Włą­czasz kom­pu­ter, cze­kasz aż sys­tem się zała­duje. A tu nie­spo­dzianka — nie chce się wcale uru­cho­mić! Innym przy­pad­kiem może być to, że pliki sys­te­mowe ule­gły uszko­dze­niu lub pod­mie­ni­li­śmy je na inne i mamy pro­blemy z sys­te­mem. Na wszystko jest spo­sób, wystar­czy posia­dać tylko płytkę z sys­te­mem Win­dows XP i prze­czy­tać poniż­szy porad­nik, aby napra­wić nasz sys­tem. Do tego wła­śnie służy “Mene­dżer” naprawy sys­temu operacyjnego…

1. Booto­wa­nie z CD/DVD i uru­cho­mie­nie instalatora
  • Kiedy pojawi nam się taki oto napis

 

wci­skamy dowolny kla­wisz i cze­kamy, aż uru­chomi się insta­la­tor. Zosta­nie jesz­cze spraw­dzona kon­fi­gu­ra­cja sprzę­towa naszego PC-ta, o czym infor­muje komunikat

.

  • Pora na ocze­ki­wany instalator:

W tym kroku nie wci­skamy R, żeby naprawić!
2. Naprawa uszko­dzo­nego win­dows xp
  • Prze­cho­dzimy kolejno przez pozo­stałe kroki insta­la­tora. Gdy doj­dziemy do plan­szy przed­sta­wio­nej na poniż­szym scre­enie, wtedy zazna­czamy nasz sys­tem (w moim przy­padku jest to jeden, bo tylko jeden mam zain­sta­lo­wany) i wci­skamy R, żeby naprawić:

  • W tym kroku insta­la­tor prze­ko­piuje pliki sys­te­mowe (pod­mieni je). Okienko wygląda tak jak pod­czas nor­mal­nej insta­la­cji systemu:

  • Po pod­mie­nie­niu pli­ków ujrzymy stan­dar­dowe okienko, jak pod­czas instalacji:

PODSUMOWANIE

Naprawa Win­dows XP to tzw. Insta­la­cja Nakład­kowa. Pod­mie­nia pliki sys­te­mowe, więc nie musimy się niczego oba­wiać. Nasze pliki i doku­menty nie zostaną usunięte.

Zapis nowego sek­tora roz­ru­cho­wego i naprawa ist­nie­ją­cego w Win­dows XP

Win­dows XP ofe­ruje naprawę sys­temu rów­nież poprzez kon­solę odzy­ski­wa­nia. Kon­sola ta oka­zuje się przy­datna wtedy, gdy np mamy wgra­nych kilka sys­te­mów i z listy ich wyboru nie możemy uru­cho­mić wszyst­kich. Sek­tor roz­ru­chowy mógł wcze­śniej ulec zama­za­niu lub uszko­dze­niu stąd nie moż­ność uru­cho­mie­nia sys­te­mów. Zda­rza się to też bar­dzo czę­sto, gdy nie doświad­czony użyt­kow­nik insta­luje kilka sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, a w szcze­gól­no­ści star­szy (np XP) po now­szym (np Vista). Powiem Ci w tym porad­niku, w jaki spo­sób napra­wić zamazany/uszkodzony sek­tor roz­ru­chowy (MBR), a także jak utwo­rzyć nowy…

1.)Pierw­szy pod­sta­wowy krok jak w każ­dej insta­la­cji czy ope­ra­cji prze­pro­wa­dza­nej przy uży­ciu insta­la­tora kon­soli sys­temu — usta­wie­nie booto­wa­nia z CD/DVD — o tym prze­czy­tasz w W TYM TEMACIE.

2.)Po ponow­nym uru­cho­mie­niu kom­pu­tera gdy ujrzymy napis
wci­skamy jakiś dowolny kla­wisz. Następ­nie pojawi się kolejny komu­ni­kat . Cze­kamy cier­pli­wie na plan­szę insta­la­tora. Teraz wci­skamy R=Napraw (jak na scre­enie niżej):

3.)Po chwili powinna nam się uka­zać kon­sola odzy­ski­wa­nia sys­temu. Logu­jemy się do naszego sys­temu (w ramce pod scre­enem wszystko wyjaśnione):

W kon­soli wpi­su­jemy nr porząd­kowy insta­la­cji. W naszym przy­padku jest tylko jedna insta­la­cja, więc wpi­su­jemy 1 i wci­skamy ENTER. Kon­sola poprosi o wpi­sa­nie hasła — jeśli tako­wego nie mamy to po pro­stu wci­skamy ENTER.

4.)Przy­szła pora na wła­ściwe komendy:

NAPRAWA ISTNIEJĄCEGO SEKTORA ROZRUCHOWEGO [MBR]

Jeśli nasz ist­nie­jący MBR jest uszko­dzony, w kon­soli odzy­ski­wa­nia wpi­su­jemy polecenie:

FIXMBR

Jeśli chcemy zapi­sać MBR na innym urządzeniu/nośniku, do pole­ce­nia FIXMBR dopi­su­jemy w kwa­dra­to­wym nawia­sie [] nazwę urzą­dze­nia np.FIXMBR [urzą­dze­nie]

ZAPIS NOWEGO MBR

Możemy rów­nież zapi­sać nowy sek­tor roz­ru­chowy MBR. Wyko­rzy­stu­jemy do tego polecenie:

FIXBOOT

Jeśli chcemy zapi­sać nowy MBR na innym dysku/partycji wystar­czy, że dopi­szemy do pole­ce­nia literę dysku np. FIXBOOT [litera_dysku:]

Pole­ce­nia dzia­łają tylko na 32 bito­wych wer­sjach Win­dowsa XP

Jeśli masz win­dows 7 to możesz rów­nież go napra­wić, szcze­góły tutaj.