2 169 odsłony

Nowe pozycje w menu kontekstowym — zamknij, wyloguj, uruchom ponownie

Nie musisz uru­cha­miać ponow­nie kom­pu­te­ra szu­ka­jąc odpo­wied­nich przy­ci­sków w menu START. Wszyst­kie opcje )restart, wylo­go­wa­nie, wyłą­cze­nie) możesz dodać bez­po­śred­nio do menu kon­tek­sto­we­go, tak więc po klik­nię­ciu PPM na ikon­ce Mój kom­pu­ter zoba­czysz te wszyst­kie pozy­cje. Dzię­ki temu wyłą­cze­nie, czy wylo­go­wa­nie się z sys­te­mu oka­że się jesz­cze prost­sze i szyb­sze.

1.) Two­rzy­my na pul­pi­cie nowy doku­ment tek­sto­wy (Otwie­ra­my Notat­nik). Wkle­ja­my do nie­go nastę­pu­ją­cy kod:

Win­dows Regi­stry Edi­tor Ver­sion 5.00
;Add log off option to My Computer(Computer) con­text menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wylo­guj \com­mand]
@=”shutdown -l -f -t 2″
;Add log off option to My Computer(Computer) con­text menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Restart \com­mand]
@=”shutdown -r -f -t 3″
;Add log off option to My Computer(Computer) con­text menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wyłącz kom­pu­ter \com­mand]
@=”shutdown -s -f -t 3″
2.) Plik zapi­su­je­my pod nazwą registry.reg  (będzie to plik reje­stru). Tak stwo­rzo­ny plik dwu­kli­kiem doda­je­my do reje­stru sys­te­mo­we­go:
3.) Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od teraz kli­ka­jąc PPM na iko­nie Mój kom­pu­ter powin­ni­śmy zoba­czyć nowe opcje w menu kon­tek­sto­wym:
4.) Tak doda­ne pozy­cje może­my w każ­dej chwi­li usu­nąć. Wystar­czy, że przej­dzie­my do Edy­to­ra reje­stru (Start – >Uru­chom – >wpi­su­je­my rege­dit) i odnaj­dzie­my nastę­pu­ją­cy klucz:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\
Teraz w klu­czu odnaj­du­je­my fol­de­ry odpo­wia­da­ją­ce za poszcze­gól­ne opcje i usu­wa­my je:
5.) Po ponow­nym uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra pozy­cje powin­ny znik­nąć. Goto­we!

PODSUMOWANIE

Doda­wa­nie nowych pozy­cji do menu kon­tek­sto­we­go szcze­gól­nie przy­dat­ne jest dla osób “leni­wych”. Z regu­ły pozy­cje te mogą przy­dać się tak­że każ­de­mu inne­mu uzyt­kow­ni­ko­wi kom­pu­te­ra.

By | 2016-11-26T10:07:30+00:00 Grudzień 29th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz