3 194 odsłony

Nagrywanie obrazów ISO w Windows 7

Pew­nie nie­wie­lu z was wie, że do nagry­wa­nia obra­zów ISO w sys­te­mie Micro­soft Win­dows 7, nie potrze­bu­je­my żad­nych spe­cja­li­stycz­nych pro­gra­mów. W tym porad­ni­ku poka­żę jak nagry­wać takie obra­zy, w tym sys­te­mie.

Zaczy­na­my !

1. Naj­pierw potrzeb­ny nam będzie jakiś obraz ISO. Ja mam aku­rat pod ręką Linuk­sa Ubun­tu 10.10.

2. Kli­ka­my Pra­wym Przy­ci­skiem Mysz­ki (PPM) na obraz i wybie­ra­my opcję “Nagraj obraz dys­ku”.

3. Wkła­da­my czy­stą pły­tę do napę­du, wybie­ra­my napęd i kli­ka­my “Nagraj”

4. Po nagra­niu pły­ty, pro­gram wyświe­tli sto­sow­ny komu­ni­kat. To wszyst­ko !

Pro­sta rzecz, a cie­szy. Mam nadzie­ję, że czę­sto przy­da Wam się to narzę­dzie ;). Nie­wie­lu z nas wie, co jesz­cze kry­je w sobie Win­dows 7…

By | 2016-11-26T10:07:40+00:00 Grudzień 7th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz