6 353 odsłony

MyBB — modyfikacje

Spolszczenie

Po insta­la­cji mybb waż­nym kro­kiem jest spo­lsz­czyć forum. War­to to zro­bić, aby było spój­ne. Zatem mie­sią­ce, dni a tak­że nie­któ­re komu­ni­ka­ty będą już w języ­ku pol­skim.

Spo­lsz­cze­nie

Strony w menu

Jeśli chcesz dodać stro­ny do forum sko­rzy­staj z plu­gi­na page mana­ger, lecz aby umie­ścić link w menu nale­ży już zedy­to­wać skrypt w toplinks.

Toplinks

Format godziny

Godzi­na na forum jest nie­do­pa­so­wa­na do pol­skiej stre­fy cza­so­wej, poza tym zde­cy­do­wa­nie woli­my jeśli jest 24-godzin­na.

 • Prze­cho­dzi­my do ACP — Kon­fi­gu­ra­cja — For­ma­ty daty i cza­su.
 • W polu For­mat cza­su, kod:
Kod:
h:i

zamie­nia­my na:
Kod:

H:i

Zabezpieczenie forum

Mimo aktu­al­ne­go skryp­tu nie moż­na zapo­mnieć o dodat­ko­wych zabez­pie­cze­niach.

Zabez­pie­cze­nie forum ENG
Zabez­pie­cze­nie forum PL

Zmiana opisu title dla loga.

Być może mało istot­ne, ale dla klien­ta zna­czą­ce. Otóż, gdy naje­dziesz mysz­ką na logo Two­je­go forum wyświe­tli się opis taki jaki poda­łeś pod­czas insta­la­cji. Możesz zmie­nić ten opis w usta­wie­niach ogól­nych forum lub dla kon­kret­ne­go obraz­ka szu­ka­jąc w kodzie. Ja dla loga zmie­ni­łem nagłó­wek w pli­ku header.php

opis

<div id="logo"><a href="{$mybb->settings['bburl']}/index.php"><img src="{$theme['logo']}" alt="Internetowe forum miejscowości Miłobądz." title="Internetowe forum miejscowości Miłobądz." /></a></div>

Slider Facebook

Mody­fi­ka­cja pozwa­la­ją­ca wysu­wać sli­der facebook’a z lewej lub pra­wej stro­ny. Doda­je­my na koń­cu heade­rinc­lu­de.

Demo na forum.milobadz.pl a wię­cej info tutaj.

</head>
<body>
<script type="text/javascript">
  //<[!CDATA[
    jQuery.noConflict();
		jQuery(document).ready(function() {
			jQuery("#facebook2_2").hover(function(){
				jQuery(this).stop(true,false).animate({left: "0px"}, 500 );

			},
			function(){
				jQuery("#facebook2_2").stop(true,false).animate({left: "-305px"}, 500

);
			});
		});
	//]]>
</script>
<!--WIDGET FACEBOOK-->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/all.js#xfbml=1";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<div id="facebook2_2" style="left: -305px; z-index: 9999; background: #ffffff; padding: 0px; width:
300px; height:200px; position: fixed; top: 153px; border: 2px solid #3B95D8">
		<a href="#"></a><img style="position: absolute; top:100px; left:300px;" src="images/facebook.png" />
		<div class="fb-like-box" data-href="http://www.facebook.com/milobadz24" data-width="300" data-height="200" data-show-faces="true" data-stream="false" data-header="false"></div>
</div>
</body>
<!--KONIEC WIDGET FACEBOOK-->

Edycja bottomenu

Aby edy­to­wać dol­ne menu forum i doda­wać nowe stro­ny wejdź:

Admin CP > Sza­blo­ny & Sty­le > Sza­blo­ny> Twój sza­blon> Stop­ka sza­blo­ny> footer.

Domyśl­nie zapew­ne zoba­czysz coś takie­go:

<div class="bottommenu">
        <div class="float_right">{$lang_select}</div>
        <div>
          <span class="smalltext"><a href="{$mybb->settings['contactlink']}">{$lang->bottomlinks_contactus}</a> | <a href="{$mybb->settings['homeurl']}">{$mybb->settings['homename']}</a> | <a href="#top">{$lang->bottomlinks_returntop}</a> | <a href="#content">{$lang->bottomlinks_returncontent}</a> | <a href="<archive_url>">{$lang->bottomlinks_litemode}</a> | <a href="{$mybb->settings['bburl']}/misc.php?action=syndication">{$lang->bottomlinks_syndication}</a></span>
        </div>
      </div>

Aby dodać nowy link wpisz w sek­cji div:

| <a href="{$mybb->settings['bburl']}">Example</a>
By | 2016-11-26T10:07:28+00:00 Maj 22nd, 2013|Categories: internet, News|0 komentarzy

Zostaw komentarz