lo­no :


5.) Poja­wi się okien­ko z infor­ma­cją o usta­wie­niu pre­fet­chin­gu. Kli­ka­my Ok:

7.) Kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie, a jego uru­cho­mie­nie może potrwać znacz­nie dłu­żej. Pamię­taj, aby po ponow­nym uru­cho­mie­niu uru­cho­mić pro­gra­my, z któ­rych naj­czę­ściej korzy­stasz, przy­spie­szy to kolej­ne uru­cha­mia­nie sys­te­mu.

8.) Ostat­nim kro­kiem, któ­ry może znacz­nie przy­spie­szyć start sys­te­mu jest odbu­do­wa­nie pli­ków star­to­wych a dokład­niej ich uło­że­nia. Odświe­żo­ne zosta­ną dane łado­wa­ne do pli­ku layout.ini . Prze­cho­dzi­my więc do menu START i wybie­ra­my Uru­chom. Wpi­su­je­my pole­ce­nie rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks i kli­ka­my Ok. Sytem zacznie odbu­do­wę pli­ku layout.ini. Pamię­taj! nie ma sen­su robić tego regu­lar­nie! Wpły­nie to nega­tyw­nie na sta­bil­ność sys­te­mu.

Pod­su­mo­wa­nie

Opty­ma­li­za­cja sys­te­mu pozwo­li na szyb­sze jego uru­cha­mia­nie jak i spo­wo­du­je jego lep­sze dzia­ła­nie. Pamię­taj­my, aby przed­sta­wio­ne tri­ki wyko­ny­wać zgod­nie z opi­sem, nie prze­sa­dza­jąc!

By | 2016-11-26T10:07:50+00:00 Czerwiec 8th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. adam 02/01/2012 w 22:30- Odpowiedz

    witam wyko­na­łem wszyst­ko zgod­nie z opi­sem , jeśli cho­dzi o czysz­cze­nie tego fol­de­ru pre­fetch , ale nie­ste­ty cisza nic sie nie zro­bi­ło, kom­pu­ter sie nie zre­se­to­wał ani tez nic sie nie zmie­ni­lo po naci­snie­ciu “ok”, i nie wiem czy cos jest z kom­pem albo nie zawsze sie restar­tu­je jak to wygla­da z tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia? pro­sze auto­ra o pod­po­wiedz:)

Zostaw komentarz