272 089 odsłony

Naprawa uszkodzonego systemu Windows XP

Włą­czasz kom­pu­ter, cze­kasz aż sys­tem się zała­du­je. A tu nie­spo­dzian­ka — nie chce się wca­le uru­cho­mić! Innym przy­pad­kiem może być to, że pli­ki sys­te­mo­we ule­gły uszko­dze­niu lub pod­mie­ni­li­śmy je na inne i mamy pro­ble­my z sys­te­mem. Na wszyst­ko jest spo­sób, wystar­czy posia­dać tyl­ko płyt­kę z sys­te­mem Win­dows XP i prze­czy­tać poniż­szy porad­nik, aby napra­wić nasz sys­tem. Do tego wła­śnie słu­ży “Mene­dżer” napra­wy sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go…

1. Bootowanie z CD/DVD i uruchomienie instalatora
 • Kie­dy poja­wi nam się taki oto napis

 

wci­ska­my dowol­ny kla­wisz i cze­ka­my, aż uru­cho­mi się insta­la­tor. Zosta­nie jesz­cze spraw­dzo­na kon­fi­gu­ra­cja sprzę­to­wa nasze­go PC-ta, o czym infor­mu­je komu­ni­kat

.

 • Pora na ocze­ki­wa­ny insta­la­tor:

W tym kro­ku nie wci­ska­my R, żeby napra­wić!
2. Naprawa uszkodzonego windows xp
 • Prze­cho­dzi­my kolej­no przez pozo­sta­łe kro­ki insta­la­to­ra. Gdy doj­dzie­my do plan­szy przed­sta­wio­nej na poniż­szym scre­enie, wte­dy zazna­cza­my nasz sys­tem (w moim przy­pad­ku jest to jeden, bo tyl­ko jeden mam zain­sta­lo­wa­ny) i wci­ska­my R, żeby napra­wić:

 • W tym kro­ku insta­la­tor prze­ko­piu­je pli­ki sys­te­mo­we (pod­mie­ni je). Okien­ko wyglą­da tak jak pod­czas nor­mal­nej insta­la­cji sys­te­mu:

 • Po pod­mie­nie­niu pli­ków ujrzy­my stan­dar­do­we okien­ko, jak pod­czas insta­la­cji:

PODSUMOWANIE

Napra­wa Win­dows XP to tzw. Insta­la­cja Nakład­ko­wa. Pod­mie­nia pli­ki sys­te­mo­we, więc nie musi­my się nicze­go oba­wiać. Nasze pli­ki i doku­men­ty nie zosta­ną usu­nię­te.

Zapis nowego sektora rozruchowego i naprawa istniejącego w Windows XP

Win­dows XP ofe­ru­je napra­wę sys­te­mu rów­nież poprzez kon­so­lę odzy­ski­wa­nia. Kon­so­la ta oka­zu­je się przy­dat­na wte­dy, gdy np mamy wgra­nych kil­ka sys­te­mów i z listy ich wybo­ru nie może­my uru­cho­mić wszyst­kich. Sek­tor roz­ru­cho­wy mógł wcze­śniej ulec zama­za­niu lub uszko­dze­niu stąd nie moż­ność uru­cho­mie­nia sys­te­mów. Zda­rza się to też bar­dzo czę­sto, gdy nie doświad­czo­ny użyt­kow­nik insta­lu­je kil­ka sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, a w szcze­gól­no­ści star­szy (np XP) po now­szym (np Vista). Powiem Ci w tym porad­ni­ku, w jaki spo­sób napra­wić zamazany/uszkodzony sek­tor roz­ru­cho­wy (MBR), a tak­że jak utwo­rzyć nowy…

1.)Pierw­szy pod­sta­wo­wy krok jak w każ­dej insta­la­cji czy ope­ra­cji prze­pro­wa­dza­nej przy uży­ciu insta­la­to­ra kon­so­li sys­te­mu — usta­wie­nie booto­wa­nia z CD/DVD — o tym prze­czy­tasz w W TYM TEMACIE.

2.)Po ponow­nym uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra gdy ujrzy­my napis 
wci­ska­my jakiś dowol­ny kla­wisz. Następ­nie poja­wi się kolej­ny komu­ni­kat . Cze­ka­my cier­pli­wie na plan­szę insta­la­to­ra. Teraz wci­ska­my R=Napraw (jak na scre­enie niżej):

3.)Po chwi­li powin­na nam się uka­zać kon­so­la odzy­ski­wa­nia sys­te­mu. Logu­je­my się do nasze­go sys­te­mu (w ram­ce pod scre­enem wszyst­ko wyja­śnio­ne):

W kon­so­li wpi­su­je­my nr porząd­ko­wy insta­la­cji. W naszym przy­pad­ku jest tyl­ko jed­na insta­la­cja, więc wpi­su­je­my 1 i wci­ska­my ENTER. Kon­so­la popro­si o wpi­sa­nie hasła — jeśli tako­we­go nie mamy to po pro­stu wci­ska­my ENTER.

4.)Przy­szła pora na wła­ści­we komen­dy:

NAPRAWA ISTNIEJĄCEGO SEKTORA ROZRUCHOWEGO [MBR]

Jeśli nasz ist­nie­ją­cy MBR jest uszko­dzo­ny, w kon­so­li odzy­ski­wa­nia wpi­su­je­my pole­ce­nie:

FIXMBR

Jeśli chce­my zapi­sać MBR na innym urządzeniu/nośniku, do pole­ce­nia FIXMBR dopi­su­je­my w kwa­dra­to­wym nawia­sie [] nazwę urzą­dze­nia np.FIXMBR [urzą­dze­nie]

ZAPIS NOWEGO MBR

Może­my rów­nież zapi­sać nowy sek­tor roz­ru­cho­wy MBR. Wyko­rzy­stu­je­my do tego pole­ce­nie:

FIXBOOT

Jeśli chce­my zapi­sać nowy MBR na innym dysku/partycji wystar­czy, że dopi­sze­my do pole­ce­nia lite­rę dys­ku np. FIXBOOT [lite­ra­_dys­ku:]

Pole­ce­nia dzia­ła­ją tyl­ko na 32 bito­wych wer­sjach Win­dow­sa XP

Jeśli masz win­dows 7 to możesz rów­nież go napra­wić, szcze­gó­ły tutaj.

By | 2016-11-26T10:07:54+00:00 Kwiecień 7th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , |39 komentarzy

39 komentarzy

 1. majestro_1992@tlen.pl 07/10/2011 w 19:05- Odpowiedz

  Pod­czas kro­ku: 3) wyska­ku­je infor­ma­cja ze nie moge bo nie mam zain­sta­lo­wa­ne­go win­dow­sa ;), ale jest tyl­ko uszko­dzo­ny i wła­śnie chcia­lem napra­wic tyl­ko sie nie da!
  Jest na to jakis spo­sob?
  Elo.

  • artias 27/03/2012 w 18:10- Odpowiedz

   dzie­ki wiel­kie tego szu­ka­łem pomo­gło w 3 min ;-)

 2. Maricn 27/10/2011 w 10:14- Odpowiedz

  Dzię­ki wiel­kie pomo­gło.

 3. mothew91 30/10/2011 w 22:51- Odpowiedz

  Witam, mam pro­blem z Win­dow­sem Xp Home Edi­tion. Mia­no­wi­cie wszyst­ko dzia­ła­ło dobrze do momen­tu, gdy posta­no­wi­łem zro­bić for­mat kom­pu­te­ra. Przy booto­wa­niu z ory­gi­nal­nej pły­ty wysko­czył mi komu­ni­kat: nie­pra­wi­dło­wy plik BOOT.INI wiec zaczą­łem szpu­rać w sie­ci na ten temat, tro­chę mi się spie­szy­ło. Zna­la­złem jeden arty­kuł opi­su­ją­cy funk­cjo­nal­ność tego pli­ku w sys­te­mie. I posta­no­wi­łem do nie­go zaj­rzeć wcho­dząc według pole­ce­nia w panel ste­ro­wa­nia -> system->zaawansowane->przywracanie i odzy­ski­wa­nie- ustawienia->edytuj i oka­za­ło się, że nie mam tam tego pli­ku. Poda­ne było jak wyglą­da ten plik ale dla Win­dow­sa Xp Pro­fes­sio­nal. I utwo­rzy­łem iden­tycz­ny plik zmie­nia­jąc w miej­scu Win­dows Xp Pro­fes­sio­nal na Win­dows Xp Home Edi­tion. Zapi­sa­łem ten plik w tym wła­śnie miej­scu i uru­cho­mi­łem sys­tem ponow­nie. I teraz on pra­cu­je cały czas w pętli w ogó­le nie wcho­dząc do Win­dow­sa tyl­ko zatrzy­mu­je sie na komu­ni­ka­cie ciem­ne­go tła Boot from CD/DVD. I zaraz włą­cza się od nowa i tak cały czas w kół­ko. BŁAGAM POMÓŻCIE POTRZEBNE PILNIE

 4. slasho 30/10/2011 w 23:01- Odpowiedz

  Nie wiem czy dobrze Cię zro­zu­mia­łem, ale spró­bo­wał­bym na począ­tek wejść w tryb awa­ryj­ny. Czy­li zaraz po włą­cze­niu się kom­pu­te­ra naci­skaj F8 aby mieć wybór w jakim sta­nie chcesz włą­czyć sys­tem. Jeże­li uda Ci się dostać do sys­te­mu to będziesz miał znów moż­li­wość edy­cji boot.ini

 5. azulu 16/03/2012 w 17:04- Odpowiedz

  Przy 4) kro­ku nie mogę kon­ty­nu­ować. Na scre­enie jest infor­ma­cja o moż­li­wo­ści napra­wy sys­te­mu, do wybo­ru jest opcja z “Win­dows XP Pro­fes­sio­nal” i w pierw­szej z 2 kro­pek jest moż­li­wość wybo­ru “R”. Ja mia­łem tyl­ko wybór par­ty­cji, a jak dalej kon­ty­nu­owa­łem to dosze­dłem już do samej insta­la­cji i infor­ma­cji, że moje pli­ki (np. z Moich doku­men­tów) mogą zostać usu­nię­te. Nie kon­ty­nu­owa­łem, bo chy­ba to nie o to cho­dzi­ło. Ma ktoś jakiś pomysł?

 6. Przemek 15/04/2012 w 22:10- Odpowiedz

  Witam! Mam pro­blem z sys­te­mem win­dows XP Servi­ce Pack 2 mia­no­wi­cie wszyst­ko ład­niee cho­dzi bios odczy­tu­je i ocho­dzi do mmet­nu gdy zaczy­na łado­wać sie sys­tem ładu­je siee i gdy zaczy­na sie uru­cha­miac od nowa sie uru­cha­mia bios i odno­wa pol­ska ludo­wa i nie mogę wła­czyć i wła­snie sie pytam jak napra­wic too pro­sze o wska­zów­ki rózne infor­ma­cje instruk­cje jesli cos pro­sze o kon­takt przemo121@onet.pl z góry dzię­ku­je

  • slasho 16/04/2012 w 11:14- Odpowiedz

   Uru­chom w try­bie awa­ryj­nym F8. Wybierz ist­nie­ją­cy punkt przy­wra­ca­nia sys­te­mu i uru­chom ponow­nie. Powin­no być ok.

 7. Emil 06/06/2012 w 21:16- Odpowiedz

  A jak to zro­bić bez ory­gi­nal­ne­go Win­dows xp?
  Kom­pu­ter mam sta­ry, nie dosta­łem do nie­go win­dow­sa, a obec­na cena ory­gi­na­ła to 50% war­to­ści kom­pu­te­ra.

 8. NOWA 10/06/2012 w 13:07- Odpowiedz

  Witam, mam pro­blem z kom­pu­te­rem. Zawie­sza się i nie mogę go w ogó­le uru­cho­mić, jest tyl­ko ekran powi­tal­ny. Jak chcę wejść w tryb awa­ryj­ny to tak­że zawie­sza. Pró­bu­ję teraz napra­wić sys­tem z pły­ty jak pisze powy­żej. Taśmy wewnątrz spraw­dzo­ne i pod­pię­te. Pro­szę o pomoc.

 9. artus2007 10/06/2012 w 19:45- Odpowiedz

  @Emil — nie potrze­bu­jesz ory­gi­nal­ne­go Win­dow­sa.
  @Nowa — Zawie­sza­nie może być spo­wo­do­wa­ne prze­grze­wa­niem sie, ja tak mia­łem wie­le razy (przy­kła­dem może być kom­pu­ter, któ­ry dzi­siaj napra­wia­łem). Sprawdź wen­ty­la­to­ry i zasi­lacz, czy nie są zaku­rzo­ne. Dodat­ko­wo nałóż na radia­tor nowej pasty.

 10. tomslaw4 18/07/2012 w 09:44- Odpowiedz

  ok mam tro­szecz­kę bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny pro­blem a mia­no­wi­cie mam uszko­dzo­ny plik sys­tem. Niby nic trud­ne­go wkła­dam płyt­kę i gra gita­ra ale u poja­wia się pro­blem mam zain­sta­lo­wa­ny Win­dows XP Home Edi­tion na dys­ku sata i po wyko­na­niu kro­ku 2 (po naci­śnię­ciu “r”) poja­wia mi się pro­blem iż nie­mam dys­ku twar­de­go lub jest błęd­nie pod­łą­czo­ny. Jak roz­wią­zać taki pro­blem ? Czy ktoś mógł­by pode­słać mi pli­ki sys­tem o ile się orien­tu­ję są 3, lub jakieś inne roz­wią­za­nie

 11. bochun2 03/08/2012 w 08:54- Odpowiedz

  tom­sla­w4 : jeże­li nie widzi dys­ku w insta­la­to­rze to w bio­sie wyłącz AH|CI lub RAID.Jeżeli to nic nie da utwórz nową płyt­kę z XP dogry­wa­jąc do nie­go ste­row­ni­ki dla Two­je­go dys­ku pro­gra­mem nLi­te.

  pozdra­wiam

 12. doni 26/08/2012 w 16:47- Odpowiedz

  Siema,mam pro­belm otóż gdy jestem tam przy insta­lo­wa­niu tego win­dow­sa itp w pew­nym momen­cie prze­sta­je mi dzia­lac kla­wia­tu­ra i mysz

 13. Anna 30/08/2012 w 22:00- Odpowiedz

  Po wpi­sa­niu FIXMBR poja­wił się komu­ni­kat: **UWAGA** Stwier­dzo­no, że ten kom­pu­ter ma nie­stan­dar­do­wy lub nie­pra­wi­dło­wy głów­ny rekord roz­ru­cho­wy. FIXMBR może uszko­dzić tabe­le par­ty­cji w przy­pad­ku kon­ty­nu­owa­nia ope­ra­cji. itd. Nie wiem co mam robić? Kom­pu­ter nie uru­cha­mia się, nie moż­na włą­czyć try­bu awa­ryj­ne­go i jesz­cze ten komu­ni­kat przy pró­bie napra­wy w kon­so­li. Czy coś jesz­cze da się z tym zro­bić? To sta­ry PC z sys­te­mem Win­dows XP Home Edi­tion, ale b. potrzeb­ny! Z góry dzię­ku­ję za odpo­wiedź. :)

 14. artus2007 31/08/2012 w 16:14- Odpowiedz

  @doni — nie masz cza­sem myszy lub kla­wia­tu­ry pod USB? Jeśli tak to odłącz i pod­łącz urzą­dze­nia pod PS2.

  @Anna — moż­li­we, że masz dysk sfor­ma­to­wa­ny w FAT lub FAT32. Pro­po­no­wał­bym naj­le­piej sfor­ma­to­wać dysk w sys­te­mie NTFS

 15. olo 31/10/2012 w 19:47- Odpowiedz

  Czy pod­czas napra­wy win xp (pod­mia­ny pli­ków sys­te­mo­wych w win xp) w “głę­bo­kim R” nie tra­ci się zain­sta­lo­wa­nych na sys­te­mie pro­gra­mów oraz ste­row­ni­ków?

 16. Ann 18/11/2012 w 16:50- Odpowiedz

  Jak pisze “przejdz przez kolej­ne kro­ki insta­la­cji” to jak ja mam podzi­lo­ne na par­tycj i to mam zain­sta­lo­wać sys­tem na par­ty­cji 1 tak ?

 17. Lee 15/12/2012 w 15:27- Odpowiedz

  Świet­ny porad­nik. U mnie zadzia­ła­ło fixbo­ot . Niech Bozia w dzie­ciach Auto­ro­wi wyna­gro­dzi !

 18. Enter your name... 19/01/2013 w 16:05- Odpowiedz

  Witam,a co zro­bić jeśli punkt 3 nie poja­wia się???

 19. Tomek 08/02/2013 w 05:02- Odpowiedz

  Niech Cię Bóg bło­go­sła­wi

 20. Łukasz 15/02/2013 w 14:30- Odpowiedz

  Wszyst­ko faj­nie tyl­ko w kro­ku nr 3 nie poja­wia mi się opcja R (napraw) tyl­ko mam wybór par­ty­cji na któ­rej chcę zain­sta­lo­wać sys­tem. Nie o to mi cho­dzi, chcę NAPRAWIĆ sys­tem a nie na nowo zain­sta­lo­wać.
  Pomo­że­cie?

  • slasho 15/02/2013 w 17:03- Odpowiedz

   Jeśli nie ma R to czy aby na pew­no jest win­dows? Bo gdy nie ma tej opcji to zna­czy że nie ma co napra­wiać…

  • luki 01/03/2013 w 12:19- Odpowiedz

   mam pro­blem z win­dows xp home wyska­ku­je mi ze nie zna­laz pli­ku lub jest uszko­dzo­ny robie tak jak na obraz­ku 1.2 pozniej jak mam w obraz­ku 3 wci­skam R to po chwi­li mi wyska­ku­je jak na obraz­ku 3 w pod­su­mo­wa­niu co to ozna­cza jak mam przejsc na obra­zek 4.5.6.

 21. zarus333 16/03/2013 w 11:24- Odpowiedz

  a mi znow po wybo­rze sys­te­mu wysko­czy­ło hasło kto­re­go nie mia­lem, wiec zro­bi­lem sobie te haslo, al i tak po wpi­sa­niu tego hasla jest komu­ni­kat bled­ne haslo, zmie­ni­lem ponow­nie i to samo, a na pew­no wpi­sa­lem popraw­nie, co ta plyt­ka chce za haslo i gdzie to zna­lesc. (przed star­tem sys­te­mu wyska­ku­je mi ze winlogon.exe cos tam nie tak, a po samym uru­cho­mie­niu 12 razy wyska­ku­je ze netsh.exe costam nie tak i ponow­ne zain­sta­lo­wa­nie pli­ku IPMONTR.dll napra­wi pro­blem, tyle pamie­tam, ale komp dzia­la popraw­nie, pomy­sla­lem ze wrzu­ce plyt­ke i napra­wie a tu lipa z haslem)

 22. henry 02/11/2013 w 22:20- Odpowiedz

  Wcze­śniej mia­lem win­dow­sa zain­sta­lo­wa­ne­go na e:/ (dev/sda2) — zachcia­lo mi się dodat­ko­wo ubun­tu; scia­gna­lem obraz dys­ku; zamon­to­wa­lem go i odpa­li­lem (zeby obej­rzec live cd), poznej jakos bez­myśl­nie klik­ną­łem instal­ke ubun­tu pod win­dow­sem (sko­ro juz poszło, to wska­za­łem wol­ną par­ty­cję kto­ra mia­lem na to prze­zna­czo­ną); komp popro­sil (w poczat­ko­wej fazie insta­la­cji) o restart i… instal­ka musia­la mi nad­pi­sac mbr, a ponad­to sta­la sie nie­wi­docz­na po restar­cie bo dzi­la­la pod win­dą. Komp sta­nął z komu­ni­ka­tem “brak pli­ku ntldr”
  Plik sko­pio­wa­lem z instal­ki win­dow­sa, ale przy oka­zji po fixmbr i fixbo­ot kon­so­la odzy­ski­wa­nia po wybo­rze widzi moje­go win­dow­sa jako C:/windows (a nie jak był pier­wot­nie E:/windows) — jak to zmie­nić żeby zastar­to­wał (oczy­wi­scie pli­ki i dane sa bo mam do nich dostep pod linu­xem, ale sys­tem nie star­tu­je, a jed­nak chcial­bym odzy­skac tą win­de bez ponow­nej insta­la­cji).

  boot.ini prze­edy­to­wa­lem do
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINDOWS
  [ope­ra­ting sys­tems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(0)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP0 Pro­fes­sio­nal” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP1 Pro­fes­sio­nal” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP2 Pro­fes­sio­nal” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP3 Pro­fes­sio­nal” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP4 Pro­fes­sio­nal” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP5 Pro­fes­sio­nal” /fastdetect

  ale zadna opcja nie dzia­la, zawsze natych­miast sie restar­tu­je.
  Pod PQma­gi­c8 mam lite­ry dys­ku jak przed zamie­sze­niem. Czesc z win­dą jest jako E; linux jako C i CD jako D:

 23. Piotrek 11/01/2015 w 13:13- Odpowiedz

  Witam.J W punk­cie 1 na koń­cu jest napi­sa­ne, że nie wci­ska­my teraz R więc co mam zro­bić żeby przejść do pkt 2?

  • slasho 11/01/2015 w 14:17- Odpowiedz

   Enter aby przejść dalej :)

 24. Piotrek 11/01/2015 w 14:48- Odpowiedz

  Czy­li mam roz­po­cząć insta­la­cję nowe­go sys­te­mu?

  • slasho 12/01/2015 w 00:59- Odpowiedz

   Wci­śnij enter i sprawdź czy zna­la­złeś się w kolej­nym kro­ku.

 25. jagusia73 05/02/2015 w 00:40- Odpowiedz

  Witam.
  Mam note­bo­oka z sys­te­mem win­dows xp,chciałabym go sformatować,tylko nie wiem jak…wiadomo ‚sys­tem jest na dys­ku.
  pro­szę o pod­po­wiedź.
  dzię­ku­ję

  • slasho 09/02/2015 w 17:22- Odpowiedz

   Pew­nie masz opcje reco­ve­ry, sko­rzy­staj z niej. Możesz też poszu­kac pomo­cy na naszym forum.toin.pl

 26. tomek 07/05/2015 w 08:07- Odpowiedz

  Witam mam strasz­ny pro­blem przy insta­lo­wa­niu xp wyska­ku­je mi potrzeb­ny jest plik usbuj.dll z plik cabi­net stdrow­ni­kow win­dows. Co z tym robic pro­sze o szyb­ka pomoc

 27. Slawek 25/05/2015 w 11:11- Odpowiedz

  @Artus 2007 — @Anna — moż­liwe, że masz dysk sfor­ma­to­wany w FAT lub FAT32. Pro­po­no­wał­bym naj­le­piej sfor­ma­to­wać dysk w sys­te­mie NTFS

  a jeśli dysk jest NTFS a taki kimu­ni­kat wysko­czył? ryzy­ko­wać?

 28. Marek 28/11/2015 w 12:19- Odpowiedz

  witam mam win­dows xp i mam pro­blem taki ze po wł pc poka­zu­je logo win­dows xp a potem czar­ny obraz ???
  pro­bo­wa­lem go odpa­lic z plyt­ki ale nic sie nie dzie­je co mam robic?>

 29. Janek 14/03/2016 w 11:31- Odpowiedz

  Czy punkt 2 scren z pod­kre­ślo­ną czer­wo­ną linią napra­wy uszko­dzo­ne­go sys­te­mu wystę­pu­je też w Win­dows XP Home Edition.Czy mogę w ten sam spo­sób zro­bić nakład­ke w Home Ediy­ion jak wyżej hornet17@wp.pl

 30. paweł 20/05/2016 w 10:56- Odpowiedz

  Witam.
  Od jakie­goś cza­su kom­pu­ter sypał mi błę­da­mi. Posta­no­wi­łem doko­nać napra­wy posia­da­ne­go win­dow­sa przy pomo­cy pły­ty star­to­wej. Mia­łem dwie tako­we, jed­ną w peł­ni ory­gi­nal­ną, z holo­gra­mem i nalep­ką z klu­czem. Dru­gą nie wiem skąd, ale też dzia­ła­ła kie­dyś. Nie­ste­ty pró­ba napra­wy z kon­so­li była nie­sku­tecz­na ( pew­nie zbyt mało wie­dzy i zro­zu­mie­nia dla komend ). Pod­ją­łem dal­sze pró­by napra­wy w try­bie auto­ma­tycz­nym, z pomi­nię­ciem kon­so­li (czy­li na pyta­nie sys­te­mu czy wyjść, czy przejść do napra­wy z kon­so­li, czy zain­sta­lo­wać od nowa wybie­ram insta­la­cję). I dalej sys­tem pytał czy insta­lo­wać od nowa, czy napra­wiać więc wybie­ra­łem napra­wę. I tu zaczy­na­ły się scho­dy. Bo nawet zaczy­nał napra­wiać. Ale pły­ta ory­gi­nal­na jest chy­ba uszko­dzo­na, bo insta­la­cja się prze­ry­wa­ła i sypa­ła fatal erro­ra­mi (pew­nie dla­te­go mam dru­gą pły­tę ). A pomoc­ni­cza zawie­sza­ła się po insta­la­cji, pomi­mo że przy­ję­ła klucz (inny niż z ory­gi­nal­nej, bo tam­te­go nie przyj­mo­wa­ła). I win­dows poka­zy­wał ekran star­to­wy, z pul­pi­tem moim, ale bez iko­nek i nie chciał wystar­to­wać, mie­lił coś tam sobie. Tak jak­by insta­la­cja nie była zakoń­czo­na (bo pew­nie nie była).
  Więc zgra­łem sobie jesz­cze ze 4 obra­zy winow­sa na nowe ply­ty star­to­we mając nadzie­ję że popchnę tą insta­la­cję i dosta­nę się do swo­jej pocz­ty (bo tyl­ko na tym mi zale­ży ). Ale nie­ste­ty — przy kolej­nych pró­bach z tych nowych płyt coś w trak­cie w pośpie­chu wyłą­czy­łem i zaczę­ło się. Poja­wił się nie­bie­ski ekran infor­mu­ją­cy o błę­dach sys­te­mu i od tej pory nie mogę wejść w napra­wę sys­te­mu. Mogę spró­bo­wać napra­wy w try­bie kon­so­li — ale tu nadal nie wiem któ­ry­mi komen­da­mi i w jakiej kolej­no­ści. Albo wcho­dzić w tryb napra­wy auto­ma­tycz­ny, ale tu nie poja­wia się już opcja napra­wy, pozo­sta­je nowa insta­la­cja , for­mat dys­ku lub utwo­rze­nie nowej par­ty­cji.
  Uprzej­mie pro­szę o pomoc. Nie inte­re­su­ją mnie dane z kom­pa, bo mam zgra­ne na dysk zewnętrz­ny przed tą zaba­wą. Zresz­tą co za pro­blem ścią­gnąć je spod linu­xa. Potrze­bu­ję tyl­ko jed­no­ra­zo­wo wejść do outlo­ok expres­sa oraz micro­soft outlo­oka. Mam tam waż­ną kore­spon­den­cję i bazę adre­so­wą, któ­re muszę ścią­gnąć. Jeże­li ktoś mógł­by mi pomóc uru­cho­mić tego win­dow­sa to bar­dzo pro­szę. Lub jeże­li ktoś mógł­by pomóc mi wycią­gnąć pocz­tę z kom­pa przy pomo­cy linu­xa (kon­ta, adre­sy i mej­le). Posłu­gu­ję się ubun­tu, min­tem i par­ted magic. Ale innej dys­tru­bu­cji też pew­nie dam radę .
  Z góry dzię­ku­ję i pozdra­wiam. Prze­pra­szam za dłu­gość tej epi­sto­ły, ale sta­ra­łem się rze­tel­nie opi­sać pro­blem.
  Paweł

 31. iza 18/06/2016 w 17:58- Odpowiedz

  Potrze­bu­je pomo­cy bo kom­pu­ter uru­cha­mia mi się w try­bie awa­ryj­nym i tak cały czas. Kie­dy kli­kam uru­cho­mio­no to wska­ku­je tryb awa­ryj­ny i w kół­ko to samo

 32. Grzegorz 23/09/2016 w 13:50- Odpowiedz

  Do Paw­ła. Pode­pnij dysk do inne­go kom­pa zgraj pocz­ty i pod­mień na innym kom­pie te pli­ki

Zostaw komentarz