1 664 odsłony

Możliwości programu Aclohol 120%

Pro­gram Alco­hol 120% to bar­dzo dobry i za razem rewe­la­cyj­ny pro­gram do nagry­wa­nia danych z obra­zów płyt, jaki i rów­nież do two­rze­nia wir­tu­al­nych napę­dów i nagry­wa­nia płyt booto­wal­nych. Dzię­ki nie­mu utwo­rzy­my od kil­ku do kil­ku­na­stu wir­tu­al­nych napę­dów CD/DVD, w któ­rych będzie­my mogli zamon­to­wać wir­tu­al­ne krąż­ki bez potrze­by umiesz­cza­nia płyt w napę­dzie. Nagra­my rów­nież booto­wal­ne płyt­ki np Wid­now­sa albo płyt­ki zabez­pie­czo­ne przed prze­gry­wa­niem słu­żą­ce nam jako kopia zapa­so­wa.

1.) Na począ­tek pobie­ra­my pro­gram. Wer­sję prób­ną znaj­dzie­my TUTAJ . Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Głów­ne okno pro­gra­mu pre­zen­tu­je się nastę­pu­ją­co:

2.) Alco­hol 120% jest podzie­lo­ny na sze­reg zakła­dek po lewej stro­nie. Naj­waż­niej­sze z nich wyglą­da­ją nastę­pu­ją­co:

Kre­ator odczy­tu — odpo­wia­da za two­rze­nie obra­zów, któ­re póź­niej może­my nagrać lub zamon­to­wać w wir­tu­al­nym napę­dzie.

Kre­ator nagry­wa­nia - odpo­wia­da za nagry­wa­nie dowol­nych obsłu­gi­wa­nych obra­zów.

Kre­ator kopio­wa­nia — odpo­wia­da za kopio­wa­nie z pły­ty na pły­tę.

Szu­ka­nie obra­zów - poszu­ku­je obra­zów na naszym dys­ku twar­dym.

Mena­dżer CD/DVD - wyświe­tla infor­ma­cje o nagry­war­ce.

Kre­ator kaso­wa­nia — odpo­wia­da za kaso­wa­nie płyt RW.

3.) Przy­stąp­my do przy­kła­do­we­go stwo­rze­nia obra­zu. Prze­cho­dzi­my więc do opcji Kre­ator Odczy­tu. Umiesz­cza­my w napę­dzie pły­tę, któ­rej obraz chce­my wyko­nać, wybie­ra­my pręd­kość, rodzaj nagry­war­ki i kli­ka­my na Dalej:

Pozo­sta­łych opcji nie musi­my zmie­niać. W przy­pad­ku moc­no pory­sa­nych płyt war­to zazna­czyć Igno­ruj błę­dy odczy­tu, co nie spo­wo­du­je prze­rwa­nia pro­ce­su two­rze­nia obra­zu, gdy pro­gram napo­tka błąd. 

4.) Pro­fi­le nagry­wa­nej pły­ty wybie­ra­my zależ­nie od potrzeb. Dla booto­wal­ne­go Win­dow­sa nie trze­ba nic wybie­rać. Pro­fi­le nagry­wa­nia wyglą­da­ją nastę­pu­ją­co. Jak widać jest tu ich dość spo­ro jesz­cze po prze­su­nię­ciu suwa­ka:

5.) Wybie­ra­my jesz­cze typ obra­zu, jego loka­li­za­cję i wpi­su­je­my nazwę, po czym kli­ka­my na Start. Roz­pocz­nie się pro­ces two­rze­nia obra­zu:

6.) Kolej­nym bar­dzo waż­nym ele­men­tem jest Kre­ator nagry­wa­nia. Prze­cho­dzi­my więc do Kre­ato­ra nagry­wa­nia, aby nagrać przy­kła­do­wy obraz pły­ty. Kli­ka­my na Prze­glą­daj, po czym poszu­ku­je­my obra­zu do nagra­nia i kli­ka­my na Dalej:

7.) Wybie­ra­my pręd­kość i typ zapi­su, po czym kli­ka­my na Start, by roz­po­cząć nagry­wa­nie:

Pod­su­mo­wa­nie

Apli­ka­cja Alco­hol 120% jest bar­dzo dobrą alter­na­ty­wą pro­gra­mu do nagry­wa­nia danych, jak i pro­gra­mu do two­rze­nia wir­tu­al­nych napę­dów. Pro­gram jest bar­dzo szyb­ki w dzia­ła­niu i nie obcią­ża kom­pu­te­ra. Szcze­gól­nie pole­cam do nagry­wa­nia waż­nych danych.

By | 2016-11-26T10:07:50+00:00 Czerwiec 13th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz