1 205 odsłony

Kontrola rodzicielska w systemie windows 7

Jest wie­le spo­so­bów na kon­tro­lo­wa­nie dzie­ci korzy­sta­ją­cych z inter­ne­tu. Pisa­li­śmy już sztucz­ki na ten temat gdzie głów­nie cho­dzi­ło o blo­ka­dę stron www np face­bo­ok itp. Poni­żej kolej­ny przy­kład na to, że w sys­te­mach win­dows kon­tro­la rodzi­ciel­ska jest sku­tecz­na, łatwa i dar­mo­wa.

[war­ning_box title=“Problem:” ]Skon­fi­gu­ro­wa­łeś funk­cję KONTROLI RODZICIELSKIEJ, nie wiesz jak spraw­dzić jakie stro­ny oglą­da­ło two­je dziec­ko? Znaj­du­je się taka funk­cja w sys­te­mie czy muszę użyć dodat­ko­wych programów?[/warning_box]
[suc­cess_box title=“Rozwiązanie:” ]Tak, znaj­du­je się taka funk­cja. Funk­cja Bez­pie­czeń­stwo rodzin­ne blo­ku­je nie­po­żą­da­ne stro­ny i daje moż­li­wość spraw­dze­nie przez inter­net, jakie stro­ny oglądało/przeglądało nasze dziec­ko. Nasze kon­to musi mieć pra­wa admi­ni­stra­cyj­ne, a dziec­ka zwy­kłe kon­to użytkownika.[/success_box]
  1. Otwie­ra­my stro­nę i kli­ka­my na przy­cisk Pobierz teraz. Po ukoń­cze­niu pobie­ra­nia kli­ka­my 2xLPM na ikon­kę.
  2. W wyświe­tlo­nym okien­ku usu­wa­my wszyst­kie znacz­ni­ki, oprócz jed­nej funk­cji: bezpieczenstwo.png
  3. Kli­ka­my na Zain­sta­luj i na Kon­ty­nu­uj. Jeże­li nie posia­dasz jesz­cze iden­ty­fi­ka­to­ra Live ID, kli­ka­my na  Zapisz się. Jeże­li masz już masz kli­ka­my na Zamknij i prze­cho­dzi­my do pod­punk­tu nr. 5.
  4. Wypeł­nia­my pola wyświe­tlo­ne­go for­mu­la­rza, zapi­su­je­my w naszej pamię­ci poda­ny przez nas w polach iden­ty­fi­ka­tor, i kli­ka­my na Akcep­tu­ję.
  5. Kli­ka­my na (Start), w pole wyszu­ki­wa­nia wpi­su­je­my : kon­tro­la rodzi­ciel­ska i wci­ska­my ENTER
  6. W dol­nej czę­ści okna z listy wybie­ra­my opcję Bez­pie­czeń­stwo rodzin­ne usłu­gi Win­dows Live i kli­ka­my na nazwę użyt­kow­ni­ka na któ­re chce­my nało­żyć ogra­ni­cze­nia (np. Adam) administrator
  7. Następ­nie wpi­su­je­my masz iden­ty­fi­ka­tor Win­dows Live i hasło, któ­re wybra­li­śmy sobie pod­czas wypeł­nia­nia for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go w Usłu­dze Win­dows Live w punk­cie nr. 4 i Kli­ka­my na Zare­je­struj się.
  8. Zazna­cza­my pole przy nazwie kon­ta, na któ­re chce­my narzu­cić ogra­ni­cze­nia, i kli­ka­my na ZAPISZ. W kolej­nym oknie zazna­cza­my opcję: Włą­czo­na, egze­kwuj bie­żą­ce usta­wie­nia.
  9. Aby spraw­dzać histo­rie prze­glą­da­nia w oknie usta­wień Kon­tro­li rodzi­ciel­skiej kli­ka­my na odno­śnik Bez­pie­czeń­stwo rodzin­ne usłu­gi Win­dows LIVE i zalo­guj. Na otwar­tej stro­nie kli­ka­my na Rapor­to­wa­nie aktyw­no­ści: . Wyświe­tla­ją się stro­ny wyświetlane/oglądane przez kon­tro­lo­wa­nych użyt­kow­ni­ków.
By | 2016-11-26T10:07:27+00:00 Sierpień 25th, 2013|Categories: internet, News, windows|0 komentarzy

Zostaw komentarz