2 839 odsłony

Kontroluj facebook z dodatkiem — FB Purity

Jeśli długo już korzystasz z facebook’a to wiesz jak wiele się zmieniło. Poza portalem społecznościowym stał się miejscem gdzie reklamy oraz propozycje wpisów, funpag’ów itp robią się irytujące. A gdyby tak mieć możliwość wyłączyć to co nam się nie podoba jak np zaproszenia do gier? Z pomocą przychodzi dodatek do przeglądarek FireFox oraz Google Chrome. Nazywa się F.B. Purity — Cleans Up Facebook i jest prawdziwym kombajnem dającym Ci władzę nad przeglądarką oraz facebookiem. Teraz to Ty decydujesz co facebook ma wyświetlać, a nie odwrotnie.

purity

Co to w ogóle jest?

Nowo­cze­sna prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa może być mody­fi­ko­wa­na, od tego są roz­sze­rze­nia doda­ją­ce róż­ne nowe funk­cjo­nal­no­ści. War­to przej­rzeć te naj­cie­kaw­sze, gdyż zde­cy­do­wa­nie uła­twią korzy­sta­nie z inter­ne­tu. W tym wpi­sie przed­sta­wie doda­tek, któ­ry spra­wi że w prze­glą­dar­ce fire­fox zosta­nie zain­sta­lo­wa­ny zestaw opcji, któ­re zmie­nią spo­sób wyświe­tla­nia face­bo­oka. Jeśli na co dzień korzy­stasz z fb to widzisz wie­le reklam, wpi­sów spon­so­ro­wa­nych czy nie­chcia­nych zapro­szeń np do gier. Face­bo­ok nie pozwo­li Ci wyłą­czyć wszyst­kich iry­tu­ją­cych powia­do­mień. Lecz jeśli prze­bu­du­jesz swo­ją prze­glą­dar­kę o dostęp­ne roz­sze­rze­nie to pozy­skasz opcje, któ­re umi­lą Ci korzy­sta­nie z faebook’a.

Instalacja.

dodatkiZanim zain­sta­lu­jesz doda­tek sprawdź jego moż­li­wo­ści w dal­szej czę­ści arty­ku­łu, a tutaj wróć gdy już będziesz mieć pew­ność, że chcesz go mieć :)

Na scre­enie po pra­wej z wysu­wa­ne­go menu poja­wia się zestaw ikon, a w śród nich “Dodat­ki”. To wła­śnie tam będzie­my mogli doda­wać oraz usu­wać wszyst­ko co doty­czy prze­glą­dar­ki fire­fox. Jeśli korzy­stasz z google chro­me to ope­ra­cja jest bar­dzo podob­na.

Na razie sku­pi­my się wyłącz­nie na jed­nym dodat­ku FB Puri­ty.

Gdy już wej­dziesz w dodat­ki poja­wi się opcja “szu­kaj”. To wła­śnie tam wpisz fra­zę “face­bo­ok”. Wyświe­tli się wie­le róż­nych nazw dodat­ków, ale na razie inte­re­su­je nas tyl­ko FB Puri­ty.

Po insta­la­cji nie trze­ba nawet restar­to­wać firefox’a.

Pamię­taj, że w każ­dej chwi­li wła­śnie w tym miej­scu moż­na ten doda­tek wyłą­czyć lub odin­sta­lo­wać.

Jak to działa?

Po insta­la­cji zoba­czysz mały dodat­ko­wy pasek infor­ma­cyj­ny
F.B. Puri­ty hid:  0 app

[ Show ]  0 extra [ Show ]

To wła­śnie on będzie Cię infor­mo­wał ile spa­mu oraz innych śmie­ci zosta­ło z wall’a wychwy­co­nych oraz wyłą­czo­nych. Oczy­wi­ście od Cie­bie zale­ży co wyłą­czysz więc może poka­zy­wać np zero. Zaraz przej­dzie­my do usta­wień gdzie zazna­czy­my cze­go nie chce­my wię­cej widzieć na naszym facebook’u.
small-barPo klik­nię­ciu na F.B. Puri­ty prze­cho­dzi­my do usta­wień. To tam mamy całą wła­dzę i decy­du­je­my co ukryć (hide), a co usta­wić (set). Zwróć uwa­gę, że domyśl­nie są już poza­zna­cza­ne nie­któ­re opcje jak spon­so­ro­wa­ne boxy czy gry.
Pod­czas zjeż­dża­nia w dół kolum­na po lewej stro­nie się nie rusza dla­te­go, że jest zamro­żo­na (Fre­eze Left Column). Odznacz i będzie dzia­łać. Lub dosto­suj jej wygląd i zamróź :)

ustawieniaTeraz na spo­koj­nie prze­ana­li­zuj co chcesz blo­ko­wać.

Jakie są możliwości?

Opcji jest mnó­stwo! Z wie­lu nie korzy­sta­my na co dzień, ale dobrze wie­dzieć, że w ogó­le są. Być może w przy­szło­ści coś nas tak ziry­tu­je, że trze­ba będzie użyć F.B. Puri­ty. Zatem ukry­wać lub blo­ko­wać może­my nastę­pu­ją­ce opcje czy powia­do­mie­nia:

 • spon­so­ro­wa­ne posty,
 • pro­po­no­wa­ne posty,
 • pro­po­no­wa­ne stro­ny (fun­pa­ge),
 • pyta­nia i son­dy użyt­kow­ni­ków,
 • pro­po­zy­cje nowych przy­ja­ciół,
 • polu­bie­nia fun­pa­gów (pro­po­zy­cje: stań się fanem),
 • dołącz do gru­py (pro­po­zy­cje grup),
 • nad­cho­dzą­ce wyda­rze­nia,
 • info o tym kto bie­rze udział w wyda­rze­niach,
 • info o utwo­rzo­nym wyda­rze­niu,
 • aktu­ali­za­cja pro­fi­lów,
 • ukry­wa­nie wszyst­kich zdjęć z wall’a,
 • ukry­wa­nie fil­mów z youtu­be oraz face­bo­ok,
 • zmia­na zdję­cia pro­fi­lo­we­go zna­jo­me­go,
 • związ­ki zna­jo­mych,
 • komen­ta­rze oraz like sta­tu­sów,
 • komen­ta­rze pod zdję­cia­mi,
 • lin­ki w postach,
 • komen­to­wa­nie oraz like lin­ków,
 • notat­ki,
 • ozna­cze­nia na zdję­ciach lub wpi­sach,
 • popu­lar­ne arty­ku­ły (tren­ding artic­les),
 • wyłą­cze­nie fejs­bu­ko­wych emo­ti­co­nek,
 • zapro­sze­nia od zna­jo­mych do gier!
 • pro­po­zy­cje gier,
 • wyłą­cze­nie bub­ble chat, czy­li włą­cze­nie cha­tu kla­sycz­ne­go (wię­cej miej­sca na tekst).

bubble-chat

Sprawdź kto usunął Cię z listy znajomych.

FB Puri­ty zapew­nia opcję śle­dze­nia “Dele­ted Friend Alerts”. Teraz gdy ktoś z Two­ich zna­jo­mych usu­nie Cię ze swo­jej listy zna­jo­mych, lub usu­nie kon­to to będziesz o tym powia­do­mio­ny. Oczy­wi­ście moż­na to wyłą­czyć jeśli nie chcesz wie­dzieć…

Opcja ta domyśl­nie nie jest zazna­czo­na więc wejdź w usta­wie­nia i zaznacz.

alert-friendsAby prze­te­sto­wać dzia­ła­nie popro­si­łem moją dziew­czy­nę o usu­nię­cie mnie z jej listy zna­jo­mych ;)
Po odświe­że­niu stro­ny poja­wił się alert, któ­ry infor­mu­je kto mnie usu­nął. Infor­ma­cja ta nie­ste­ty nie jest kon­kret­na, gdyż z wie­lu powo­dów może­my nie być już zna­jo­my­mi. Np gdy Syl­wia usu­nie swo­je kon­to lub mnie zablo­ku­je, to też otrzy­mam taki komu­ni­kat. W każ­dym razie wyglą­da tak:

alert-fb

Każdy panel możesz ukryć.

Umiesz­czo­ne po pra­wej i lewej stro­nie pane­le możesz ukryć. Co tam się znaj­du­je?

 • The­Events Box,
 • Spon­so­red Box (Rekla­my),
 • Sug­ge­stions Box (Ludzi, któ­rych możesz znać/Szukaj wię­cej znajomych/itd),
 • Requ­ests Box,
 • Get Con­nec­ted Box,
 • Poke Box,
 • The News Tic­ker,
 • Tren­ding Topics / Hash­tags Box

Dodawanie znajomych oraz aplikacje do białej listy.

FB Puri­ty może blo­ko­wać wszyst­ko, ale gdy chcesz wie­dzieć co udo­stęp­nia Twój bli­ski zna­jo­my możesz dodać go do bia­łej listy. Dzię­ki temu nie będzie go doty­czy­ła żad­na z blo­kad wcze­śniej przez Cie­bie nało­żo­nych. To samo tyczy się apli­ka­cji, któ­re lubisz. Zatem to wła­śnie tutaj każ­dy spam możesz prze­fil­tro­wać.

whitelist

Zmień wygląd graficzny fb korzystając ze styli CSS.

Czym są sty­le CSS? To kod stro­ny odpo­wie­dzial­ny za jego wygląd w tym tak­że czcion­kę. Więc to jak wyglą­da fb zale­ży wła­śnie od kodu CSS, któ­ry odczy­tu­je prze­glą­dar­ka. Dzię­ki FB Puri­ty będziesz miał moż­li­wość nało­że­nia wła­snych sty­li dzię­ki temu Twój face­bo­ok będzie sper­so­na­li­zo­wa­ny, nie­ty­po­wy, ory­gi­nal­ny itd.
Odsy­łam do stro­ny FB Puri­ty gdzie możesz wybrać przy­kła­do­we sty­le CSS.

Custom CSS

 

Ja dla testu wybra­łem zmia­nę kolo­ru bel­ki gór­nej z nie­bie­skiej na jasno brą­zo­wą. Na scre­enie widzisz też gdzie doda­łem kod oraz jak on wyglą­da. Po zapi­sa­niu zmian stro­na fb się odświe­ży i zmia­ny będą widocz­ne. Jeśli chcesz przy­wró­cić ory­gi­nal­ny nie­bie­ski pasek to usuń kod, któ­ry wcze­śniej doda­łeś.

custom-css

Za pomo­cą wła­snych sty­li CSS może­my zmie­nić wie­le róż­nych ele­men­tów face­bo­oka, a nawet cały lay­out stro­ny.

51967

143448

Podsumowanie.

Przy­znasz z pew­no­ścią, że moż­li­wo­ści jest wie­le. Po insta­la­cji upew­nij się, że domyśl­ne opcje nie blo­ku­ją to cze­go lubisz. Popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa­ny doda­tek FB Puri­ty pozwo­li Ci korzy­stać z face­bo­oka przy­jem­niej niż kie­dy­kol­wiek.
A co jeśli poja­wią się zmia­ny na face­bo­oku? Otóż ten doda­tek jest czę­sto aktu­ali­zo­wa­ny, wer­sja któ­rą testu­ję to 9.3.2 więc jak widać jest sys­te­ma­tycz­nie popra­wia­ny.
Pamię­taj, że zbyt duża licz­ba dodat­ków zain­sta­lo­wa­nych dla FireFox’a może spo­wol­nić Two­ją prze­glą­dar­kę. Więc wybierz tyl­ko te koniecz­ne.
Czy FB Puri­ty będzie jed­nym z nich?

By | 2016-11-26T10:07:16+00:00 Kwiecień 1st, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz