10 480 odsłony

Motorola V3 Manual PL

Opi­su para­me­trów słyn­nej Moto­ro­li V3 nie trze­ba przed­sta­wiać, ponie­waż aktu­al­ne dane bez pro­ble­mu znaj­dzie­my w inter­ne­cie np TUTAJ. Tele­fon, jak to każ­de urzą­dze­nie może ulec uszko­dze­niu. W arty­ku­le tym przed­sta­wię spo­sób roze­bra­nia V3, aby­śmy mogli bez pro­ble­mu wymie­nić drob­ne czę­ści. Przy roz­krę­ca­niu tele­fo­nu nale­ży zacho­wy­wać szcze­gól­ną ostroż­ność, aby nicze­go nie uszko­dzić. Zapra­szam do lek­tu­ry.

UWAGA!!! Każ­da Moto­ro­la V3 może się zna­czą­co róż­nić od tej przed­sta­wio­nej w arty­ku­le, ale  ele­men­ty są iden­tycz­ne. Moż­li­wa jest inna budo­wa nie­któ­rych czę­ści obu­do­wy lub inna loka­li­za­cja nie­któ­rych ele­men­tów.

1.) Pierw­szy i naj­prost­szy krok pod­czas ser­wi­so­wa­nia każ­de­go tele­fo­nu to zdję­cie klap­ki od bate­rii, wyję­cie samej bate­rii oraz kar­ty sim i pamię­ci (jeśli posia­da­my):

2.) Pod­wa­ża­my zaślep­kę, pod któ­rą kry­je się ante­na zasię­gu i dodat­ko­we śrub­ki:

3.) Mamy dostęp do wszyst­kich śru­bek. Odkrę­ca­my je:

4.) Pod­wa­ża­my środ­ko­wy kor­pus pła­skim śru­bo­krę­tem lub noży­kiem do góry i wycią­ga­my. Obu­do­wa dodat­ko­wo może trzy­mać się na zatrza­skach, więc nale­ży to robić z ostroż­no­ścią:

5.) Mamy dostęp do pły­ty głów­nej. Teraz odcze­pia­my widocz­ną taśmę, pod­wa­ża­jąc ją np pła­skim noży­kiem:

6.) Po odcze­pie­niu taśmy wycią­ga­my pły­tę głów­ną wcze­śniej spraw­dza­jąc, czy nie jest gdzieś jesz­cze przy­krę­co­na. Jeśli jest to odkrę­ca­my śrub­ki:

7.) Odcze­pia­my taśmę łączą­ca dwie pły­ty tele­fo­nu. Ana­lo­gicz­nie uży­wa­my do tego pła­skie­go narzę­dzia:

8.) Musi­my prze­ło­żyć taśmę przez mecha­nizm zamy­ka­nia klap­ki. Nale­ży to robić BARDZO OSTROŻNIE! Żeby wycią­gnąć taśmę, nale­ży deli­kat­nie roz­cze­pić obu­do­wy tele­fo­nu, a następ­nie je zdjąć. Wte­dy może­my wyjąć ostroż­nie taśmę:

9.) Taśmę mamy wycią­gnię­tą. Teraz zabie­ra­my się za roz­krę­ce­nie gór­nej czę­ści tele­fo­nu. Śrub­ki ukry­te są pod zaślep­ka­mi:

10.) Mamy dostęp do wszyst­kich ele­men­tów. Może­my je teraz swo­bod­nie wymie­nić. Jeśli cho­dzi o taśmę LCD — łączy ona wyświe­tlacz z płyt­ką kla­wia­tu­ry, więc jeśli chce­my ją wymie­nić, to musi­my wymie­nić całą kla­wia­tur­kę:

PODSUMOWANIE

Wymia­na elemen­tów w domo­wym zaci­szu może oka­zać się przy­datna. Zaosz­czę­dzi­my w ten spo­sób tro­chę pie­nię­dzy na wymia­nie drob­nych elemen­tów w komi­sach. Nale­ży pamię­tać o szczegól­nej ostroż­ność, aby nie uszko­dzić tele­fo­nu!

By | 2016-11-26T10:07:44+00:00 Sierpień 8th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz