2 243 odsłony

Ograniczanie prędkości transferu — FlashGet

Jaki jest sens w ogra­ni­cza­niu pręd­ko­ści trans­fe­ru danych z inter­ne­tu? Sko­ro każ­dy by chciał mieć naj­le­piej nie­ogra­ni­czo­ną / nie­li­mi­to­wa­ną szyb­kość. Otóż może zaist­nieć taka potrze­ba.. Np jeże­li masz wię­cej niż jeden kom­pu­ter w domu z dostę­pem do inter­ne­tu, to praw­do­po­dob­nie sygnał jest podzie­lo­ny za pomo­cą route­ra. W momen­cie kie­dy użyt­kow­nik ścią­ga pli­ki to na pozo­sta­łych kom­pu­te­rach dostęp do inter­ne­tu jest ogra­ni­czo­ny, gdyż ścią­ga­jąc dane korzy­sta z całej prze­pu­sto­wo­ści łącza.. co zro­bić aby każ­dy mógł swo­bod­nie korzy­stać bez zbęd­nych zakłó­ceń?

Pamię­taj: jeże­li ścią­gasz plik to w tym momen­cie Twój dostęp do prze­glą­da­nych stron też jest ogra­ni­czo­ny. Więc mogą się dłu­żej łado­wać.

Moż­na by było zain­sta­lo­wać np NetLi­mi­ter gdzie ist­nie­je moż­li­wość wpro­wa­dze­nia limi­tów na ruch przy­cho­dzą­cy i wycho­dzą­cy dla okre­ślo­nych użyt­kow­ni­ków czy cho­ciaż­by apli­ka­cji. Lecz pro­gram jest dość zaawan­so­wa­ny z dużą ilo­ścią funk­cji do tego płat­ny.

Pole­cam sko­rzy­stać z bez­płat­ne­go FlashGet’a gdzie sami sobie usta­la­my pręd­kość pobie­ra­nych pli­ków. Moż­na ten pro­gram usta­wić jako domyśl­ny mana­ger pobie­ra­nia pli­ków, zresz­tą już dość powszech­ny. Naj­lep­sza wer­sja to 1.96 któ­ra nie przy­spo­rzy­ła mi jesz­cze żad­nych kło­po­tów. W now­szych wer­sjach był pro­blem z kon­fi­gu­ra­cją pod rapid­sha­re co opi­sa­łem tutaj.

down­lo­ad Fla­sh­Get 1.96 (licen­cja bez­płat­na, z wyłą­cze­niem zasto­so­wań komer­cyj­nych)

flash

Aby sko­rzy­stać z opcji ogra­ni­cza­ją­cej pobie­ra­ne dane za pomo­cą pro­gra­mu fla­sh­get ustaw dokład­nie jak na scre­enie powy­żej. Czy­li narzędzia>limit pręd­ko­ści ściągania>Urzytkownika. W pra­wym dol­nym rogu powi­nien poja­wić się suwak :

f2

Zmniejsz go na mniej­szą pręd­kość. Jeśli chcesz swo­bod­nie oglą­dać stro­ny www.

By | 2016-11-26T10:07:56+00:00 Grudzień 26th, 2009|Categories: News, software|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz