2 916 odsłony

Obsługa dużych dysków w XP

Sys­tem Win­dows XP, jak i star­sze sys­te­my mogą mieć pro­ble­my z obsłu­gą i popraw­nym wykry­wa­niem dys­ków twar­dych o dużej pojem­no­ści. Z regu­ły jest to pojem­ność rzę­du 137 Gb wzwyż. Jak zatem wymu­sić na sys­te­mie, aby zoba­czył peł­ną pojem­ność nasze­go dys­ku? Wystar­czy lek­tu­ra poniż­sze­go arty­ku­łu.

1.) Prze­cho­dzi­my do edy­to­ra reje­stru: menu START — >Uru­chom — >wpi­su­je­my rege­dit

2.) Po lewej stro­nie edy­to­ra odnaj­du­je­my nastę­pu­ją­cy klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters

3.) Teraz, gdy mamy już roz­wi­nię­ty klucz musi­my stwo­rzyć nową war­tość DWORD. W tym celu kli­ka­my PPM po pra­wej stro­nie edy­to­ra reje­stru i two­rzy­my nową war­tość DWORD:

4.) Nowej war­to­ści nada­je­my nastę­pu­ją­cą nazwę: Ena­ble­Bi­gL­ba i zatwier­dza­my war­tość. Następ­nie otwie­ra­my ją dwu­kli­kiem, wybie­ra­my sys­tem dzie­sięt­ny i usta­wia­my war­tość 1

5.) Zamy­ka­my edy­tor reje­stru i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od tej chwi­li sys­tem będzie wykry­wał peł­ną pojem­ność dużych dys­ków.

6.) Alter­na­ty­wą dla powyż­szej meto­dy może być tak­że zasto­so­wa­nie poniż­sze­go pro­gra­mu:

Ena­ble­Bi­gL­ba Tool

Jeśli nie czu­jesz się na siłach, aby mody­fi­ko­wać rejestr to możesz wyko­rzy­stać pro­gram. Ale jeśli wolisz eks­pe­ry­men­to­wać na reje­strze (lep­sze roz­wią­za­nie wg mnie — nabie­rze­my doświad­czeń) powi­nie­neś wyko­rzy­stać krok opar­ty na mody­fi­ka­cji reje­stru sys­te­mo­we­go.

PODSUMOWANIE

Każ­da oso­ba chce mieć dostęp do peł­nej pojem­no­ści dys­ku twar­de­go po to, aby móc go mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać. Z pomo­cą tej pora­dy tak zmo­dy­fi­ku­je­my sys­tem, aby pojem­ne dys­ki wykry­wał bez pro­ble­mu. Ope­ra­cja jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­na.

By | 2016-11-26T10:07:37+00:00 Kwiecień 21st, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz