3 050 odsłony

Nadawanie uprawnień plikom

Pewnie nie raz użytkownik miał problem z usunięciem upierdliwego pliku z folderów systemowych. Mowa tutaj o różnego rodzaju zaszytych w systemie wirusów czy innych śmieci. Może się okazać, że antywirus wirusa nie usunie, ponieważ nie ma dostępu do pliku. W taki wypadku takiemu plikowi musimy nadać ręcznie uprawnienia administratora.

1. W moim przy­kła­dzie jest to zaszy­ty w sys­te­mie wirus pod­szy­wa­ją­cy się pod exe. Jego loka­li­za­cja to

C:\Windows\System32

svchost

2. Przy pró­bie usu­nię­cia pli­ku otrzy­mu­ję jedy­nie komu­ni­ka­ty, że muszę posia­dać upraw­nie­nia admi­ni­stra­to­ra – stan­dar­do­wo jest nim Ten przy­dzie­lo­ny „wła­ści­ciel” do tego typu pli­ków nie pozwa­la nam na jego usu­nię­cie:

odmowa-dostepu

3. Sko­ro nie może­my bez­po­śred­nio usu­nąć tego pli­ku, musi­my zmie­nić mu upraw­nie­nia i przy­dzie­lić inne­go wła­ści­cie­la. Tru­ste­dIn­stal­ler unie­moż­li­wia jaką­kol­wiek ope­ra­cję na pli­kach i fol­de­rach. Pra­wy kli­kiem otwie­ra­my svchost i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Zabez­pie­cze­nia i kli­ka­my na Zaawan­so­wa­ne:

svchost-wlasciwosci

4. W kolej­nym oknie zmie­nia­my wła­ści­cie­la – kli­ka­my na Zmień:

zmien

5. Teraz musi­my okre­ślić, któ­ry użyt­kow­nik będzie nowym wła­ści­cie­lem pli­ku. Wpi­su­je­my więc nazwę użyt­kow­ni­ka – patrząc uważ­nie na PKT 3 arty­ku­łu widzi­my, że na scre­enie są poda­ni użyt­kow­ni­cy dla moje­go sys­te­mu. Ja wybra­łem kon­to testo­we (czy­li te, na któ­rym obec­nie jestem zalo­go­wa­ny), ponie­waż posia­da ono upraw­nie­nia admi­ni­stra­to­ra. W pole wpi­su­ję więc fra­zę TEST i po klik­nię­ciu Sprawdź nazwy sys­tem Win­dows auto­ma­tycz­nie wyszu­kał tego użyt­kow­ni­ka i dodał go w to pole. Wystar­czy więc zatwier­dzić przy­ci­skiem Ok :

sprawdz-nazwy

6. Po zatwier­dze­niu zmian widzi­my wyra­zie, że teraz kon­to TEST jest wła­ści­cie­lem dla pli­ku. Zatwier­dza­my otwar­te okno i potwier­dza­my widocz­ny komu­ni­kat sys­te­mu doty­czą­cy zabez­pie­czeń. Powta­rza­my więc kolej­no krok z PKT 3 :

administratorzy

zabezpieczenia

7. Powta­rza­jąc PKT 3 dotrze­my ponow­nie do okna z wybo­rem wła­ści­cie­la. Tym razem kli­ka­my na przy­cisk Zmień upraw­nie­nia:

zmiana-uprawnien

8. Wybie­ra­my z listy użyt­kow­ni­ka, któ­re­mu upraw­nie­nia chce­my zmie­nić (w moim przy­pad­ku TEST) i kli­ka­my na przy­cisk Edy­tuj :

edytuj

9. Przed nami mody­fi­ka­cja upraw­nień. Nie pozo­sta­je nam nic inne­go, jak zazna­cze­nie ptasz­kiem pozy­cji Peł­na kon­tro­la. Zatwier­dza­my okien­ko i zamy­ka­my je:

wpis-uprawnienia

10. Widzi­my teraz, że użyt­kow­nik TEST otrzy­mał peł­ne upraw­nie­nia dla pli­ku. Jeśli chce­my to może­my usu­nąć Tru­ste­dIn­stal­ler z listy użyt­kow­ni­ków dla tego wła­śnie pli­ku:

usun

11. Zatwier­dza­jąc zasto­so­wa­ne zmia­ny ujrzy­my jesz­cze komu­ni­kat ze stro­ny sys­te­mu doty­czą­cy zagro­że­nia, jakie nie­sie ze sobą mody­fi­ka­cja pli­ków w fol­de­rach sys­te­mo­wych. Oczy­wi­ście mamy świa­do­mość ryzy­ka – komu­ni­kat potwier­dza­my:

komunikat

12. Gdy wszyst­ko wyko­na­li­śmy zgod­nie z porad­ni­kiem przy­stę­pu­je­my do usu­nię­cia pli­ku. Jak widać, tym razem sys­tem nie ma żad­nych pro­ble­mów. Wszyst­ko poszło zgod­nie z pla­nem:

odmowa-dostepu1

Arty­kuł został przy­go­to­wa­ny w opar­ciu o Win­dows 8.1 lecz pora­dę moż­na zasto­so­wać też w star­szych wer­sjach Win­dows. Nato­miast w Win­dows Vista i 7 to sytu­acja powin­na wyglą­dać nie­mal­że iden­tycz­nie – okna z mody­fi­ka­cja­mi mogą się jedy­nie zna­czą­co róż­nić. Pro­szę pamię­tać, że inge­ru­jąc w fol­de­ry i pli­ki sys­te­mo­we nale­ży zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność.
By | 2016-11-26T10:07:21+00:00 Marzec 10th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. potrek 16/02/2017 w 00:13- Odpowiedz

    Mam pro­blem gdyż nie mogę zmie­nić tru­ste­din­sta­la­to­ra z powo­du nie odna­le­zie­nia obiek­tu ktoś coś jakaś pomoc ?

Zostaw komentarz