2 195 odsłony

Optymalizacja łącza w XP

Opty­ma­li­za­cja łącza zapew­ni nam przede wszyst­kim obni­że­nie pin­gu w grach inter­ne­to­wych. Dzię­ki przed­sta­wio­nej pora­dzie, któ­ra pole­ga na ogra­ni­cze­niu prze­pu­sto­wo­ści łącze bez pro­ble­mu zmniej­szy­my ping w grach. Pamię­taj­my, że jeśli pomi­mo zasto­so­wa­nia się do pora­dy ping i tak będzie się wyso­ko utrzy­my­wał to nie ozna­cza to, że pora­da nie wypa­li­ła. Ozna­czać to będzie, że kom­pu­ter w dal­szym cią­gu ma pro­ble­my z inter­ne­tem, a to skut­ku­je np obec­no­ścią wiru­sów w kom­pu­te­rze. Meto­da opar­ta jest na sys­te­mie Win­dows XP, ale zapew­niam, że w pozo­sta­łych sys­te­mach wyglą­da ona podob­nie.

WINDOWS XP PROFESSIONAL

1.) Prze­cho­dzi­my do Zasad grup. W tym celu prze­cho­dzi­my do menu START — >Uru­chom — >wpi­su­je­my gpedit.msc

2.) Przed nami edy­tor Zasad grup. Prze­cho­dzi­my kolej­no do:

Kon­fi­gu­ra­cja kom­pu­te­ra –> Sza­blo­ny admi­ni­stra­cyj­ne –> Sieć –> Har­mo­no­gram pakie­tów QoS

Kli­ka­my PPM na Ogra­nicz rezer­wo­wal­ną prze­pu­sto­wość i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści:


3.) W ostat­nim okien­ku zaznacz­my pozy­cję Włą­czo­ne, a Limit prze­pu­sto­wo­ści (%) usta­wia­my na 0 (zero). Zasto­so­wu­je­my zmia­ny i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Rezul­ta­ty może­my spraw­dzić poprzez odpa­le­nie dowol­nej gry np Coun­ter Stri­ke:

WINDOWS XP HOME EDITION

W XP Home sztucz­ka wyglą­da nie­co ina­czej. Tutaj musi­my doko­nać małej mody­fi­ka­cji reje­stru sys­te­mu Win­dows.

1.) Prze­cho­dzi­my do edy­to­ra reje­stru: menu START — >Uru­chom — >wpi­su­je­my rege­dit

2.) Odnaj­du­je­my nastę­pu­ją­cy klucz w reje­strze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

3.) Na wpis Win­dow i two­rzy­my nowy klucz o nazwie Psched. Dla tej war­to­ści two­rzy­my nowy wpis DWORD o nazwie Non­Be­stEf­for­tLi­mit

4.) Na wpis kli­ka­my PPM poda­je­my 0 (Zero) - w sys­te­mie dzie­sięt­nym. Wycho­dzi­my z reje­stru i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter.

PODSUMOWANIE

Zmniej­sze­nie pin­gu, a tym samym opty­ma­li­za­cja łącza inter­ne­to­we­go to bar­dzo dobre roz­wią­za­nie dla osób, któ­re mają pro­blem z sie­cią i gra­mi inter­ne­to­wy­mi.

By | 2016-11-26T10:07:38+00:00 Kwiecień 15th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz