2 036 odsłony

Naprawa trybu awaryjnego

Tryb awaryjny jest niezwykle ważnym elementem każdego systemu. To dzięki niemu możemy pomóc sobie w rozwiązaniu przeróżnych problemów z Windows – a to wirusy, czy kłopoty ze stabilnością samej maszyny, na usuwaniu nieprawidłowości ze sterownikami kończąc. Prosto rzecz mówiąc bez trybu awaryjnego nie zawsze się obejdziemy. Ale co wtedy, gdy i ten tryb zostanie uszkodzony? Bez paniki – przywrócimy system z konsoli odzyskiwania. Dowiecie się także, jak uruchomić konsolę w nowszych systemach, co nie jest takie proste, jak w przypadku starego XP, którego nie ma potrzeby już opisywać.

NAPRAWIAMY TRYB AWARYJNY W WINDOWS 7

1. Jeśli cho­dzi o Win­dows 7 to napra­wa jest pro­sta tak samo, jak w przy­pad­ku Win­dows XP. Pod­czas uru­cha­mia­nia kom­pu­te­ra naci­ska­my kla­wisz, któ­ry odpo­wia­da za wyświe­tle­nie dostęp­nych opcji uru­cha­mia­nia. W przy­pad­ku Win­dows 7 (jak i w star­szych wer­sjach) będzie to kla­wisz F8. Uwa­ga! Jeśli twój kom­pu­ter ma inny kla­wisz do tego przy­sto­so­wa­ny to z regu­ły infor­ma­cja o tym powin­na być umiesz­czo­na na dole ekra­nu pod­czas włą­cza­nia kom­pu­te­ra. Prze­cho­dzi­my do pozy­cji Tryb awa­ryj­ny z wier­szem pole­ce­nia. To dzię­ki kon­so­li uru­cho­mi­my odzy­ski­wa­nie:

opcje_rozruchu

2. Przed nami kon­so­la odzy­ski­wa­nia, w któ­rej wpi­su­je­my takie pole­ce­nie:

%systemroot%\System32\rstrui.exe

3. Po zatwier­dze­niu komen­dy ujrzy­my już okno przy­wra­ca­nia sys­te­mu. Wyko­nu­je­my kro­ki zgod­nie z pole­ce­nia­mi sys­te­mu i przy­wra­ca­my sys­tem do sta­nu, kie­dy wszyst­ko popraw­nie dzia­ła­ło. Być może źle zain­sta­lo­wa­ny pro­gram coś namie­szał:

przywracanie-systemu

NAPRAWIAMY TRYB AWARYJNY W WINDOWS 8 / 8.1

1. Tutaj spra­wa wyglą­da już nie­co bar­dziej skom­pli­ko­wa­nie. Micro­soft tro­chę to utrud­nił i wci­ska­jąc F8 nie widzi­my menu uru­cha­mia­nia, jak w poprzed­nich sys­te­mach. Ale i na to jest ratu­nek – pod­czas uru­cha­mia­nia kom­pu­te­ra wci­ska­my cały czas kla­wisz F8 (tak F8 nie żaden inny) i po kil­ku minu­tach powin­ni­śmy ujrzeć nie­bie­skie okno doty­czą­ce napra­wy. Uwa­ga! Jeśli za pierw­szym razem okno się nie poja­wi tyl­ko zała­du­je się sys­tem to rese­tu­je­my kom­pu­ter i powta­rza­my ope­ra­cję do skut­ku. Kli­ka­my na Opcje zaawan­so­wa­ne:

naprawa-automatyczna2. Kli­ka­my kolej­no na Roz­wiąż pro­ble­my, a następ­nie Opcje zaawan­so­wa­ne:

opcje-win83. W okien­ku z opcja­mi zaawan­so­wa­ny­mi prze­cho­dzi­my do pozy­cji Usta­wie­nia uru­cha­mia­nia:

opcje-zaawansowane4. Sys­tem poin­for­mu­je nas, że musi­my uru­cho­mić ponow­nie sys­tem, aby zoba­czyć opcje doty­czą­ce spo­so­bu uru­cha­mia­nia Win­dows. I wła­śnie o to nam cho­dzi­ło (typo­we czar­ne okno z poprzed­nich wer­sji będzie teraz … nie­bie­skie! ) :

ustawienia-rozruchu5. Po ponow­nym uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra widzi­my nasze upra­gnio­ne okno. Naci­ska­my więc kla­wisz 6 na kla­wia­tu­rze, aby przejść do try­bu awa­ryj­ne­go z wier­szem pole­ceń:

ustawienia-uruchamiania6. Przed nami kon­so­la odzy­ski­wa­nia sys­te­mu Win­dows 8 / 8.1 . Prak­tycz­nie niczym się ona nie róż­ni od tych w star­szych wer­sjach Win­dows:

cmd

7. Teraz wpi­su­je­my to samo pole­ce­nie, któ­re wpi­sy­wa­li­śmy w Win­dows 7, czy­li:

%systemroot%\System32\rstrui.exe

8. Goto­we! Zaraz powin­ni­śmy zoba­czyć kre­ator przy­wra­ca­nia sys­te­mu. Nie pozo­sta­je nam nic inne­go, jak przy­wró­cić go do sta­nu sprzed awa­rii:

przywracanie-systemu2

By | 2016-11-26T10:07:22+00:00 Marzec 7th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] w swo­im sys­te­mie do try­bu awa­ryj­nego zachę­cam do odwie­dze­nia nasze­go arty­kułu http://toin.pl/11432/naprawa-trybu-awaryjnego/ w któ­rym jest to dokład­nie […]

Zostaw komentarz