8 398 odsłony

Modyfikacja płyty instalacyjnej Windows XP

W bar­dzo pro­sty spo­sób może­my zmo­dy­fi­ko­wać naszą pły­tę insta­la­cyj­ną z sys­te­mem Win­dows XP pozba­wia­jąc ją zbęd­nych ele­men­tów. Może się to oka­zać przy­da­ne dla posia­da­czy słab­szych maszyn, na któ­rych XP “przy­mu­la”. Usu­nąć może­my prak­tycz­nie wszyst­ko, o tym prze­czy­ta­cie w poniż­szym arty­ku­le. Zapra­szam do lek­tu­ry.

1.) Naj­pierw pobie­ra­my pro­gram nLi­te Z TEGO PORTALU . Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Dosto­so­wu­je­my apli­ka­cję do naszych potrzeb poprzez wybra­nie sto­sow­ne­go języ­ka:

2.) Teraz musi­my zlo­ka­li­zo­wać pli­ki insta­la­cyj­ne nasze­go sys­te­mu. Wkła­da­my więc pły­tę z XP do napę­du lub mon­tu­je­my obraz w napę­dzie wir­tu­al­nym, jeśli posia­da­my taki na dys­ku:

3.) Szu­ka­my napę­du z płyt­ką. W moim przy­pad­ku jest to lite­ra K:

4.) Po klik­nię­ciu na OK w poprzed­nim komu­ni­ka­cie poja­wi się ostrze­że­nie o wybo­rze fol­de­ru do któ­re­go zapi­sze­my pli­ki insta­la­cyj­ne prze­ko­pio­wa­ne z pły­ty. Kli­ka­my więc na OK:

5.) Wybie­ra­my dowol­ny fol­der. W moim przy­pad­ku jest to Nowy fol­der:

6.) Roz­pocz­nie się pro­ces kopio­wa­nia pli­ków do wska­za­ne­go fol­de­ru, co może­my zoba­czyć na poniż­szym scre­enie:

7.) Gdy pli­ki się prze­ko­piu­ją, zoba­czy­my infor­ma­cje o naszym sys­te­mie m.in jego nazwę, język, Servi­ce Pack itd. Kli­ka­my na Dalej:

8.) Jako iż jest to nasze pierw­sze uru­cho­mie­nie pro­gra­mu więc nie mamy żad­nych usta­wień do impor­to­wa­nia, więc po pro­stu kli­ka­my na Dalej w tym eta­pie:

9.) Pora na naj­waż­niej­szy krok — wybór ele­men­tów do mody­fi­ka­cji:

Krót­ki opis powyż­szych funk­cji:

- Servi­ce Pack: Może­my dodać jego now­szą wer­sję do insta­la­cji XP. Jeśli mody­fi­ku­je­my XP SP3, to ta opcja jest nam nie potrzeb­na.

- Popraw­ki, dodat­ki i uak­tu­al­nie­nia: Może­my dodać róż­ne popraw­ki do sys­te­mu, (np kry­tycz­ne)> Może to eli­mi­no­wać koniecz­ność popie­ra­nia łatek sys­te­mo­wych po wgra­niu sys­te­mu.

- Ste­row­ni­ki: Może­my dołą­czyć dowol­ne ste­row­ni­ki do płyt­ki insta­la­cyj­nej.

- Kom­po­nen­ty: Z tą opcją nale­ży obcho­dzić się bar­dzo ostroż­nie! Dzię­ki niej usu­nie­my nie­po­trzeb­ne ele­men­ty z sys­te­mu.

- Usta­wie­nia nie­na­dzo­ro­wa­ne: Przy pomo­cy tej opcji może­my np wpi­sać swój klucz pro­duk­tu. Nie będzie­my musie­li wte­dy go poda­wać pod­czas insta­la­cji sys­te­mu.

- Opcje: Róż­ne opcje np zmia­na loka­li­za­cji insta­la­cji XP (nie pole­cam).

- Inne usta­wie­nia: Moż­li­wość mody­fi­ka­cji np reje­stru.

- Boot-owal­ny obraz ISO: Two­rzy obraz booto­wal­ny tzn taki, dzię­ki któ­re­mu zain­sta­lu­je­my sys­tem. Bez wzglę­du na powyż­sze kom­po­nen­ty ta opcja jest wprost OBOWIĄZKOWA!

Dla przy­kła­du wybie­ra­my ele­men­ty, któ­re zazna­czo­ne są zie­lo­ną krop­ką.

10.) W kolej­nym kro­ku zosta­nie­my popro­sze­ni o wybra­nie kom­po­nen­tów kom­pa­ty­bil­nych. Dla bez­pie­czeń­stwa zaznacz­my wszyst­kie. Są to waż­ne ele­men­ty, któ­rych nie powin­ni­śmy usu­wać:

11.) Wybie­ra­my ele­men­ty, któ­re chce­my usu­nąć. UWAGA!!! Pod żad­nym pozo­rem nie usu­wa­my ele­men­tów ozna­czo­nych czer­wo­nym kolo­rem!!! Może to źle wpły­nąć na sta­bil­ność sys­te­mu. Roz­pa­tru­jąc pozo­sta­łe ele­men­ty (te nie zazna­czo­ne na czer­wo­no) rów­nież z roz­wa­gą patrz­my na to, co chce­my usu­nąć. Jeśli nie wie­my, za co dana apliak­cja odpo­wia­da, lepiej ją zostaw­my:

12.) Wpi­su­je­my wła­ści­wy klucz pro­duk­tu nasze­go sys­te­mu. Pozo­sta­łych ele­men­tów nie musi­my zmie­niać, no chy­ba, że np chce­my wyłą­czyć Stan wstrzy­ma­nia, to zazna­cza­my odpo­wied­nią opcję. Kli­ka­my na Dalej:

13.) Kli­ka­my Tak, żeby roz­po­cząć pro­ces prze­twa­rza­nia pli­ków:

14.) Cze­ka­my, aż pro­gram skoń­czy swo­je zada­nie:

15.) W kolej­nym eta­pie kli­ka­my Dalej:

16.) Teraz może­my wybrać, czy two­rzy­my obraz, czy zapi­su­je­my na płyt­ce. Może­my też wpi­sać nazwę ety­kie­ty. Następ­nie kli­ka­my Utwórz obraz:

17.) Wska­zu­je­my loka­li­za­cję dla two­rzo­ne­go obra­zu i kli­ka­my na Zapisz:

18.) Obser­wu­je­my pro­ces two­rze­nia obra­zu zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go sys­te­mu Win­dows XP:

Pod­su­mo­wa­nie

Mody­fi­ka­cja sys­te­mu jest korzyst­na nie tyl­ko dla posia­da­czy sła­bych kom­pu­te­rów, może­my mody­fi­ko­wać sys­tem rów­nież po to, aby wyeli­mi­no­wać nie­po­trzeb­ne apli­ka­cje lub dla samej satys­fak­cji.

By | 2016-11-26T10:07:52+00:00 Maj 23rd, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Openbaum 21/06/2015 w 23:36- Odpowiedz

    I zno­wu brak opi­sa­nych ele­men­tów do usu­nię­cia! Dla­cze­go nie moż­na usu­nąć np. zazn. na czer­wo­no: kopia zapa­so­wa albo zdal­ny pul­pit czy tablet…? Czy to ma zachwiać sta­bil­no­ścią sys­te­mu? Jakie kom­pon. moż­na maxy­mal­nie usunąć,żeby sys­tem dzia­łał?

Zostaw komentarz