1 522 odsłony

Krótkie wiadomości SMS — SMS Sender

Jeśli lubisz wysy­łać wia­do­mo­ści tek­sto­we tzw SMS z bra­mek inter­ne­to­wych, to od tej chwi­li możesz sko­rzy­stać ze spe­cjal­ne­go pro­gra­mu. Jest nim SMS Sen­der, dzię­ki któ­re­mu wyśle­my krót­kie wia­do­mo­ści do róż­nych sie­ci bez korzy­sta­nia z prze­glą­dar­ki i prze­glą­da­nia sie­ci w poszu­ki­wa­niu żmud­nych bra­mek inter­ne­to­wych. Pro­gram ofe­ru­je wie­le cie­ka­wych funk­cji jak np zapa­mię­ty­wa­nie ostat­nie­go odbior­cy, czy import i eks­port listy kon­tak­tów z pli­ku. Zapra­szam do lek­tu­ry tego krót­kie­go, cie­ka­we­go arty­ku­łu.

1.) Pro­gram SMS Sen­der znaj­dzie­my TUTAJ. Po pobra­niu insta­lu­je­my. Pro­ces insta­la­cji jest nie­zwy­kle pro­sty — opie­ra się tyl­ko na kil­ku klik­nię­ciach. Uru­cha­mia­my pro­gram — pre­zen­tu­je się on nastę­pu­ją­co:

2.) Wysy­ła­nie wia­do­mo­ści tek­sto­wych jest nie­zwy­kle pro­ste. Poda­je­my nr tele­fo­nu, na któ­ry chce­my, aby wia­do­mość zosta­ła wysła­na, poda­je­my swój pod­pis i treść SMS. Cie­ka­wą funk­cją jest zapa­mię­ty­wa­nie pod­pi­su. Kli­ka­my na Dodaj, a pod­pis zosta­nie zapa­mię­ta­ny:

3.) Dodat­ko­wo w Narzę­dziach ist­nie­je moż­li­wość Impor­to­wa­nia i Eks­por­to­wa­nia i Impor­to­wa­nia kon­tak­tów, co uła­twia szyb­kie odna­le­zie­nie osób, do któ­rych chce­my wysłać wia­do­mość:

4.) Może­my rów­nież sko­rzy­stać z goto­wych wia­do­mo­ści, jeśli nie mamy ocho­ty sami nic wymy­ślać lub po pro­stu chce­my zro­bić komuś nie­spo­dzian­kę:

PODSUMOWANIE

Każ­dy z nas lubi wysy­łać SMS’y, więc pro­gram SMS Sen­der oka­że się bar­dzo przy­dat­ny. Moż­na z nie­go korzy­stać, jak ze zwy­kłej bram­ki SMS. Pro­sty w obsłu­dze i bar­dzo funk­cjo­nal­ny, dzię­ki cze­mu zysku­je tylu zwo­len­ni­ków.

By | 2016-11-26T10:07:39+00:00 Styczeń 7th, 2011|Categories: News, Other|Tags: , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. vital3 30/11/2012 w 11:42- Odpowiedz

    Bar­dzo faj­ny pro­gra­mik, dzie­ki!

Zostaw komentarz