4 131 odsłony

Łączenie kard graficznych — grafika hybrydowa

Łącze­nie gra­fik ma na celu polep­sze­nie płyn­no­ści wyświe­tla­ne­go obra­zu w grach i lep­szych efek­tów. Cho­dzi tu o połą­cze­nie zin­te­gro­wa­ne­go ukła­du gra­ficz­ne­go ze zwy­kłą, nie­dro­gą kar­tą gra­ficz­ną. Nie cho­dzi tu o to, że zaczną dzia­łać wszyst­kie gry. Po połą­cze­niu gra­fik w tzw gra­fi­kę hybry­do­wą gry mogą zostać znacz­nie lepiej wyświe­tla­ne, co popraw­ni płyn­ność ich dzia­ła­nia.

MONTAŻ KARTY GRAFICZNEJ

Krok ten wyko­naj, jeśli masz w kom­pu­te­rze tyl­ko zin­te­gro­wa­ny układ gra­ficz­ny. Jeśli posia­dasz już w kom­pu­te­rze kar­tę gra­ficz­ną, krok ten może pomi­nąć.

1.) Otwórz kom­pu­ter. Pamię­taj o odłą­cze­niu zasi­la­nia! W wol­ne złą­cze PCI e zamon­tuj kar­tę gra­ficz­ną:

2.) Zamknij obu­do­wę kom­pu­te­ra i pod­łącz pra­wi­dło­wo wszyst­kie kable. Pamię­taj o kablu, któ­ry prze­ka­zu­je sygnał do moni­to­ra:

Kar­ta Nvi­dia — gra­fi­ka w try­bie Hybrid SLI

Zanim zaczniesz kon­fi­gu­ro­wać kom­pu­ter dla kart Nvi­dia sprawdź, czy two­ja kar­ta i chip­set obsłu­gu­ją tryb Hybrid SLI:

W przy­pad­ku kart Nvi­dia są to Chip­se­ty GeFor­ce 8100, 8200, 8300 i nFor­ce 720a, 730a, 750a SLI i 780a SLI. Wyma­ga­ne kar­ty gra­ficz­ne to GeFor­ce 8400 GS i 8500 GT

1.) Pierw­szym kro­kiem po zamon­to­wa­niu kar­ty jest kon­fi­gu­ra­cja bio­su, aby współ­pra­co­wał z try­bem Hybrid SLI. Prze­cho­dzi­my więc do bio­su wci­ska­jąc odpo­wied­ni kla­wisz przy star­cie kom­pu­te­ra (jaki to kla­wisz powin­no pisać zaraz nas star­cie np DEL, F2 itd).

2.) Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Advan­ced, następ­nie do Chip­set i wci­ska­my Enter.

3.) Tutaj znaj­dzie­my opcje doty­czą­ce Hybrid SLI. Zazna­cza­my więc Hybrid Sup­port i wci­ska­my Enter. W otwar­tym okien­ku zazna­cza­my Auto i wci­ska­my Enter:

4.) Kolej­no prze­cho­dzi­my do iGPU Fra­me Buf­fer Con­trol i naci­ska­my Enter. W okien­ku zazna­cza­my Manu­al i wci­ska­my Enter:

5.) Przy Fra­me Buf­fer Size usta­wia­my 256M. Teraz prze­cho­dzi­my do Onbo­ard GPU i wci­ska­my Enter. Zazna­cza­my Always Ena­ble i potwier­dza­my Ente­rem:

6.) Na koniec wycho­dzi­my z bio­su i zapi­su­je­my zmia­ny. Kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie.

7.) Po popraw­nej kon­fi­gu­ra­cji bio­su nale­ży zain­sta­lo­wać ste­row­ni­ki do kar­ty gra­ficz­nej. Po popraw­nym zain­sta­lo­wa­niu w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym uka­że się nowa ikon­ka:

8.) Kli­ka­my na tą ikon­kę PPM i z menu wybie­ra­my Boost per­for­man­ce. Na ekra­nie wyświe­tli się taki komu­ni­kat:

Komu­ni­kat może się wyświe­tlać nawet kil­ka minut. Gdy znik­nie, zin­te­gro­wa­ny układ gra­ficz­ny będzie popraw­nie współ­pra­co­wał z naszą kar­tą gra­ficz­ną.

Kar­ta ATI — gra­fi­ka w try­bie Hybrid Cross­Fi­reX

Zanim zaczniesz kon­fi­gu­ro­wać kom­pu­ter dla kart ATI sprawdź, czy two­ja kar­ta i chip­set obsłu­gu­ją tryb Hybrid Cross­Fi­reX:

W przy­pad­ku kart ATI są to Chip­se­ty: AMD 780G lub 7800V. Wyma­ga­ne kar­ty gra­ficz­ne to Rade­on HD 3450, 3470, 2400 Xt lub Pro.

1.) Insta­lu­je­my ste­row­ni­ki do kar­ty gra­ficz­nej. Po popraw­nej insta­la­cji ujrzy­my w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym ikon­kę ATI. Kli­ka­my ją dwu­krot­nie:

2.) Otwo­rzy się Panel ste­ro­wa­nia ATI. Kli­ka­my opcję Cross­fi­re (na samym dole) i jeśli opcja Włą­czyć funk­cję Cross­fi­re nie jest zazna­czo­na — zazna­cza­my ją:

Jeśli oka­że się, że powyż­sze funk­cje są nie­do­stęp­ne, nale­ży prze­in­sta­lo­wać ponow­nie ste­row­ni­ki do kar­ty gra­ficz­nej.

PODSUMOWANIE

Gra­fi­ka hybry­do­wa jest dobrym roz­wią­za­niem zwłasz­cza dla gra­czy, któ­rzy nie mają pie­nię­dzy na nową kar­tę gra­ficz­ną. Popra­wi też płyn­ność wyświe­tla­ne­go obra­zu i jego jakość.

By | 2016-11-26T10:07:44+00:00 Sierpień 3rd, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Zbyszek 07/04/2012 w 01:04- Odpowiedz

    A u mnie nie dzia­ła! Mam gra­fi­kę 8500 GT i 8200 na pły­cie i nie widzę ich poła­cze­nia. Pro­sze o pora­dę. Win­dows Xp Sp 3 Ste­ry 296.10

Zostaw komentarz