1 203 odsłony

Mało miejsca na dysku C ?

Wie­lu z nas spo­tka­ło się z komu­ni­ka­tem infor­mu­ją­cym, że na naszym dys­ku sys­te­mo­wym jest już bar­dzo mało miej­sca na zapi­sy­wa­nie kolej­nych pli­ków. Wte­dy nie przy­cho­dzi nam prak­tycz­nie nic inne­go do gło­wy, niż oczysz­cze­nie dys­ku ze zbęd­nych pli­ków i nie­po­trzeb­nych śmie­ci. Fakt fak­tem jest to bar­dzo dobry pomysł. Ale zaraz zaraz! Przy więk­szych dys­kach twar­dych taka infor­ma­cja może się poja­wić użyt­kow­ni­ko­wi wte­dy, gdy posia­da jesz­cze dużo wol­ne­go miej­sca na zapis swo­ich pli­ków. Doty­czy się to szcze­gól­nie dys­ków o dużych pojem­no­ściach – rzę­du powy­żej kil­ku­set GB. Wia­do­mo, że przy dys­ku 80 GB oczy­ści­my dysk, ale mając dysk o pojem­no­ści 500 GB komu­ni­kat może nam się poka­zać, gdy pozo­sta­nie nam nawet 10 – 20GB wol­nej prze­strze­ni do wyko­rzy­sta­nia!

Arty­kuł opi­su­je, jak wyłą­czyć takie ostrze­że­nie w sys­te­mie Win­dows 7, korzy­sta­jąc z edy­cji reje­stru. Przy­po­mi­nam! Przed mody­fi­ka­cją reje­stru war­to (a nawet jest to zale­ca­ne!) wyko­nać jego kopię zapa­so­wą.

  • Prze­cho­dzi­my do Edy­to­ra reje­stru. Może­my dostać się do nie­go „na skró­ty” – wci­ska­my kom­bi­na­cję kla­wi­szy Windows+R i w otwar­te okien­ko wpi­su­je­my pole­ce­nie rege­dit

regedit

  • Teraz musi­my roz­wi­nąć nastę­pu­ją­cą gałąź reje­stru aby dostać się do poszu­ki­wa­nych przez nas war­to­ści:

 

HKEY_CURRENT_USERàSoftwa­reàMicro­softàWin­dowsàCur­ren­tVer­sionàPoli­ciesàExplo­rer

explorer

  • Two­rzy­my nastę­pu­ją­cą war­tość: NoLow­Di­sk­Spa­ce­Checks i nada­je­my jej prio­ry­tet o nume­rze 1
  • Jeśli oka­że się, że w naszym sys­te­mie ist­nie­je już war­tość o takiej nazwie, jak napi­sa­łem wyżej to wystar­czy, że doko­na­my jej mody­fi­ka­cji usta­wia­jąc prio­ry­tet na 1

dword

  • Na sam koniec wystar­czy ponow­nie uru­cho­mić kom­pu­ter lub ponow­nie się zalo­go­wać.
By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Październik 10th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz