Łączenie kard graficznych — grafika hybrydowa

Łącze­nie grafik ma na celu polep­sze­nie płyn­noś­ci wyświ­et­lanego obrazu w grach i lep­szych efek­tów. Chodzi tu o połącze­nie zin­te­growanego układu graficznego ze zwykłą, niedrogą kartą graficzną. Nie chodzi tu o to, że zaczną dzi­ałać wszys­tkie gry. Po połącze­niu grafik w tzw grafikę hybry­dową gry mogą zostać znacznie lep­iej wyświ­et­lane, co poprawni płyn­ność ich dzi­ała­nia.

MONTAŻ KARTY GRAFICZNEJ

Krok ten wykon­aj, jeśli masz w kom­put­erze tylko zin­te­growany układ graficzny. Jeśli posi­adasz już w kom­put­erze kartę graficzną, krok ten może pom­inąć.

1.) Otwórz kom­put­er. Pamię­taj o odłącze­niu zasi­la­nia! W wolne złącze PCI e zamon­tuj kartę graficzną:

2.) Zamknij obu­dowę kom­put­era i podłącz praw­idłowo wszys­tkie kable. Pamię­taj o kablu, który przekazu­je syg­nał do mon­i­to­ra:

Kar­ta Nvidia — grafi­ka w try­bie Hybrid SLI

Zan­im zaczniesz kon­fig­urować kom­put­er dla kart Nvidia sprawdź, czy two­ja kar­ta i chipset obsługu­ją tryb Hybrid SLI:

[note]

W przy­pad­ku kart Nvidia są to Chipse­ty GeForce 8100, 8200, 8300 i nForce 720a, 730a, 750a SLI i 780a SLI. Wyma­gane kar­ty graficzne to GeForce 8400 GS i 8500 GT

[/note]

1.) Pier­wszym krok­iem po zamon­towa­niu kar­ty jest kon­fig­u­rac­ja bio­su, aby współpra­cow­ał z trybem Hybrid SLI. Prze­chodz­imy więc do bio­su wciska­jąc odpowied­ni klaw­isz przy star­cie kom­put­era (jaki to klaw­isz powin­no pisać zaraz nas star­cie np DEL, F2 itd).

2.) Prze­chodz­imy do zakład­ki Advanced, następ­nie do Chipset i wciskamy Enter.

3.) Tutaj zna­jdziemy opc­je doty­czące Hybrid SLI. Zaz­nacza­my więc Hybrid Sup­port i wciskamy Enter. W otwartym okienku zaz­nacza­my Auto i wciskamy Enter:

4.) Kole­jno prze­chodz­imy do iGPU Frame Buffer Con­trol i naciskamy Enter. W okienku zaz­nacza­my Man­u­al i wciskamy Enter:

5.) Przy Frame Buffer Size ustaw­iamy 256M. Ter­az prze­chodz­imy do Onboard GPU i wciskamy Enter. Zaz­nacza­my Always Enable i potwierdza­my Enterem:

6.) Na koniec wychodz­imy z bio­su i zapisu­je­my zmi­any. Kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie.

7.) Po poprawnej kon­fig­u­racji bio­su należy zain­stalować sterown­i­ki do kar­ty graficznej. Po poprawnym zain­stalowa­niu w zasob­niku sys­te­mowym ukaże się nowa ikon­ka:

8.) Klikamy na tą ikonkę PPM i z menu wybier­amy Boost per­for­mance. Na ekranie wyświ­etli się taki komu­nikat:

Komu­nikat może się wyświ­et­lać nawet kil­ka min­ut. Gdy zniknie, zin­te­growany układ graficzny będzie poprawnie współpra­cow­ał z naszą kartą graficzną.

Kar­ta ATI — grafi­ka w try­bie Hybrid Cross­FireX

Zan­im zaczniesz kon­fig­urować kom­put­er dla kart ATI sprawdź, czy two­ja kar­ta i chipset obsługu­ją tryb Hybrid Cross­FireX:

[note]

W przy­pad­ku kart ATI są to Chipse­ty: AMD 780G lub 7800V. Wyma­gane kar­ty graficzne to Radeon HD 3450, 3470, 2400 Xt lub Pro.

[/note]

1.) Instalu­je­my sterown­i­ki do kar­ty graficznej. Po poprawnej insta­lacji ujrzymy w zasob­niku sys­te­mowym ikonkę ATI. Klikamy ją dwukrot­nie:

2.) Otworzy się Pan­el sterowa­nia ATI. Klikamy opcję Cross­fire (na samym dole) i jeśli opc­ja Włączyć funkcję Cross­fire nie jest zaz­nac­zona — zaz­nacza­my ją:

Jeśli okaże się, że powyższe funkc­je są niedostęp­ne, należy prze­in­stalować ponown­ie sterown­i­ki do kar­ty graficznej.

PODSUMOWANIE

Grafi­ka hybry­dowa jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla graczy, którzy nie mają pieniędzy na nową kartę graficzną. Poprawi też płyn­ność wyświ­et­lanego obrazu i jego jakość.

By |2016-11-26T10:07:44+00:00Sierpień 3rd, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Zbyszek 07/04/2012 w 01:04 - Odpowiedz

    A u mnie nie dzi­ała! Mam grafikę 8500 GT i 8200 na pły­cie i nie widzę ich połaczenia. Prosze o poradę. Win­dows Xp Sp 3 Stery 296.10

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.