2 263 odsłony

Minimotywy w Firefoxie

Mozil­la Fire­fox wciąż jest udo­sko­na­la­na przez jej użyt­kow­ni­ków. Powsta­ję masa wty­czek, plu­gi­nów i innych dodat­ków do tej wła­śnie prze­glą­dar­ki. W naj­now­szej wer­sji prze­glą­dar­ki ozna­czo­nej nume­rem 3.5 wpro­wa­dzo­no doda­tek, któ­ry pozwa­la zmie­nić wygląd inter­fej­su nasze­go “liska”. Doda­tek ten nosi nazwę Per­so­nas, czy­li prze­kła­da­jąc na pol­ski ozna­cza Mini­mo­ty­wy. Z pomo­cą tego arty­ku­łu dowiesz się, jak zro­bić wła­sny mini­mo­tyw i zasto­so­wać go w prze­glą­dar­ce. Sztucz­ka powin­na tak­że zadzia­łać na wer­sji 3.6.

1.) Jeśli jesz­cze nie posia­da­my wer­sji 3.5 lub 3.6 Fire­fo­xa, pobie­ra­my ją lub aktu­ali­zu­je­my. Gdy już to zro­bi­my prze­cho­dzi­my na stro­nę www.getpersonas.com/pl/#plus i pobie­ra­my nie­zbęd­ną wtycz­kę o nazwie Per­so­nas Plus. Wtycz­ka powin­na auto­ma­tycz­nie się zain­sta­lo­wać w prze­glą­dar­ce.

2.) Fire­fox ule­gnie auto­ma­tycz­nej zmia­nie tzn zoba­czy­my  zmie­nio­ną gra­ficz­nie gór­ną i dol­ną bel­kę prze­glą­dar­ki. Auto­ma­tycz­nie zosta­nie zasto­so­wa­na domyśl­na sza­ta gra­ficz­na:

3.) Jeśli chce­my usta­wić inną sza­tę gra­ficz­ną z domyśl­nych, kli­ka­my na ikon­kę liska w lewym dol­nym rogu prze­glą­dar­ki i wybie­ra­my motyw z trzech kate­go­rii:

4.) Jeśli chce­my to może­my stwo­rzyć wła­sny mini­mo­tyw. Wystar­czy użyć dowol­ne­go pro­gra­mu gra­ficz­ne­go np sys­te­mo­we­go Pain­ta i dowol­nej foto­gra­fii. Może­my tak­że użyć pro­gra­mu Paint .NET 3.5.5

5.) Otwie­ra­my pro­gram Paint i wczy­tu­je­my do nie­go wybra­ne przez nas zdję­cie. Teraz musi­my wyciąć pasek na kształt gór­nej bel­ki prze­glą­dar­ki. Wyzna­cza­my więc pasek o wymia­rach 3000x200 (sze­ro­kość x wyso­kość). Plik zapi­su­je­my w dowol­ne miej­sce. Następ­nie wyzna­cza­my pasek o wymia­rach 3000x100 (sze­ro­kość x wyso­kość). Plik rów­nież zapi­su­je­my.

6.) Pora na wczy­ta­nie nasze­go mini­mo­ty­wu do prze­glą­dar­ki. Kli­ka­my na liska w dol­nym lewym roku prze­glą­dar­ki i wybie­ra­my Usta­wie­nia. Zazna­cza­my opcję z sek­cji Zaawan­so­wa­ne, po czym kli­ka­my na Ok:

7.)Kli­ka­my zno­wu na liska i tym razem wybie­ra­my Pry­wat­ny mini­mo­tyw, a następ­nie Edy­tuj. Zosta­nie wczy­ta­ny for­mu­larz w oknie prze­glą­dar­ki. Wypeł­nia­my go wska­zu­jąc nasze obra­zy. Może­my jesz­cze zmie­nić kolor tek­stu i akcen­tu tak, żeby tekst na stro­nie nie zle­wał się z kolo­rem moty­wu. Po usta­wie­niu wszyst­kich opcji kli­ka­my na Ok. Mini­mo­tyw goto­wy :)

8.) Mini­mo­tyw musi­my zaak­cep­to­wać w prze­glą­dar­ce. W tym celu kli­ka­my na liska, wybie­ra­my pozy­cję o takiej nazwie, jaką nada­li­śmy mini­mo­ty­wo­wi i wybie­ra­my Zasto­suj.

PODSUMOWANIE

Mozil­la Fire­fox to naj­po­pu­lar­niej­sza prze­glą­dar­ka. Mini­mo­ty­wy wzbo­ga­cą ją o nowe sza­ty gra­ficz­ne i ład­niej­szy, este­tycz­niej­szy wygląd.

By | 2016-11-26T10:07:48+00:00 Lipiec 2nd, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz