2 119 odsłony

Łatwe i szybkie porządkowanie rejestru

W tym arty­ku­le przed­sta­wię spo­sób oczysz­cze­nia nasze­go sys­te­mo­we­go reje­stru ze zbęd­nych wpi­sów i śmie­ci. Wpi­sy takie pozo­sta­ją naj­czę­ściej po usu­nię­tych pro­gra­mach, grach i innych i zale­ga­ją nie­po­trzeb­nie w reje­strze. Ich uprząt­nię­cie znacz­nie przy­spie­szy kom­pu­ter i pra­ca na nim sta­nie się lep­sza i mniej mono­ton­na.

1.) Pobie­ra­my pro­gram Wise Regi­stry Cle­aner TUTAJ . Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my.

2.) Przed nami głów­ne okno pro­gra­mu. Przy­szła pora na ska­no­wa­nie sys­te­mu ze śmie­ci i nie­po­trzeb­nych wpi­sów. W menu po lewej może­my zazna­czyć, jakie wpi­sy pro­gram ma prze­ska­no­wać i usu­nąć. Kli­ka­my na Ska­nuj, aby prze­ska­no­wać sys­tem:

3.) Widzi­my teraz, jak wyglą­da ska­no­wa­nie nasze­go reje­stru. W przy­kła­dzie widać, że już na samym począt­ku zosta­je zna­le­zio­nych kil­ka błed­nych wpi­sów:

4.) Po kil­ku lub kil­ku­na­stu sekun­dach (w zależ­no­ści od szyb­ko­ści kom­pu­te­ra) przed­sta­wio­ne zosta­ną wyni­ki. Może­my zaob­ser­wo­wać, ile wpi­sów zawie­ra pro­ble­my (1), ile moż­na bez­piecz­nie usu­nąć (2) i ile takich, któ­rych usu­nię­cie nie jest do koń­ca bez­piecz­ne (3):

Jak widać na scre­enie, pro­gram zazna­cza tyl­ko wpi­sy, któ­rych usu­nię­cie jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne. Nie zazna­cza nato­miast tych, któ­rych usu­nię­cie może powo­do­wać pro­blem. Jeśli widzi­my w takich nie­za­zna­czo­nych wpi­sach taki, któ­ry wg nas powi­nien zostać usu­nię­ty — zazna­cza­my go. Pamię­taj­my! Robi­my to na wła­sną odpo­wie­dzial­ność!

5.) Po wybra­niu kli­ka­my na Napraw i cze­ka­my, aż apli­ka­cja usu­nie zazna­czo­ne wpi­sy z nasze­go sys­te­mo­we­go reje­stru. Może to potrwać od kil­ku do kil­ku­na­stu sekund w zależ­no­ści od szyb­ko­ści kom­pu­te­ra:

UWAGA!!! Naj­pierw wyko­naj kopię reje­stru!

1.) Wcho­dzi­my w menu START, następ­nie Uru­chom i wpi­su­je­my rege­dit

2.) Kli­ka­my na Plik i potem na Eks­por­tuj:

3.) Wybie­ra­my miej­sce doce­lo­we dla kopii nasze­go reje­stru, wpi­su­je­my nazwę i kli­ka­my na Zapisz:

4.) Kopia reje­stru wyko­na­na! Teraz w razie awa­rii reje­stru wystar­czy przy­wró­cić go z wcze­śniej utwo­rzo­ne­go pli­ku.

Pod­su­mo­wa­nie

Sprzą­ta­nie reje­stru poma­ga utrzy­mać porzą­dek na kom­pu­te­rze i zacho­wać jego sta­bil­ne dzia­ła­nie. Porząd­ki w reje­strze powin­ni­śmy wyko­ny­wać co jakiś czas w zależ­no­ści od wyko­ny­wa­nej pra­cy na kom­pu­te­rze. Np pod­czas zwy­kłe­go prze­glą­da­nia inter­ne­tu i pisa­niu doku­men­tów nie wię­cej niż raz na mie­siąc.

By | 2016-11-26T10:07:52+00:00 Maj 24th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. wink 03/07/2010 w 15:28- Odpowiedz

    Wise Regi­stry Cle­aner to jeden z naj­gor­szych pro­gra­mów do opty­ma­li­za­cji reje­stru, czę­sto zawod­ny, potra­fi sku­tecz­nie usu­nąć klu­cze któ­rych nie powi­nien. Nie pole­cam uży­wa­nia go, są znacz­nie lep­sze i bez­piecz­niej­sze apli­ka­cje.

  2. Artus2007 09/07/2010 w 18:24- Odpowiedz

    nie jest aż taki zły. Wiem są lep­sze ale każ­dy pro­gram możę usu­nąć ci pra­wi­dło­wy wpis

Zostaw komentarz