6 673 odsłony

Nokia 5230 — recenzja

Dzi­siaj przed­sta­wiam Wam recen­zję tele­fo­nu Nokia 5230. Jest to doty­ko­wy tele­fon z dużym ekra­nem oraz sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Sym­bian na pokła­dzie. Moim zda­niem jest to bar­dzo dobra i zara­zem tania komór­ka.

Zacznij­my od tego, co dosta­nie­my po wycią­gnię­ciu z pudeł­ka:

Zestaw Nokia 5230

Cze­goś tutaj bra­ku­je, praw­da? Tak, to kabel USB, na któ­rym pro­du­cent zaosz­czę­dził, nie doda­jąc go do zesta­wu.

Czas na sam tele­fon: 

Oce­nia­nie czas zacząć:

1. Wnę­trze tele­fo­nu

Para­me­try tech­nicz­ne:

 • Pro­ce­sor: ARM 11 434 MHz
 • Moduł GSM+UMTS: GSM/EDGE 850/900/1800/1900
 • Moduł trans­mi­sji danych: EDGE Class B, GPRS, HSCSD, HSDPA, WCDMA
 • Blu­eto­oth 2.0 +EDR
 • Doty­ko­wy wyświe­tlacz o prze­kąt­nej 3.2″, roz­dziel­czo­ści 640 x 360 pik­se­li (nHD) i 16 milio­na­mi kolo­rów
 • 1320 mAh BL-5J
 • Złą­cze Micro USB, wej­ście słu­chaw­ko­we 3.5 mm oraz wej­ście łado­wa­nia.
 • Pamięć wewnętrz­na 70 MB (dodat­ko­wo kar­ty pamię­ci microSD, max. 16 GB)
 • Apa­rat 2MP bez żad­nych dodat­ków
 • Moduł A-GPS
 • Akce­le­ro­metr

2. Ekran

Telefon Nokia 5230

Ekran zasto­so­wa­ny w Nokii 5230 jest dobrej jako­ści. Wyso­ka roz­dziel­czość, dobre kolo­ry i kąty widze­nia, odpor­ność na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne, jasność — to spra­wia, że w kate­go­rii “Ekran” tele­fon otrzy­mu­je wyso­ką oce­nę.

Ocena kategorii “Ekran”: 5.25/6

3. Wygląd i ergo­no­mia

Ogól­ny wygląd tele­fo­nu jest dobry. Przód jest dostęp­ny w kolo­rach: Czar­ny i bia­ły, nato­miast tyl­na klap­ka jest dostęp­na w kolo­rach: Czar­ny, czer­wo­ny, różo­wy, żół­ty oraz jasno­nie­bie­ski. Cała obu­do­wa tele­fo­nu jest wyko­na­na z pla­sti­ku, któ­ry spra­wia wra­że­nie sła­be­go, a tyl­ną klap­kę dość łatwo zary­so­wać. Tele­fon dobrze leży w dło­ni, oraz wygod­nie się nim posłu­gu­je. Z przo­du obu­do­wy są trzy przy­ci­ski: Czer­wo­ny (odrzu­ca­nie połą­czeń), bia­ły (wejście/wyjście z menu, po przy­trzy­ma­niu poja­wia się lista uru­cho­mio­nych apli­ka­cji) oraz zie­lo­ny (odbie­ra­nie połą­czeń). Po przy­zwy­cza­je­niu SMS-y na ekra­no­wej kla­wia­tu­rze pisze się wystar­cza­ją­co wygod­nie.

Ocena kategorii “Wygląd i ergonomia”: 4.5/6

4. Oprogramowanie/system

W tele­fo­nie jest zain­sta­lo­wa­ny sys­tem ope­ra­cyj­ny Sym­bian S60 5th (Sym­bian OS 9.4), do któ­re­go cią­gle są wyda­wa­ne aktu­ali­za­cje. Soft jest sta­bil­ny, jed­nak po dużym obcią­że­niu (prze­glą­da­nie Inter­ne­tu z wie­lo­ma kar­ta­mi naraz, gra­nie w wyma­ga­ją­cą grę) potra­fi się zre­se­to­wać. Wbu­do­wa­nych apli­ka­cji jest mało: 2 prze­cięt­ne gry, prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa (dobra), kal­ku­la­tor, słow­nik (domyśl­nie tyl­ko angiel­ski), kon­wer­ter jed­no­stek, notat­nik, mene­dżer pli­ków, OVI mapy (nie ma wbu­do­wa­nych map — ścią­ga­ją się auto­ma­tycz­nie, kie­dy są potrzeb­ne) oraz pod­sta­wo­we apli­ka­cje typu odtwa­rzacz muzycz­ny, kalen­darz itp. Bar­dzo mnie zdzi­wi­ło, że nie ma dwóch pod­sta­wo­wych i czę­sto przy­dat­nych rze­czy: sto­pe­ra i minut­ni­ka. Sytu­ację ratu­je Sklep OVI, gdzie moż­na przez kom­pu­ter lub komór­kę ścią­gać płat­ne i dar­mo­we apli­ka­cje (JAVA i Sym­bian). Pro­gra­my 3D z powo­du wyso­kiej roz­dziel­czo­ści ekra­nu na tym pro­ce­so­rze mogą się zaci­nać. Dostęp­ne są trzy wyglą­dy pul­pi­tu:


Ocena kategorii “Oprogramowanie/system”: 4.8/6

5. Nawi­ga­cja

Tele­fon z racji duże­go ekra­nu nada­je się do wygod­nej nawi­ga­cji. Opro­gra­mo­wa­nie do nawi­ga­cji potwier­dza to: w mojej opi­nii OVI mapy to naj­lep­sze opro­gra­mo­wa­nie nawi­ga­cyj­ne dostęp­ne dla sys­te­mu Sym­bian. Mapy sate­li­tar­ne, dro­go­we i tere­no­we moż­na scią­gnąć przez tele­fon lub opro­gra­mo­wa­nie na kom­pu­ter, któ­re trze­ba same­mu pobrać z Inter­ne­tu. Nie­ste­ty, odbior­nik GPS mimo wspo­ma­ga­nia dłu­go wyszu­ku­je sate­li­ty, a w budyn­ku lub pod­czas zasła­nia­nia ante­ny GPS ręką tele­fon ma duże pro­ble­my z sygna­łem.

Scre­eny (mapy sate­li­tar­ne, dro­go­we, tere­no­we):

Ocena kategorii “Nawigacja”: 4.5/6

6. Funk­cje foto­gra­ficz­ne

W Nokii 5230 znaj­du­je się apa­rat 2 Mega­Pi­xe­le — jakoś dra­ma­tycz­nie mało. Do tego brak auto­fo­cu­sa oraz lam­py bły­sko­wej — zapo­wia­da się nie cie­ka­wie. Dostęp­nych jest sto­sun­ko­wo wie­le opcji usta­wia­nia para­me­trów zdjęć.

Jakość zdjęć w świe­tle dzien­nym jest prze­cięt­na — głów­nie z racji szu­mów i niskiej roz­dziel­czo­ści zdjęć:

Kie­dy słoń­ce zaj­dzie za chmu­ra­mi szu­my i zakłó­ce­nia na obra­zie sta­ją się bar­dziej widocz­ne:

W przy­pad­ku małej ilo­ści świa­tła tele­fon mnie zasko­czył jako­ścią zdjęć, któ­ra jak na 2MP jest dobra:

Zapo­mnij­my o try­bie makro:

Ocena kategorii “Funkcje fotograficzne”: 3/6

7. Funk­cje nagry­wa­nia wideo

Nokia 5230 nagry­wa dobrej jako­ści fil­my (roz­dziel­czość 640x480 i 30 FPS przy takim pro­ce­so­rze? Gra­tu­lu­ję pro­du­cen­tom Nokii). Nie­ste­ty jest to oku­pio­ne spo­ry­mi roz­mia­ra­mi fil­mu (w przy­pad­ku dyna­micz­nych scen 1 minu­ta = ~22 MB). Fil­my są ostre, płyn­ne i mają dobre kolo­ry. Dźwięk jest czy­sty i wyso­kiej jako­ści (MP3 96kbit/s, mono). Kil­ka fil­mi­ków w róż­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych:

Na 55 sekun­dzie pierw­sze­go fil­mu poka­za­ne są moż­li­wo­ści zoo­mu cyfro­we­go — nie pogar­sza on bar­dzo jako­ści wideo.

Tak napra­wę dopie­ro w bar­dzo pochmur­ny moż­na zoba­czyć więk­sze pogor­sze­nie jako­ści.


Ocena kategorii “Funkcje nagrywania wideo”: 5/6

8. Jakość/cena

Tele­fon, jak na swo­ją cenę (nową Nokię moż­na mieć już za 500 zł!) jest bar­dzo dobrze wyko­na­ny, ma wie­le funk­cji oraz ma dobre para­me­try tech­nicz­ne. Sło­wem: tani, dobry doty­ko­wiec.

Ocena kategorii “Jakość/cena”: 5.75/6

Ogólna ocena telefonu: 4,7

By | 2016-11-26T10:07:40+00:00 Wrzesień 19th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , , |6 komentarzy

6 komentarzy

 1. artus2007 20/09/2010 w 08:28- Odpowiedz

  Ten model jest rewe­la­cyj­ny. Szko­da jed­nak, że do zesta­wy nie dokła­da­ją kabla USB, tyl­ko trze­ba doku­pić (koszt ok 20zł).

  • Eiwa 03/02/2011 w 18:11- Odpowiedz

   Ale to jest mały pro­blem …
   Zresz­tą nie ma też wifi

 2. your_admin 30/04/2011 w 21:28- Odpowiedz

  “Sło­wem: tani, dobry doty­ko­wiec.” Chy­ba se jaja robisz… Już bym wolał 5800 niż to coś bez WiFi. Za 500zł mam nów­kę z gwa­rą HTC Magic albo używ­kę Hero o nie­bo lep­sze od 5320…Recenzja zupeł­nie nie obiek­tyw­na.

 3. bella1 09/07/2011 w 16:08- Odpowiedz

  Recen­zja OK, ale z tą klap­ką no to prze­sa­dzasz. Ja mam 5228 no i klap­ka się nie rysu­je aż tak. Tyl­ko trosz­kę, bo na beto­nie wylą­do­wa­ła.

 4. Chęt­nie poczy­tam coś jesz­cze w tej tema­ty­ce.

 5. Cyr4x 03/10/2011 w 10:43- Odpowiedz

  Magic? A co takie­go ma lep­sze­go poza apa­ra­tem 3,2 Mpix? Sta­re­go Andro­ida z muło­wa­tym pro­ce­so­rem…

Zostaw komentarz