10 846 odsłony

Ograniczenie czasowego dostępu XP

Two­je dziec­ko bar­dzo dużo cza­su poświę­ca na gra­nie w gry? Ktoś z rodzi­ny spę­dza  przed kom­pu­te­rem za dużo cza­su? Możesz w bar­dzo pro­sty spo­sób ogra­ni­czyć kon­to swo­je­go dziec­ka, aby mogło logo­wać się na kom­pu­ter o danej godzi­nie w danym dniu tygo­dnia. Taką blo­ka­dę z ogra­ni­cze­nia­mi możesz zało­żyć każ­de­mu użyt­kow­ni­ko­wi kom­pu­te­ra, któ­ry posia­da swo­je kon­to.

1.) Pod­sta­wo­wym warun­kiem, jaki trze­ba speł­nić to posia­da­nie peł­nych upraw­nień na swo­im kon­cie. Logu­je­my się więc na kon­to admi­ni­stra­to­ra, bo ono ma zazwy­czaj peł­ne upraw­nie­nia.

2.) Gdy się już zalo­gu­je­my, prze­cho­dzi­my do menu START i wybie­ra­my Uru­chom. W polu wpi­su­je­my cmd i kli­ka­my Ok:

3.) Otwo­rzy się Wiersz pole­ceń:

4.) Przy­szła pora na usta­wie­nie blo­ka­dy. Zaczne od krót­kie­go wyja­śnie­nia spo­so­bu wpi­sy­wa­nia godzin i dni tygo­dnia:

Dni tygo­dnia może­my wpi­sy­wać w cało­ści, lecz bez pol­skich zna­ków np Ponie­dzia­lek, Wto­rek, Sro­da itd lub w for­ma­cie skró­co­nym tj Pn, W, S, Cz, Pt, So, N. Co do godzin może­my je wpi­sać w for­ma­cie 12- lub 24- godzin­nym. Pole­ce­nie net user zawsze odczy­ta godzi­ny w for­ma­cie 12 godzin­nym, więc ich for­mat wpi­sy­wa­nia prak­tycz­nie nie ma zna­cze­nia.

5.) Dla przy­kła­du chcę zało­żyć blo­ka­dę użyt­kow­ni­ko­wi o nazwie Ania w taki spo­sób, aby oso­ba ta mogła zalo­go­wać się na swo­je kon­to od ponie­dział­ku do śro­dy w godzi­nach od 10 rano do 15 po połu­dniu. W Wier­szu pole­ceń wpi­su­ję więc net user Ania /times:Pn-S,10AM-15PM i całość zatwier­dzam Ente­rem. W wier­szu uka­że się komu­ni­kat, że pole­ce­nie zosta­ło popraw­nie wyko­na­ne.

6.) W ana­lo­gicz­ny spo­sób może­my usta­wić inne dni tygo­dnia i inne godzi­ny. Pamię­taj­my, że AM ozna­cza godzi­ny ran­ne (od 24 do 12), a PM godzi­ny popo­łu­dnio­we i wie­czor­ne (od 12 do 24).

7.) Aby spraw­dzić stan ogra­ni­czeń dane­go kon­ta, wpi­su­je­my pole­ce­nie net user NAZWA KONTA np net user Ania. Na poniż­szym scre­enie uży­łem kon­ta Admi­ni­stra­tor, ponie­waż nie posia­dam kon­ta Ania:

8.) Jeśli chcesz wyłą­czyć wszyst­kie ogra­ni­cze­nia, w wier­szu pole­ceń wpisz net user NAZWA KONTA /times:ALL np net user Ania /times:ALL

UWAGA!!! pole­ce­nie ALL nie może być wpi­sa­ne ze spa­cją lub prze­rwą!. NIE MOŻE wyglą­dać np tak /times: ALL . Spo­wo­du­je to, że wybra­ny użyt­kow­nik w ogó­le się nie zalo­gu­je! W takim wypad­ku nale­ży od nowa wpi­sy­wać powyż­sze pole­ce­nie, lecz w popraw­nym for­ma­cie.

9.) Pora spraw­dzić, czy blo­ka­da dzia­ła popraw­nie. Prze­cho­dzi­my do menu START — >Panel Ste­ro­wa­nia — >Kon­ta użyt­kow­ni­ków — >Zmień kon­to. Jeśli kon­to, któ­re blo­ko­wa­li­śmy nadal ma upraw­nie­nia admi­ni­stra­to­ra to musi­my je zmie­nić. Kli­ka­my więc na to kon­to i wybie­ra­my Zmień typ kon­ta. Wybie­ra­my teraz opcję Ogra­ni­czo­ne i kli­ka­my na Zmień typ kon­ta.

10.) Jeśli po wej­ściu w kon­ta zoba­czy­my, że użyt­kow­nik posia­da kon­to z ogra­ni­cze­nia­mi to pkt 9 może­my pomi­nąć.

PODSUMOWANIE

Ogra­ni­cza­nie kont może oka­zać się przy­dat­ne dla rodzi­ców, któ­rych pocie­chy spę­dza­ją zbyt dużo cza­su przed kom­pu­te­rem, a tak­że dla kom­pu­te­rów fir­mo­wych czy kawia­re­nek.

By | 2016-11-26T10:07:48+00:00 Lipiec 7th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. TobiaszH 06/11/2012 w 12:24- Odpowiedz

    Pole­cam mój pro­gram: Win­dows Time Con­trol PL:
    Pozwa­la na wpro­wa­dze­nie ogra­ni­czeń godzi­no­wych, cza­so­wych, oraz wyłą­cze­nie wybra­nych stron inter­ne­to­wych. koszt peł­nej wer­sji to tyl­ko 29 zł

  2. Alexx 06/01/2013 w 20:35- Odpowiedz

    Jak moż­na WYŁĄCZYĆ blo­ka­dę tego typu, jed­nak­że dzia­ła­ją­cą tyl­ko i wyłącz­nie na inter­net, a nie na całe kon­to użyt­kow­ni­ka ? /A.

Zostaw komentarz