3 759 odsłony

Menu kontekstowe — zarządzaj!

W menu kon­tek­sto­wym kry­ją się moż­li­wo­ści, któ­re war­to by  wyko­rzy­stać. Czę­sto po zain­sta­lo­wa­nych pro­gra­mach poja­wia­ją się tam nowe ikon­ki, lecz nie zawsze są nam potrzeb­ne. W tym tuto­ria­lu poka­że jak zarzą­dzać takim menu za pomo­cą dwóch pro­gra­mów: Shel­l­Me­nu­View i Fast Explo­rer (XP/Vista). Pierw­szy usu­nie nam zbęd­ne ele­men­ty, zaś dru­gi doda nowe funk­cje.

Shel­l­Me­nu­View - wyłą­cza­nie ele­men­tow menu kon­tek­sto­we­go

Naj­pierw czym jest ten pro­gram:

Shel­l­Me­nu­View to mały pro­gra­mo­sik, któ­ry wyświe­tla listę sta­tycz­nych ele­men­tów menu, poja­wia­ją­cych się w menu kon­tek­sto­wym po klik­nię­ciu pra­wym przy­ci­skiem myszy w Eks­plo­ra­to­rze Win­dows i pozwa­la w łatwy spo­sób wyłą­czyć nie­chcia­ne pozy­cje menu.
Pro­gram dzia­ła w Win­dows 2000/XP/Vista, oraz w ogra­ni­czo­nym zakre­sie w Win­dows 98.
Pro­gram nie wyma­ga insta­la­cji. Licencja:Freeware

down­lo­ad

źródło: programosy.pl

Po roz­pa­ko­wa­niu pli­ku .rar i uru­cho­mie­niu shmnview.exe widzi­my okno pro­gra­mu:

mk3

Upa­trzy­łem sobie funk­cję Enqu­eue in Winamp, któ­rej nie uży­wam i chciał­bym się jej pozbyć. Aby wyszu­kać taką funk­cję musi­my zna­leźć roz­sze­rze­nie tego pli­ku (w tym przy­pad­ku .MP3). Czy­li po klik­nię­ciu w plik MP3 taka opcja będzie dostęp­na, gdyż w kolum­nie Wyłą­czo­ne jest NIE.

mk2

Ok, fak­tycz­nie się tam znaj­du­je, więc wyłą­cza­my ją kli­ka­jąc w czer­wo­ne świa­teł­ko w lewym gór­nym rogu pro­gra­mu. Lub skró­tem kla­wi­szo­wym F7.

mk4

Jeże­li chce­my aby funk­cja ponow­nie była włą­czo­na to kli­ka­my na zie­lo­ne świa­teł­ko lub F8, wszyst­ko jest po pol­sku wiec nie powin­no być pro­ble­mu :)

Podob­nie moż­na zro­bić z inny­mi ele­men­ta­mi menu kon­tek­sto­we­go, na tym przy­kła­dzie widać że wpro­wa­dza­nie zmian dla wła­snych potrzeb nie jest trud­ne.

FastE­xplo­rer — dodaj nowe funk­cje

FastE­xplo­rer

Autor:  Alex Yako­vlev & Ser­ge Kole­sni­kov
Licen­cja:     bez­płat­na (fre­ewa­re)
Wiel­kość:     1,4 MB
Win­dows: 98/Me/2000/XP/2003/Vista

Pro­gram do zarzą­dza­nia menu kon­tek­sto­wym, pozwa­la na doda­wa­nie wła­snych menu, pozy­cji. Podob­ny do pro­gra­mu Mmm Free. Dzia­ła tak­że na Viście.

down­lo­ad

źródło: vista.pl

mk5

W oknie głów­nym pro­gra­mu widzi­my:

Sta­tic Items — edy­cja sta­tycz­nych menu

Sub­me­nu Items — edy­cja menu kaska­do­wych

Pozo­sta­łe dwie to funk­cje czysz­czą­ce pozy­cje menu i nie­wła­ści­we sko­ja­rze­nie pli­ków.

Będę chciał dodać nowe sub­me­nu, gdzie umiesz­czę swo­je skró­ty do pro­gra­mów. Więc wybie­ra­my tak jak na scre­enie powy­żej Sub­me­nu Items, a następ­nie doda­je­my kli­ka­jąc Add Sub­me­nu. Pamię­taj aby Ena­ble Dyna­mic Items było zazna­czo­ne.

mk6

Nazwij­my teraz swo­je nowe menu np: moje pro­gra­my. Dodaj­my też ikon­kę.

mk7

Kli­ka­jąc pra­wym przy­ci­skiem menu dodaj­my nasze pro­gra­my.

mk8

Przy­kła­do­wa lista skła­da się z 4 pozy­cji.

mk9

Po klik­nię­ciu na jaki­kol­wiek plik poja­wi się nasze menu.

By | 2016-11-26T10:07:58+00:00 Sierpień 19th, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz