2 653 odsłony

Naprawa windows 7

Pro­ble­my z kom­pu­te­rem mie­wa prak­tycz­nie każ­dy z nas. Naj­gor­szy sce­na­riusz poja­wia się wte­dy, gdy kom­pu­te­ra nie może­my uru­cho­mić z powo­du uszko­dze­nia pli­ków sys­te­mo­wych. Jeśli spo­tkasz się z komu­ni­ka­ta­mi doty­czą­cy­mi bra­ku np. pli­ku BOOTMGR, to wte­dy korzy­sta­jąc z tego arty­ku­łu roz­wią­żesz pro­blem — wystar­czy posia­dać pły­tę z sys­te­mem Win­dows 7. Cała pora­da opar­ta jest wła­śnie o ten sys­tem. Arty­kuł w cało­ści opi­su­je napra­wę pli­ków roz­ru­cho­wych sys­te­mu Win­dows 7 (np. wspo­mnia­ny wyżej plik BOOTMGR).

  • Przed roz­po­czę­ciem jakich­kol­wiek dzia­łań musi­my zaopa­trzyć się w pły­tę z sys­te­mem Win­dows 7.
  • Usta­wia­my booto­wa­nie w BIOS tak, aby kom­pu­ter został uru­cho­mio­ny naj­pierw z pły­ty DVD, któ­ra zawie­ra sys­tem. Jeśli nie wiesz, jak zmie­nić kolej­ność booto­wa­nia zapra­szam do tego arty­ku­łu: http://toin.pl/1383/jak-ustawic-bootowanie-w-biosie/
  • Cze­ka­my cier­pli­wie, aż zała­du­je się głów­ne okno insta­la­to­ra. Jeśli nadal widzi­my komu­ni­kat z błę­dem o bra­ku pli­ku sprawdź­my usta­wie­nia w BIOS ponow­nie i zapisz­my zmia­ny:

bootmgr

  • Okno insta­la­to­ra Win­dows po chwi­li powin­no zostać zała­do­wa­ne. Insta­la­tor zapro­po­nu­je wybór języ­ka – wybie­ra­my pol­ski (lub inny – każ­dy wybie­ra język, jaki mu odpo­wia­da) i prze­cho­dzi­my do opcji Napraw kom­pu­ter.
  • Po wybra­niu „napra­wy kom­pu­te­ra” i wybra­niu sys­te­mu, któ­ry ma zostać napra­wio­ny (zało­że­nie jest takie, że posia­da­my jeden sys­tem) zoba­czy­my stan­dar­do­we okien­ko o nazwie Opcje odzy­ski­wa­nia sys­te­mu:

opcje_systemu

  • Nas inte­re­su­je Wiersz pole­ce­nia – dzię­ki nie­mu napra­wi­my sys­tem przy pomo­cy kil­ku komend. Dla­cze­go aku­rat Wiersz pole­ce­nia zamiast stan­dar­do­wej opcji Narzę­dzie do napra­wy sys­te­mu pod­czas uru­cho­mie­nia ? Wyja­śnie­nie jest pro­ste – narzę­dzie do napra­wy auto­ma­tycz­nej nie zawsze skut­ku­je popraw­nym roz­wią­za­niem pro­ble­mu. Suge­ru­ję więc uży­cie kil­ku pod­sta­wo­wych komend.
  • W wier­szu pole­ce­nia, któ­ry się poja­wi wpi­su­je­my nastę­pu­ją­ce pole­ce­nia – każ­de pole­ce­nie wpi­su­je­my osob­no i potwier­dza­my Ente­rem:

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /rebuildbcd

  • Po zatwier­dze­niu wszyst­kich pole­ceń zamy­ka­my kon­so­lę pole­ce­niem exit i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie i sys­tem zała­du­je się popraw­nie. Jeśli dostrze­że­my, że jakieś usta­wie­nia (tape­ta, czcion­ka, roz­dziel­czość itd.) zosta­ły zmie­nio­ne, wystar­czy je ponow­nie usta­wić według wła­snych upodo­bań.
By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Październik 16th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Jeśli masz win­dows 7 to możesz rów­nież go napra­wić, szcze­góły tutaj. […]

Zostaw komentarz