6 124 odsłony

Odzyskaj zagubiony klucz XP

Pod­czas insta­la­cji sys­te­mu Win­dows wyma­ga­ny jest klucz pro­duk­tu. wydru­ko­wa­ny jest on na pudeł­ku zaku­pio­ne­go sys­te­mu. Co jed­nak, jeśli tako­wy klucz zgu­bi­my? Z pomo­cą przy­cho­dzi pro­gram o nazwie Roc­kXP, dzię­ki któ­re­mu odzy­ska­my zagu­bio­ny klucz sys­te­mu Win­dows XP. War­to zawcza­su uchro­nić się przed taką nie­mi­łą nie­spo­dzian­ką i odzy­skać klucz wte­dy, gdy jesz­cze nie zde­cy­do­wa­li­śmy się rein­sta­lo­wać sys­te­mu. To nie wszyst­ko — pro­gram odzy­ska tak­że zagu­bio­ne klu­cze do innych pro­gra­mów Micro­so­ftu np MS Offi­ce.

1.) Pobie­ra­my pro­gram Roc­kXP (adwa­re):

down­lo­ad1 down­lo­ad2

Avast i Avi­ra widzą tro­ja­na bo pro­gram ma podob­ną heu­ry­sty­kę (odzy­sku­je hasła). To są fał­szy­we alar­my, moż­na ścią­gać, dzia­ła ok.

Po pobra­niu uru­cha­mia­my. Przed nami umo­wa licen­cyj­na. Akcep­tu­je­my ją:

2.) Przed nami inter­fejs pro­gra­mu. Prze­cho­dzi­my do zazna­czo­nej zakład­ki:

3.) Aby odna­leźć klu­cze zain­sta­lo­wa­nych ma kom­pu­te­rze pro­gra­mów Micro­so­ftu (Win­dows XP, Offi­ce itd) kli­ka­my na widocz­ny przy­cisk Scan:

4.) Pro­gram zacznie prze­szu­ki­wać sys­tem w poszu­ki­wa­niu klu­czy pro­duk­tów. Po chwi­li zoba­czy­my wynik:

5.) W moim przy­kła­dzie pro­gram zna­lazł Win­dows XP i Offi­ce 2007. Z listy wybie­ra­my, do któ­rej apli­ka­cji chce­my odczy­tać klucz:

6.) Pro­gram ofe­ru­je tak­że zmia­nę ist­nie­ją­ce­go klu­cza na inny. Aby zmie­nić klucz musi­my go sko­pio­wać w takie oto pole:

I klik­nąć Modi­fy. Klucz zosta­nie zmie­nio­ny.

7.) Jeśli dodat­ko­wo chce­my spraw­dzić, czy nasz klucz pro­duk­tu jest ory­gi­nal­ny, kli­ka­my na Veri­fy key vali­di­ty. Roz­pocz­nie się pro­ces spraw­dza­nia klu­cza:

Jeśli oka­że się, że nasz klucz jest pirac­ki, figu­ru­je na czar­nej liście Ms lub w jakiś inny spo­sób nie spro­sta ory­gi­nal­ne­mu klu­czo­wi, zosta­nie­my o tym poin­for­mo­wa­ni.

PODSUMOWANIE

Pro­gram przy­da się wszyst­kim oso­bom, któ­re zgu­bi­ły przy­pad­ko­wo swój ory­gi­nal­ny klucz pro­duk­tu.

By | 2016-11-26T10:07:45+00:00 Lipiec 31st, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz