1 522 odsłony

Optymalizacja pamięci RAM

Opty­ma­li­za­cja pamię­ci RAM pole­ga na zmi­ni­ma­li­zo­wa­niu zuży­cia pamię­ci każ­de­go pro­ce­su uru­cho­mio­ne­go w sys­te­mie. Z porad­ni­ka dowiesz się, jak zop­ty­ma­li­zo­wać pamięć RAM przy pomo­cy pro­gra­mu “Mini­mem”. Pro­gram jest dar­mo­wy, a wyko­na­nie nim opty­ma­li­za­cji cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne.

1.) Pobie­ra­my pro­gram o nazwie Mini­mem — znaj­dzie­my go tutaj KLIK . Pro­gram wyma­ga do pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia biblio­te­ki .NET Fra­me­work 2.0 — znaj­dzie­my ją tutaj KLIK. Tak więc w pierw­szej kolej­no­ści insta­lu­je­my nie­zbęd­ną biblio­te­kę, a następ­nie pro­gram.

2.) Po zain­sta­lo­wa­niu i uru­cho­mie­niu pro­gra­mu zoba­czy­my jego okno głów­ne:

Po pra­wej stro­nie zoba­czy­my pro­gra­my, któ­re w danej chwi­li są aktyw­ne. Nato­miast lewa stro­na jest na począt­ku pusta — to tutaj prze­no­si­my za pomo­cą środ­ko­we­go przy­ci­sku strzał­ki pro­gra­my z pra­wej stro­ny na lewą — one będą opty­ma­li­zo­wa­ne.

3.) Tak wyglą­da przy­kła­do­wa lista pro­gra­mów prze­zna­czo­nych do opty­ma­li­za­cji:

Poni­żej przed­sta­wię krót­ki opis waż­nych opcji pro­gra­mu:

* Hide if memo­ry <5000 Kb - tutaj usta­wia­my zuży­cie pamię­ci — mini­mum to 5000 Kb, a mak­si­mum to 100000 Kb,

* Cle­ar unchec­ked items — cał­ko­wi­te usu­nię­cie zazna­czo­nych pro­ce­sów na liście,

* Do not opti­mi­ze the fore­gro­und pro­cess — wyłą­cze­nie opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów pierw­szo­pla­no­wych.

* Do not opti­mi­ze if ove­rall RAM ava­ila­ble — brak jakiej­kol­wiek opty­ma­li­za­cji ze stro­ny pro­gra­mu,

* Opi­mi­ze memo­ry eve­ry — czas, po któ­rym zazna­czo­ne pro­ce­sy zosta­ną zop­ty­ma­li­zo­wa­ne,

4.) Po usta­wie­niu nie­zbęd­nych para­me­trów i okre­śle­niu pro­ce­sów do zop­ty­ma­li­zo­wa­nia zatwier­dza­my zmia­ny kli­ka­jąc Apply. Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter — od tej chwi­li pro­gram będzie opty­ma­li­zo­wał wybra­ne przez nas pro­ce­sy

PODSUMOWANIE

Pro­gram Mini­mem jest prze­zna­czo­ny głów­nie dla bar­dzo wyma­ga­ją­cych pro­gra­mów np gra­ficz­nych czy do obrób­ki video. Dzię­ki nie­mu usta­bi­li­zu­je­my sytu­ację obcią­żo­ne­go sys­te­mu Win­dows. Pora­da prze­zna­czo­na jest dla każ­de­go rodza­ju sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go z rodzi­ny Win­dows.

By | 2016-11-26T10:07:37+00:00 Kwiecień 17th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz