3 180 odsłony

Najlepsze wtyczki Firefox

firefoxNaj­lep­sza prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa to praw­do­po­dob­nie Mozil­la Fire­fox. Umoż­li­wia dosto­so­wa­nie dodat­ków do swo­ich potrzeb, dzię­ki cze­mu mamy narzę­dzie goto­we do pra­cy i to bez­płat­ne. Przed­sta­wię 9 plugin’ów, któ­re war­to mieć. Nie­któ­re nazwał­bym nawet nie­zbęd­ne.

Jakich wty­czek uży­wa­cie? Któ­re są według Was nie­zbęd­ne?

1.ColorfulTabs

color

Wtycz­ka umoż­li­wia­ją­ca poko­lo­ro­wa­nie zakła­dek dzię­ki cze­mu każ­da ze stron ma inny wygląd. Moż­na usta­wić wła­sne kolo­ry lub wsta­wić pli­ki .jpg jako tło.

2. Adblock plus

Wtycz­ka blo­ku­ją­ca rekla­my, któ­ra ma już ogrom­ną rze­szą zwo­len­ni­ków. Uwa­żam że jest nie­zbęd­na. Bo oglą­da­nie stron sta­je się coraz trud­niej­sze… Ale utrzy­ma­nie ser­we­rów jesz­cze trud­niej­sze sko­ro nikt już nie kli­ka w rekla­my bo są przy­blo­ko­wa­ne… więc nie pole­cam;)

3. Favicon Picker 2

ikonki

Dzię­ki temu plu­gi­no­wi będzie­my mogli wrzu­cić w pasek zakła­dek iko­ny pro­wa­dzą­ce do stro­ne. Moż­na usta­wiać swo­je ikon­ki i nie­ko­niecz­nie muszą być pod­pi­sa­ne. Zaosz­czę­dzi to spo­ro miej­sca na pasku, a stro­ny zawsze będzie­my mie­li “pod ręką”. W połą­cze­niu z wtycz­ką “smart book­marks bar” daje cie­kaw­sze efek­ty.

4. FireGestUsers

Bar­dzo roz­bu­do­wa­na wtycz­ka umoż­li­wia­ją­ca wyko­ny­wać “gesty myszy” dość popu­lar­ne z prze­glą­dar­ki Ope­ra. Gesty może­my sobie kom­po­no­wać sami lub sko­rzy­stać z dostęp­nych. Naci­ska­jąc pra­wy przy­cisk myszy może­my ryso­wać zie­lo­nym kolo­rem kre­ski, kół­ka itp. Naj­bar­dziej przy­dat­ny gest dla mnie to: wstecz. Skom­po­no­wa­łem go tak jak było w ope­rze, czy­li pra­wy przy­cisk myszy i w lewo. Rysu­je sie kre­ska, kto­ra ozna­cza to co wcze­śniej zapro­gra­mo­wa­li­śmy. W moim przy­pad­ku ogla­dam poprzed­nią stro­ne www.

5. Currency converter

walutaDoda­tek, któ­ry szyb­ko obli­czy nam kwo­tę obcej walu­ty na pol­ską i nie tyl­ko. Do wybo­ru są chy­ba wszyst­kie, tak­że bar­dzo przy­dat­ne dla kogoś kto zara­bia w obcych walu­tach i chce wie­dzieć ile w zło­tych otrzy­ma. Wtycz­ka zawsze obli­cza po aktu­al­nym kur­sie więc mamy pew­ność, że kwo­ta jest popraw­na.

6. Fissin

loading yellow

Ładu­ją­ce się stro­ny poka­zu­je żół­ty pasek, któ­ry moż­na edy­to­wać dowol­nie.

7. FlagFox

flagW miej­scu gdzie mamy adres www, może­my też zoba­czyć w jakim kra­ju jest ser­wer prze­glą­da­nej stro­ny. Np stro­ny z zawar­to­ścią naru­sza­ją­cą pra­wo zazwy­czaj mają ser­we­ry w kra­jach azja­tyc­kich…

8. Google icon

giconPo wpi­sa­niu sło­wa w wyszu­ki­war­kę Google przy wyni­kach jest mała ikon­ka sym­bo­li­zu­ją­ca poszcze­gól­ną stro­nę. O ile jest przy­go­to­wa­na przez auto­rów stron, ale więk­szość taką posia­da, więc łatwiej roz­po­znać witry­nę. Prze­glą­da­nie wyni­ków sta­je się przej­rzy­ste i cie­kaw­sze.

9. ReloadEvery

freshNie­któ­re stron­ki trze­ba co jakiś czas odświe­żać (z róż­nych przy­czyn), ja np mam taką służ­bo­wą i żeby wie­dzieć naj­ak­tu­al­niej­sze infor­ma­cję muszę to zrobić.Na szczę­ście jest doda­tek, któ­ry pomo­że.

Po insta­la­cji koło ikon­ki odświe­ża­ją­cej stro­nę poja­wia się mała dys­kret­na strzał­ka, któ­ra wysu­wa menu uła­twia­ją­ce nam usta­wie­nia.

Jak widać opcji jest spo­ro co roz­bu­du­je zwy­kłą czyn­ność jaką jest prze­ła­do­wa­nie stro­ny.

By | 2016-11-26T10:07:59+00:00 Czerwiec 27th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |3 komentarze

3 komentarze

  1. covalic 04/08/2009 w 20:47- Odpowiedz

    Pole­mi­zo­wał­bym co do ‘naj­lep­sze’ o.O Z tego całe­go zbio­ru to naj­wy­żej jed­na jest god­na uwa­gi, resz­ta to tyl­ko nie­po­trzeb­ne obcią­ża­nie FF-a.

  2. admin 04/08/2009 w 22:15- Odpowiedz

    Naj­lep­sze według mnie i dla moje­go użyt­ku;)

  3. covalic 06/08/2009 w 01:14- Odpowiedz

    Tu się zgo­dzę bo każ­dy ma pra­wo do wła­sne­go zda­nia ;) Moje zda­nie znasz więc nie będę się powta­rzał :P

Zostaw komentarz