13 737 odsłony

Netiaspot — FON_NETIA_FREE jak wyłączyć?

Mając NetiaSpot’a zapew­ne zauwa­ży­łeś, że dodat­ko­wa sieć FON_NETIA_FREE_INTERNET któ­rą widzi lap­top czy smart­pho­ne nale­ży do Cie­bie. Czy­li Netia­Spot posia­da dwie nazwy sie­ci bez­prze­wo­do­wej. Jed­na to dokład­nie ta, któ­rą widzisz na naklej­ce pod spodem route­ra, nato­miast dodat­ko­wa to sieć dla gości. Mogą z niej korzy­stać oso­by, któ­re są w jej zasię­gu.

Dostępne sieci wifiJak widać na scre­enie, win­dow­s7 widzi tą sieć jako nie­za­bez­pie­czo­ną.

Nie ma powo­dów do oba­wy, że ktoś korzy­sta z Two­je­go sprzę­tu za dar­mo lub nie zgod­nie z pra­wem.

Łącząc się z fon_ne­tia­_free poja­wi się stro­na w prze­glą­dar­ce, któ­ra poin­for­mu­je gościa, że jeśli będzie chciał sko­rzy­stać musi zapła­cić za czas korzy­sta­nia. Gość otrzy­ma max 2mb ale Ty zacho­wasz swój trans­fer w 100%. W ten spo­sób daje­my moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z inter­ne­tu tym, któ­rzy chcie­li­by legal­nie połą­czyć się z netem. Jak łatwo się domy­śleć ilość takich sie­ci w Pol­sce może być napraw­dę duża! Mimo, że opła­ty są wyso­kie to zawsze to jakaś alter­na­ty­wa. Na stro­nie netia.pl/fon możesz doczy­tać, że w chwi­li pisa­nia tego arty­ku­łu takich miejsc wifi jest w kra­ju ponad 7 milio­nów!

Ok.. ale co jeśli chce­my to wyłą­czyć bo.. tak.

Możesz to zro­bić w pane­lu admi­ni­stra­to­ra, a nawet use­ra logu­jąc się na Netia­Spot.

Jak wyłączyć FON_NETIA_FREE_INTERNET ?

 1. Wpisz w prze­glą­dar­kę 192.168.1.254
 2. login: user hasło: user
 3. Klik­nij na “Usłu­gi” a zoba­czysz to:Usługi
 4. Teraz wybierz usłu­gę FON.
 5. Jak widzisz, jest zazna­czo­na więc wystar­czy ją odzna­czyć. FON FREE włączony
 6. Zatwier­dzasz zmia­ny i to wszyst­ko.
 7. Pamię­taj, że ogra­ni­czasz w ten spo­sób roz­wój inter­ne­tu w Pol­sce :( Ta usłu­ga nie ogra­ni­czy Two­je­go trans­fe­ru, ani też nie będzie mia­ła wpływ na jego zakłó­ce­nia, więc jeśli to zro­bisz to zasta­nów się czy napraw­dę musisz? ;)

 

By | 2016-11-26T10:07:29+00:00 Luty 16th, 2013|Categories: hardware, News|Tags: , , , |10 komentarzy

10 komentarzy

 1. Zoltrix 15/12/2013 w 01:14- Odpowiedz

  U mnie nie­któ­re urzą­dze­nia szcze­gól­nie na sta­rych sys­te­mach ope­ra­cyj­nych star­szych niz XP :) pró­bu­ją się łączyc z netia fonem zamiast z moja domy­sl­na sie­cią. Tak samo nowy lap­top slu­zbo­wy z win8 w kto­rym nie moge za bar­dzo grze­bac bo ma haslo na usta­wie­niach. Po wyla­cze­niu tego jest ok.

 2. aaa 14/04/2014 w 10:11- Odpowiedz

  Co za cza­sy. Od poli­ty­ków uczy­cie się tego? “Gość otrzy­ma max 2mb ale Ty zacho­wasz swój trans­fer w 100%”. Co to jest? Napi­sa­łem sobie bo tak mi się wyda­je, bo tak gdzieś ktos napi­sał, bo robi­łem jakieś testy i gdzies to opu­bli­ko­wa­łem (meto­dy­ka) i poda­łem w art. odno­śnik? NIE! Nale­ję wody inter­nau­tom, teraz tak się robi — obie­cam wszyst­ko co chcą usły­zeć, prze­ciez i tak wszy­scy krad­ną.

  • slasho 19/04/2014 w 22:32- Odpowiedz

   Nie wyda­je mi się tyl­ko wiem, bo pra­cu­je naco­dzień z NS.

 3. Marzena 10/02/2015 w 11:56- Odpowiedz

  Kocha­ni a jak to wyłą­czyć w smart­fo­nie z andro­oidem , bo w lap­to­pie i na kom­pu­te­rze jest ok nigdy takie g…nie wyska­ku­je a smart­fon jest wręcz zablo­ko­wa­ny przez tę sieć, co bym nie wpi­sa­ła (czy wp, inte­rię, onet, mer­lin, empik itd.) zawsze wyska­ku­je stro­na netia fon i nic kom­plet­nie nie moż­na prze­czy­tać inne­go, w ogó­le nie da rady korzy­stać z inter­ne­tu w tele­fo­nie. Mam zain­sta­lo­wa­ne­go fire­fo­xa i prze­glą­dar­kę jakąś inną , któ­ra była fabrycz­nie. Spraw­dza­łam w usta­wie­niach wifi i prócz mojej sie­ci opła­co­nej w Dia­lo­gu wyska­ku­je wła­śnie ta fon netia i tak jak­by zakłó­ca­ła pra­cę Dia­lo­gu. Nie mogę jej zablo­ko­wać.

  • slasho 11/02/2015 w 23:29- Odpowiedz

   Marze­na pro­blem w tym że obec­nie jesteś połą­czo­na z netia fon free. Zerwij połą­cze­nie i połącz się z sie­cią wifi za kto­rą pła­cisz :) NS wysy­ła dwie sie­ci, jed­na to fon free a dru­ga to ta kto­ra jest zablo­ko­wa­na hasłem wid­nie­ją­cym na spo­dzie urza­dze­nia (na naklej­ce). Gdy pola­czysz sie swo­im andro­idem z tą wla­snie sie­cią wów­czas Twoj net bedzie w smart­pho­nie juz nie­ogra­ni­czo­ny. Oczy­wi­scie na tere­nie miesz­ka­nia.

 4. quna 05/02/2016 w 16:24- Odpowiedz

  guzik tam, do tej pory mia­łam listę 7 – 8 sie­ci zabez­pie­czo­nych hasłem + netia-fon. teraz oprócz netia-fon NIEMA ANI JEDNEJ dostęp­nej sie­ci nie mówiąc już o “zwy­kłej” netii za któ­rą pła­cę!!!

 5. Alicja 30/11/2016 w 17:26- Odpowiedz

  Uda­ło się !!!
  Z tyłu Rute­ra jest wszyst­ko co potrze­bu­jesz, żeby bez pro­ble­mu zalo­go­wać się na Andro­idzie do swo­jej domo­wej sie­ci.
  Usta­wie­nia> Wi-Fi> wybie­rasz swo­ją netia­spot> wpi­su­jesz klucz WPA

 6. Karolina 20/01/2017 w 13:50- Odpowiedz

  A ja dosta­łam kil­ka dni temu taką wia­do­mość od Netii: 

  “Kwo­ta 9.90 PLN (wraz z podat­kiem i inny­mi opła­ta­mi) zosta­nie ścią­gnię­ta z RBS.

  (…)

  Dzię­ku­je­my za wybra­nie Fon, naj­więk­szej świa­to­wej sie­ci bez­prze­wo­do­wej!

  Z powa­ża­niem„
  Zespół Fon Netia WiFi”

  Pro­blem w tym, że nigdy nie korzy­sta­łam z usług Netii i nic takie­go nie zama­wia­łam. Nie chcę być bez­pod­staw­nie obcią­żo­na jaki­mi­kol­wiek kosz­ta­mi. Napi­sa­łam w tej spra­wie do Netii i ode­sła­li mnie do fir­my FON w za gra­ni­cą i zupeł­nie nie poczu­wa­ją się do winy… Czy ktoś miał kie­dyś podob­ny pro­blem? Jak o ścią­gnię­cie kasy to potra­fią napi­sać, ale jak roz­wią­zać pro­blem to “co złe­go to nie my”. Wrrrr…

 7. eric 01/04/2017 w 20:08- Odpowiedz

  2 razy dzien­nie ten fon sie wla­czyl i za kaz­dym razem mia­lem prze­rwe inte­ren­tu przez 10 minut. Sza­lu mozna dostac. wyla­czy­lem. mam nadzie­je ze to badzie­we juz nigdy sie nie poja­wi

 8. Sheherezada 24/06/2017 w 11:35- Odpowiedz

  eric jak to wyla­czy­les ?bo mam podob­ny problem,blokuje mi inne stro­ny inter­ne­to­we i mam pau­ze

Zostaw komentarz