1 993 odsłony

Naprawa archiwów ZIP

Każ­dy z nas pobie­ra z sie­ci pli­ki. Są to naj­czę­ściej pli­ki spa­ko­wa­ne w posta­ci .rar czy .zip. Pli­ki .rar może­my napra­wiać przy uży­ciu np pro­gra­mu Win­RAR, a co z pli­ka­mi .zip? Do ich napra­wy słu­ży pro­gram DiskIn­ter­nals ZIP Repa­ir. Pro­gram jest bar­dzo w pro­sty w obsłu­dze, a jego obsłu­ga opie­ra się na kil­ku bar­dzo pro­stych kro­kach.

1.) Narzę­dzie pobie­ra­my z tej stro­ny KLIK kli­ka­jąc przy­cisk Down­lo­ad. Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my pro­gram. Pierw­sze okno wyglą­da tak, jak na poniż­szym zdję­ciu. Kli­ka­my na Next:

2.) W kolej­nym oknie kli­ka­my na Brow­se w oknie Cor­rup­ted file - tam wybie­ra­my uszko­dzo­ny plik .zip z dys­ku. Kolej­ne pole Repa­ired file wypeł­ni się auto­ma­tycz­nie:

3.) Napra­wa archi­wum może potrwać od kil­ku sekund do kil­ku godzin (zależ­ne jest to od wiel­ko­ści archi­wum i znaj­du­ją­cych się tam pli­ków). Prze­pa­ko­wa­ny plik dodat­ko­wo w nazwie ma przed­ro­stek reco­ve­red — tak pro­gram ozna­cza napra­wio­ne archi­wum.

PODSUMOWANIE

Napra­wia­nie pli­ków .zip oka­zu­je się przy­dat­ne zwłasz­cza wte­dy, gdy zawie­ra­ją one cen­ne dane lub mają duży roz­miar. Nie ma wte­dy potrzeb­ny ponow­ne­go pobie­ra­nia czy kopio­wa­nia takie­go pli­ku.

By | 2016-11-26T10:07:31+00:00 Grudzień 24th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. naprawa monitorów 30/11/2012 w 11:29- Odpowiedz

    Bar­dzo przy­dat­ne infor­ma­cje, szko­da, że nie wie­dzia­łam wcze­śniej o tym.

Zostaw komentarz